Fredag 3. mai 2013
Fuglehus for kunnskap
«Hus for et utvalg norske fugler» er eit svar på Arne Johan Vetlesens miljøutfordringar i Klassekampen.

Kan ein alarmerande aviskronikk om tap av artsmangfald i norsk fauna inspirera arkitektur? Absolutt.


Provet kan ein sjå i utstillinga «Under 40. Ung norsk arkitektur 2013», som opnar i Arkitekturmuseet i Oslo i dag.


- Vi freistar å ha eit miljøperspektiv på arbeidet vårt og finna berekraftige løysingar på oppdraga. Det ville vi også tematisera i denne utstillinga og då eg las Arne Johan Vetlesens kronikk i Klassekampen kom den konkrete ideen, fortel Aslak Haanshuus i Huus og Heim Arkitekter.


Firmaet er eitt av to som er valt ut til å laga ein ekstra installasjon i paviljongen bak museet. Tilbygget er ein dominerande konstruksjon, teikna av Sverre Fehn, med store glasflater til vegger, der vårsola no strålar inn. Ned frå taket har Haanshuus hengt 100 fuglekasser i ulike storleikar, alle påført ei kort tekst om kva fuglar som kan bu der og korleis livsvilkåra for fuglen er. Nær halvparten av kassane har innlagt fuglesong. Å gå inn i installasjonen er litt som å koma ut i skogen.


Stort engasjement


- Det er veldig artig å sjå at nokon andre, frå eit heilt anna felt enn mitt eige, har tatt opp hansken, seier Arne Johan Vetlesen, medan han studerer Haanshuus’ fuglekassar.


Filosofen har i snart ti år skrive fast, og helst om miljøspørsmål, i spalta «Homo politicus». Teksten som inspirerte Haanshuus, «Plutselig var de borte», stod på trykk før jul i fjor.


- Dei siste tre-fire åra har eg fått aukande lesarrespons på spaltene mine og nettopp denne spalta førte faktisk til rekordtilbakemelding.


- Tekstar som tar utgangspunkt i konkrete naturerfaringar og greier å knyta dei til politiske spørsmål, er det som engasjerer folk mest. Den reine politiske debatten har jo vorte veldig teknisk og abstrakt.


Temaet for Vetlesens spalte var tapet av artsmangfald som følgje av klimakrisa og korleis nye generasjonar lett tilpassar seg ein tømd natur, fordi barn ikkje får førstehandskjennskap til ulike landskap og dyr lenger. Friluftsområda er gradvis blitt borte og barna lever sine liv innandørs. Dei kjenner alle karakterane i Star Wars, men kan ikkje skilja ei meis frå ein spett.


- Det var dette skremmande poenget eg festa meg ved også, seier Haanshuus.


Installasjonen, som har fått tittelen «Hus for et utvalg norske fugler», vil nettopp yta meir kunnskap om artane i norsk natur. Fuglekassene gav seg sjølv:


- Det er jo eit hus og det minste prosjektet ein arkitekt kan gje seg i kast med.


Kassene er ikkje «fancy» eller «arkitektsnobbute», som Haanshuus kallar det, men «streit snekkeri».


- Gjer det enkelt


Det enkle og nære er også ei rettesnor for miljøprofilen til Huus og Heim Arkitekter, firmaet Haanshuus driv saman med Børge Opheim. Filosofien står ikkje i motstrid til at fleire av dei originale prosjekta deira har vekt merksemd i internasjonale designmiljø.


Å kopla miljømedvit til arkitekturyrket har vore ein læringsprosess.


- Vi lærte ingenting om dette på arkitekthøgskolen, så eg vil kalla det vi driv med utforsking. Rekneskapen for kva som er miljøvenleg arkitektur og ikkje, er svært kompleks, seier Haanshuus.


Han dreg i tvil mange av kriteria som blir brukte i dag, som han meiner baserer seg på ein teknologioptimistisk illusjon.


- Ein einebustad på 300 m² kan få topp miljøsertifisering. Det meiner eg er absurd. Det er den totale energi- og ressursbruken som er avgjerande. Eg har tru på å gjera minst mogleg og gjera det enkelt, men som profesjonelt firma, er vi ikkje i posisjon til å vera kompromisslause. Vi må vurdera ut frå kvart prosjekt kva som er mogleg å leggja til rette for.


I den store utstillinga, der dei unge arkitektkontora får presentera seg sjølve, har Huus og Heim også ein rasteplass langs den nasjonale turistvegen i Hardanger. Der har dei gjenbrukt 15.000 kubikkmeter sprengstein, som vart att då vegen vart rassikra.


- Sjølve vegprosjektet har her, som mange andre stader, laga eit stort sår i landskapet, og forma på rasteplassen er også ein rekonstruksjon av det opphavlege naturmiljøet, fortel Anne Marit Lunde, kurator for «Under 40. Ung norsk arkitektur 2013».


Samfunnsengasjerte unge


Anne Marit Lunde har plukka ut elleve arkitektkontor til utstillinga, som ho meiner samlar det mest spanande i norsk arkitektur nett no.


- Den nye generasjonen sit ikkje og ventar på oppdrag, men tar initiativ og kjem med utkast til moglege løysingar på utfordringar. Ikkje alle har funne sitt uttrykk enno, men alle har eit klårt prosjekt, seier Lunde.


Eit hovudpoeng med utstillinga er å visa spennet mellom store og små i den unge arkitekturen og særpreget ved dei ulike kontora.


- Det ukommersielle «Fellesskapsprosjektet å Fortette Byen» driv nærast aksjonskunst, blant anna gjennom Rom-ambassaden på Tullinløkka, medan eit firma som Rodeo Arkitekter har samfunnsvitarar i staben. Dei legg vekt på tverrfagleg samarbeid og å involvera brukarane heit frå starten av prosjekta. Dei arbeider no med hamnepromenaden i Oslo. Lala Tøyen arbeider opp mot landskapsarkitektur, og på deira stasjon kan du sjølv planta eit frø og ta med heim, seier Anne Marit Lunde.


Utstillinga vil også vise at arkitektur er mykje meir enn det vi først assosierer med ordet. Eriksen og Skajaa Arkitekter, til dømes, gjev ut bladet Pollen, der dei har tatt opp kollektive buformer, mangelen på bustadpolitikk og okkupasjon av hus i byen.


Mellom dei mest etablerte firmaa, er Atelier Oslo, som arbeider med det nye hovudbiblioteket i Oslo og som har stilt ut den store installasjonen «Kroppsrom», ein 3D-utskoren konstruksjon i kryssfiner, sett saman av over 600 delar.


Når utstillinga er over i slutten av september, blir det kanskje høve for publikum til å ta med seg Huus og Heims fuglekassar til gjenbruk. Vonleg endar dei ute i naturen.


gurik@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53
Torsdag 22. mars 2018
Mentor Medier står i en identitetskrise, sier Vårt Land- redaktør Åshild Mathisen om eieren hun er i krass konflikt med.
Onsdag 21. mars 2018
Petter Stordalen får tenning av bransjer med dype røtter. Det er dårlig nytt for alle som håper at hans opphold i bokbransjen blir kortvarig.
Tirsdag 20. mars 2018
Sylvi Listhaugs tilhengere mobiliserte med blomster. Motstanderne svarer med å donere penger. Er kampanjene to sider av samme lik og del-retorikk?
Mandag 19. mars 2018
Det er fremdeles full strid blant naboene som bor nærmest Utøya, over ett år etter at nytt forslag til plassering av minne­sted ble lansert.
Lørdag 17. mars 2018
Fortjener trakassørene en ny sjanse, eller må de finne seg i å bytte jobb? Feminister, jurister og medie­folk er uenige.
Fredag 16. mars 2018
Begrepet «norsk kultur» er tømt for innhold, mener forfatter Kaj Skagen. Skylda legger han på seksti­åtterne.
Torsdag 15. mars 2018
I «Dette livet eller det neste» fortelles historien til fremmed­krigeren Tariq. Juryen til Ungdommens kritikerpris mener romanen hjelper oss å forstå det uforståelige.
Onsdag 14. mars 2018
I en ny rapport fra Europaparlamentet ropes det varsko om høyre­orienterte nett­sider som presenterer seg som leksikon.
Tirsdag 13. mars 2018
Norske medier estetiserer forbrytelsen mot Kim Wall, mener NRK-journalist Anne Dorte Lunås.
Mandag 12. mars 2018
Forfattarforeininga kan enda med ei formell deling av rådet som vurderer medlemskap og stipendsøknader.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk