Torsdag 9. januar 2020
Optimisme

• Næringslederne på NHOs årskonferanse i går kunne glede seg over at norske bedrifter, nærings­organisasjoner, LO og forsknings­miljøene arbeider målbevisst for å gjennomføre et grønt industrielt skifte i Norge. Det går for seint – og mye burde ha kommet før – men det er også grunn til forsiktig optimisme. Equinor og den øvrige olje- og gassindustriens plan om å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030 er et av flere tegn på at det er nødvendig for bransjen å ta klimautfordringene på alvor. I løpet av ti år vil CO2-­utslippene bli redusert med over ­ 10 prosent som følge av satsingen.

• Det er også flere andre prosjekter på beddinga. I går ble Statskrafts pilotanlegg for biodrivstoff åpnet på Tofte i Asker, og det finnes store planer for karbonfangst og -lagring. Teknologien kan også være utgangspunkt for å utvinne hydrogen fra naturgass, noe som ifølge Sintefs beregninger vil kunne gi mellom 25.000 og 35.000 sysselsatte i 2050. Hydrogen kan bli et viktig utslippsfritt drivstoff for skip og tunge lastebiler, og den første hydrogendrevne ferja bygges allerede ved Fiskerstrand Verft i Sula på Sunnmøre. Det foreligger også planer om å bygge batteri­fabrikker i Norge. Et planlagt prosjekt i Mo i Rana kan skape 2500 arbeidsplasser i regionen. Vindkraft til havs er et stort satsingsområde, og om ikke lenge legges det fram en omfattende plan for reduksjon av klimautslipp i maritim sektor.

• Vi trenger mange nyetableringer, men det grønne skiftet vil først og fremst skje med utgangspunkt i dagens næringsstruktur. Staten og politiske myndigheter kan på ingen måte lene seg tilbake i den tro at markedet løser klimaproblemene. Det offentlige har en svært viktig rolle å spille, ved reguleringer og skatte- og avgiftspolitikk, men først og fremst gjennom stimulanser og tilrettelegging – og ved å initiere og finansiere nye satsinger som kan skape grønne verdikjeder. Klimatrusselen er alvorlig, men den bør ikke føre til handlingslammelse. Vi har ikke noe annet valg enn å gå løs på utfordringene med de ressursene vi har til rådighet. Da trengs det også optimisme og pågangsmot.

Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...
Fredag 20. mars 2020
• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget.
Torsdag 19. mars 2020
• Forsker Gunhild Alvik Nyborg ved Universitetssykehuset i Oslo presenterte tirsdag på NRK Debatten et scenario for utviklingen og dødeligheten av koronaepidemien som avviker sterkt fra Folkehelseinstituttets (FHI) prognoser. I programmet...