Onsdag 12. februar 2020
Demonisering

• E-tjenesten la mandag fram sin vurdering av aktuelle sikkerhets­utfordringer for Norge. Det nye i analysen er at Kina nå er løftet fram som den største sikkerhets­politiske trusselen mot Norge ved siden av Russland. Som begrunnelse skriver E-tjenesten at Kina har et autoritært politisk system med tett samrøre mellom politikk og økonomi. Men det faktum at Kina har et statskapitalistisk system representerer i seg selv ingen trussel mot Norge. E-tjenesten hevder videre at Kina aktivt vil endre det internasjonale systemet og ser seg selv i en vedvarende konflikt med USA og Vesten. Dette er å sette verden på hodet. Kinas økonomiske framgang har skjedd nettopp fordi landet har sluttet opp om den internasjonale markeds­liberalistiske orden. Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen (H) framholdt nylig Kinas positive rolle for å opprettholde den internasjonale rettsorden. Det er USA som har utpekt Beijing til fiende, og det er Washington som nå utfordrer den internasjonale rettsordenen.

• Kina er i dag en betydelig økonomisk aktør med store og innflytelsesrike selskaper, alt fra Huawei til Volvo. Det vanlige er å se på handel mellom land som noe som skaper større forståelse, men E-tjenesten er åpenbart av en annen oppfatning. Utbygging av nødvendig infrastruktur og helt normale salgsframstøt fra kinesiske selskaper blir framstilt som noe truende og mistenkelig. E-tjenestens «analyse» av Kina som en trussel mot Norge må ses som et forsøk på å tilpasse seg Washingtons syn på Kina som militær trussel og hovedfiende. Det er likevel trist at E-tjenestens vurdering av Kina er så overflatisk og manipulatorisk. Det undergraver offentlighetens tillit til tjenestens kompetanse og relevans. E-tjenestens oppgave er å gi beslutningstakere kunnskap om militære og sikkerhetspolitiske trusler som omgir oss – ikke å fungere som en tenketank for Donald Trump. Vi er et lite land som er avhengig av å ha en pålitelig etterretningstjeneste. Det krever kompetanse, allsidighet, uavhengig sannhetssøken og intellektuell redelighet. Det var det få spor av i analysen av Kina som en sikkerhetstrussel mot Norge.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...