Onsdag 17. januar 2018
DEPOT-NEI: Ole Erik Thingnes har vore engasjert deponimotstandar i mange år. Her i båt innunder Engebøfjellet. 50 meter av toppen skal sprengjast vekk og overskotsmassane vert deponert i fjorden.
• Venstre i 2015: Ein skal aldri gje seg • Venstre i 2018: Løyvet til deponiet står fast
Venstre dumpar fjorden
Undersak

Glad for gruva

Den samfunnsøkonomiske nytta av prosjektet har vore redusert, samanlikna med kva som tidlegare blei lagt fram.

Nordic Mining seier at dei berre kan garantere for 30 års drift, Miljødirektoratet føresette 50 år. Talet på arbeidsplassar er redusert frå 170 til 110. Naustdal kommune får ikkje den eigedomsskatten som var forventa når den sokalla maskinskatten fell vekk. Det åleine skulle gje kommunen inntekter på mellom 10 og 20 millionar kroner.

I Naustdal har ordførar Håkon Myrvang (Ap) stor tru på gruveprosjektet i Vevring. Ein reduksjon i talet på arbeidsplassar frå 170 til 110 har ikkje endra på det.

– For dei fire kommunane i indre Sunnfjord, som i førre tiårsperiode hadde ein auke på 509 arbeidsplassar, så er 110 nye arbeidsplassar mykje. I tillegg kjem ringverknadane knytt opp til etableringa av gruva.

– Skatt på verk og bruk vert no fjerna. Det vil redusere skatteinntektene. Kva har det å seie for haldninga di til gruva?

– For meg er det eit paradoks at regjeringa fjernar ei viktig inntekt for kommunane utan å legge til rette for kompenserande tiltak for framtidige etableringar.

Ola Elvestuen
GRUVESJOKK: Ola Elvestuen blir ny miljøminister, men Venstre får ikkje stoppa at omstridt gruveavfall går ut i Førde­fjorden. – Ikkje til å tru, seier Natur og Ungdom.

gruvedrift

Miljøaktivisten Ole Erik Thingnes kjempar mot gruvedeponiet i Vevring ved Førdefjorden. Sjølv om han har stått saman med miljørørsla og Venstre mot det storstilte naturinngrepet, får han no ikkje hjelp av det nye, grøne regjeringspartiet.

Venstre gav nemleg opp kampen for Førdefjorden i regjeringsforhandlingane, stadfestar Ola Elvestuen, som i dag truleg blir ny klima- og miljøminister.

Fakta

Gruveprosjektet i Førdefjorden:

• Nordic Mining har fått løyve til å etablere gruvedrift for utvinning av minerala rutil og granat. Rutil vert nytta som kvitt fargepigment i industriprodukt og matvarer.

• Verksemda har fått løyve til å dumpe overskotsmassar i Førde­fjorden. Deponiet vil truleg dekkje fire kvadratkilometer av fjordbotn.

• Prosjektet har møtt motstand frå miljørørsla, og fleire titals personar har vorte bøtelagde for sivil ulydnad.

Let løyvet stå fast

– Vi har vorte samde om at det ikkje skal kome nye deponi i regjeringsperioden. Men for deponiet i Førdefjorden, står løyvet fast, seier Venstre-nestleiar, Ola Elvestuen.

Han sat i forhandlingsutvalet til Venstre som forhandla fram ei regjeringsplattform. Sjølv om dei tapte slaget om Førdefjorden, har dei fått igjennom at det ikkje skal bli gitt nye løyve til sjødeponi for gruveavfall i perioden, og at regjeringa skal greie ut konsekvensane av deponiforbod.

Eit framtidig forbod er mager trøyst for Ole Erik Thingnes dersom fjorden hans vert fylt med gruveavfall.

Miljørørsla i sjokk

Retretten har laga i stand sterke reaksjonar i miljørørsla.

– Eg kan nesten ikkje tru det. Dette er i strid med alt dei har sagt. Skal Venstre ha truverd som miljøparti, må dei stanse gruvedeponiet, seier leiar i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

– Saman med gruvedeponiet i Repparfjorden i Finnmark er dette vår tids største forureiningsskandale. Eg håpar Venstre gjer alt dei kan for å få stogga dette i regjeringa, seier Silje Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Bodskapen frå Elvestuen står i skarp kontrast til det partileiar Trine Skei Grande meinte i 2015: «Dette er en av de viktigste miljøsakene vi har ved siden av klimakampen. Man skal aldri, aldri, aldri gi seg i så viktige saker», sa ho til NTB for tre år sidan.

Stortingspolitikar for SV, Lars Haltbrekken, meiner Venstre har selt seg billig.

– Når Venstre seier at løyvet står fast, betyr det at det truleg også blir sjødeponi i Repparfjorden, for det er heilt parallelle saker. Det blir truleg ikkje søkt om nye sjødeponi i stortingsperioden uansett, så at dei har fått gjennom at det ikkje skal tillatast nye prosjekt, er ingen siger, hevdar han.

Sårbart miljø

Vevring i Naustdal kommune ligg der den tronge Førdefjorden vidar seg ut. Her stuper Engebøfjellet rett ned i fjorden. Fjellet er fylt med minerala rutil og granat, noko store gruveverksemder har kasta augo på.

Kontrasten mellom dagbrot, drønn frå sprengladningar og stein som vert knust til støv, kunne knapt vore større der vi i dorgefart kryssar ein stille fjord.

– Her opplevde eg at to spekkhoggarar dukka ned rett framføre båten og kom opp på andre sida. Det kjem ofte spekkhoggarar som jaktar mat, fortel deponimotstandar og SV-ar Ole Erik Thingnes.

I over 30 år har vore ulike planar for å gje Naustdal kommune opp til 300 arbeidsplassar her.

Då må dei øvste 50 metrane av Engebøfjellet sprengjast vekk, og fjord­djupet nedanfor vil fyllast med overskotts­massar.

Åtte tonn i minuttet

Det reine fjordbassenget som spekkhoggarane boltrar seg i, er hovudstridsmålet i saka om gruvedrift i Vevring.

Kvart minutt året rundt har Nordic Mining fått løyve til å dumpe åtte tonn med overskotsmassar i fjorden dersom planane for gruvedrift vert noko av.

I løpet av eitt år vert det fire millionar tonn. Nye tal frå verksemda har redusert dette med 70 prosent, for no er det også råd å nytte mineralet granat i overskottsmassane.

Thingnes har framleis tru på at prosjektet kan stoggast, sjølv om kampfelle Elvestuen har gjeve opp.

– Det er alle moglegheiter til å stogge sjødeponiet til Nordic Mining. Eg ser på regjeringserklæringa som ei styrking av kampen mot sjødeponi og forventar sjølvsagt at Venstre nyttar makta dei no har fått til å redde Førdefjorden. Nordic Mining har berre fått eit mellombels utsleppsløyve med store atterhald, og dei ulike løysingane dei vel, kan framleis få nei, seier han.

Han får støtte av Havforskingsinstituttet. Dei har fleire merknadar til miljø­utgreiingane som er gjort på oppdrag frå Nordic Mining og Naustdal kommune, seinast i 2014. Dei innvender:

Utgreiinga underestimerer artsmangfaldet i fjorden.

Deponeringa er til skade for ålen, ein sterkt truga fiskeart.

Det er oppdaga to gytefelt for torsk tett på fjorddeponiet. Torsk på vandring kan verte skremd vekk både av sprenging og deponering.

• Den sterkt truga blålangen og pigghåen gyter der deponiet er lagt.

innenriks@klassekampen.no

Lørdag 24. februar 2018
STYRKAR: Oslo-politiet sender ein ekstra politibetent til det tverretatlege senteret som skal avdekka arbeidslivskriminalitet og flyttar ansvaret for oppfølging av politiets rolle.
Fredag 23. februar 2018
IDEOLOGISK: Oslo Arbeidersamfunn ber partiet vedta nytt prinsipprogram på lands­møtet i 2019. Parti­sekretær Kjersti Stenseng er ikke fremmed for tanken.
Torsdag 22. februar 2018
ØKER: Tallet på asylsøkere fra Tyrkia økte med 84 prosent i 2017. Flertallet tilhører den muslimske gülenbevegelsen, som Tyrkia kaller en terror­organisasjon.
Onsdag 21. februar 2018
MATTETRØBBEL: Studien som skal legge grunnlag for beslutningen om å gå inn i Natos rakettskjold, er utsatt. Årsaken er avanserte regnestykker.
Tirsdag 20. februar 2018
NY PLAN: I 2013 lanserte Stoltenberg-regjeringa prosjektet ferjefri E39 med ferdigstilling innan 20 år. No førebur Statens vegvesen ei utsetjing på 17 år.
Mandag 19. februar 2018
VOLD: Beboere på Holmlia i Oslo knytter en av volds­episodene det siste året til usunn æreskultur.
Lørdag 17. februar 2018
TYNN IS: Ap har stilt sju vilkår til regjeringa for å kunne seie ja til EUs tredje energimarknadspakke og Acer. Men dette er garantiar regjeringa ikkje kan gje, forklarer ekspert.
Fredag 16. februar 2018
LOJALITET: Nabolagslojaliteten er noe av det beste med Holmlia, skal vi tro de som bor der. – En slik lojalitet kan også misbrukes, advarer Dara Goldar.
Torsdag 15. februar 2018
LYS I LAMPA: Ap krev nye svar frå regjeringa for å gå med på energimarknadspakka. Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum trur fleirtalet i Aps stortingsgruppe er mot heile pakka.
Onsdag 14. februar 2018
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk