Fredag 29. november 2019
JAKTET OG BLIR JAKTET: Nav-direktør Sigrun Vågeng har flere ganger skrytt av etatens jakt på såkalte trygdesnyltere. Samtidig har etaten på feilaktig grunnlagt forfulgt og straffet tusenvis av trygdemottakere. På Stortinget og andre steder har flere nå startet jakta på Nav-direktøren.FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Nav har siden januar 2018 operert med to motstridende syn på hvorvidt trygdemottakere kan ta ytelser ut av landet:
Straffet de fleste, lot noen gå fri
Undersak

DISSE FIKK PENGENE TILBAKE

Personer Klassekampen kjenner til hvor, etter kjennelse i Trygderetten, Nav har omgjort sine tilbakebetalingskrav for eksport av ytelser til andre EØS-land:

Mann

Tilbakebetalingskrav på 163.636 kroner. Omgjort 22. januar 2018.

Mann

Tilbakebetalingskrav på 618.570 kroner. Omgjort 22. februar 2018.

Kvinne

Tilbakebetalingskrav på 65.283 kroner. Delvis omgjort 21. mars

2018.

Mann

Tilbakebetalingskrav på 102.488 kroner. Omgjort 12. desember 2018.

Kvinne

Tilbakebetalingskrav på 202.000 kroner. Omgjort 9. januar 2019.

DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.

Nav-saken

I nær to år har Nav operert med en praksis der etaten forskjellsbehandler personer som har tatt med visse trygdeytelser til andre EØS-land.

De aller fleste trygdemottakerne har ikke fått lov til å ta med seg ytelser ut av landet. Minst 2400 personer har derfor fått tilbakebetalingskrav.

Men for en gruppe personer som har anket til Trygderetten og fått medhold, har Nav akseptert en stikk motsatt lovforståelse – nemlig at de står fritt til å reise til andre EØS-land, samtidig som de mottar trygdeytelser.

For denne gruppa har Nav omgjort vedtakene, og de har fått pengene tilbake. Den doble praksisen strekker seg helt tilbake til januar 2018.

– Nav må praktisere en forståelse for alle, det er et likebehandlingsprinsipp her, sier Atle Sønsteli Johansen, jurist og daglig leder for LO-advokatene.

Fakta

Nav-skandalen:

• Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sa til Stortinget at hun først etter sommeren i år fikk vite om omfanget av uriktige Nav-dommer.

• Klassekampen skrev 22.11 at Nav allerede 27. november 2018 sendte en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet om tolkningen av regelverket i en sak som gjaldt lengre utenlandsopphold.

• Nå viser det seg at Nav så tidlig som januar 2018 opphevet et tilbakebetalingskrav for ytelser ved opphold i EØS-land. Likevel fortsatte de i et og et halvt år å straffe folk for det samme.

Noen går fri, andre straffes

Klassekampens undersøkelser av kjennelser fra Trygderetten viser at minst fem personer har fått omgjort vedtak om tilbakebetaling.

Som Klassekampen skrev onsdag, fikk en 56 år gammel kvinne fra Stavanger tilbakebetalt 200.000 kroner i januar i år. Men allerede ett år tidligere, 22. januar 2018, betalte Nav tilbake penger til en mann som hadde reist ut av Norge mens han mottok trygd.

Samtidig som Nav altså aksepterte gjentatte påpekninger fra Trygderetten og gjorde om vedtak om tilbakebetaling, fortsatte etaten å forfølge personer som ikke anket sakene sine helt opp til Trygderetten. I 2019 politianmeldte Nav seks slike saker, og den siste gikk for retten så seint som i september i år.

Det er derfor mulig at enkeltpersoner har blitt fengslet på det samme grunnlaget som andre har sluppet straff – forskjellen er en anke til og medhold i Trygderetten.

– Det er enten-eller

LO-juristen er klar på at dersom Nav var uenig i kjennelser fra Trygderetten, så burde etaten gått videre til lagmannsretten – eller i siste instans – Høyesterett.

Han avviser blankt at Nav både kan akseptere avgjørelsene fra Trygderetten, og fortsette med en praksis som bygger på stikk motsatt lovforståelse.

– Helt klart ikke, det er enten-eller, sier ­Johansen.

Hvordan er Nav ment å forholde seg til kjennelser fra Trygderetten?

– Trygderetten er overordnet Nav. Avgjørelsene som tas der skal Nav og alle andre rette seg etter. Nav står jo fritt til å være uenige, men da må de bringe sakene inn for lagmannsretten.

– ???Hvordan påvirker dette prinsipper som rettssikkerhet og likhet for loven?

– De gjør at de som er ressurssterke og har tilgang til advokat, kan håndheve rettighetene sine. Mens de andre må følge Nav sin egen forståelse som bryter med den forståelsen som legges til grunn i Trygderetten.

5. november sto en hardt presset arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i stortingssalen og redegjorde for saken hun selv omtalte som en skandale.

Flere tusen personer har fått uriktige krav om tilbakebetaling av trygd fordi Nav feilaktig har lagt til grunn at mottakere av arbeidsavklaringspenger, pleiepenger og sykelønn ikke kan ta med disse ut av landet.

Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel og minst 36 av dem til fengselsstraffer.

Bakgrunnen er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

I tillegg til at et eksternt utvalg skal granske hele saken, også om den strekker seg tilbake tidligere enn 2012, har kontrollkomiteen på Stortinget gått tungt inn i saken og har varslet åpen høring 9. januar.

Klassekampen har henvendt seg til Nav om saken og fått skriftlig svar. På spørsmål om hvorfor Nav ikke endret praksis i andre tilsvarende ­saker som dem som vant fram i Trygderetten, svares det ikke på spørsmålet. I e-posten heter det:

«Internrevisjonen har fått i oppgave å undersøke hva som skjedde i Nav etter at Trygderetten avsa dommer i 2017 til praksisen ble endret høsten 2019. Vi avventer deres rapport før dette kommenteres ytterligere.»

Nav bekrefter at de ikke har omgjort andre vedtak enn i saker de har tapt i Trygderetten. Nav har heller ikke gått videre i rettssystemet med noen slike saker.

bjornk@klassekampen.no

Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.
Tirsdag 26. november 2019
DØDELIG: Gry Hege Henriksen måtte amputere hender og føtter etter blodforgiftning. Nå ber Ap om en nasjonal strategi for å bekjempe sepsis.