Fredag 8. november 2019
PRESSET: Olav Vik, tillitsvalgt for juristene i Trygderetten, føler det ikke strekker helt til, uansett hvor hardt de ansatte jobber. Nå venter etaten en skikkelig ryddesjau.
Trygderetten karakteriserer utviklingen i behandlingstida som sterkt beklagelig:
Ventetida er doblet
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.

Arbeidsliv

– Vi ligger alltid litt på etterskudd, sier Olav Vik, tillitsvalgt for juristene i Trygderetten.

Ventetida for å få ferdigbehandlet en sak hos Trygderetten er mer enn doblet på få år. I 2014 var saksbehandlingstida i gjennomsnitt 3,1 måneder. Så langt i 2019 har tida steget til 7,1 måneder, ifølge Trygderettens egne tall.

– Det er mer trykk for dem som jobber her. Selv om du jobber så hardt du kan, så strekker det ikke helt til, sier Vik.

Trygderetten er en uavhengig ankeinstans som ser på enkeltpersoners rettigheter til trygd og pensjon. Det var tre dommere herfra som til slutt oppdaget og sa fra om at Nav hadde tolket EØS-regelverket feil. Riktignok hadde også Trygderetten dømt feil en rekke ganger, men fant ni saker som de varslet om.

Fakta

Trygderetten:

• Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.

• Mer enn 90 prosent av sakene kommer fra Nav Klageinstans, men Helfo (Helseøkonomiforvaltningen) kan også være ankemotpart.

• Saksområder som ofte behandles er uførepensjon, yrkesskade, sykepenger, grunn- og hjelpestønad, arbeidsavklaringspenger og dagpenger.

• Trygderetten har de siste årene fått stadig flere saker. Saksbehandlingstida er mer enn doblet siden 2014.

Kilde: trygderetten.no

Store saksbunker

Vik beskriver en hverdag med store saksbunker, mye pågang fra ankende og saker med stor detaljeringsgrad.

– Risikoen for å overse og ikke behandle grundig nok øker selvfølgelig, sier Vik.

Han mener det er viktig at Trygderetten har kapasitet til å heve blikket og fri seg fra føringer lagt i sakene fra Nav. Han understreker at det likevel ikke er holdepunkter for at kvaliteten er redusert.

– Det handler om å kunne se på problemstillinger som ikke har vært tatt opp av partene i sakene, men som likevel kan være aktuelle, sier Vik, med henvisning til hvordan EØS-reglene lenge gikk under radaren.

Oppnår ikke egne mål

I årsrapporten advarer Trygderetten om konsekvensene av en stadig større sakspågang. Antallet innkomne saker har steget fra 3631 i 2014 til 3908 i 2018. Prognosen for i år var, før Nav-skandalen, 5200 saker.

Trygderetten får 93 prosent av ankesakene fra Nav Klageinstans. Når Nav de siste årene har fått mer midler og dermed behandlet flere saker, havner flere anker på Trygderettens bord. Det er særlig klager på Navs avgjørelser knyttet til dagpenger og arbeidsavklaringspenger som i løpet av de siste årene har økt i antall.

Trygderetten har ikke nådd målene for saksbehandlingstid på mange år. I halvårsrapporten fra august skriver leder Trine Fernsjø at «en sterk økning i saksinngangen fra Nav Klageinstans utgjør en risiko for ytterligere økning av Trygderettens framtidige saksbeholdning og saksbehandlingstid». I 2018 tok det mer enn ni måneder for halvparten Trygderettens saker. 8 prosent av sakene tok mer enn ett år. I fjor fikk dermed Trygderetten en påplussing på 2,9 millioner kroner i revidert budsjett, men med forventninger om å jobbe fortere.

– Hver enkelt medarbeider har fått aktivitetsplaner med forventet produksjon. Mitt inntrykk er at folk jobber hardt, jevnt og trutt, men det går ut over tida som kan settes av til faglig utvikling, sier Vik, som beskriver kravene til produksjon som «ganske tøffe».

– Saksinngangen har vært veldig sterk særlig den seinere tida, og restansen er på vei oppover igjen. Det vil gi seg utslag i lengre saksbehandlingstid, og for oss som jobber her blir arbeidspresset enda større.

De tillitsvalgte tør ikke spå hvilken effekt Nav-skandalen vil ha for antall ankesaker framover. Noen saker kan, om de blir tatt opp igjen, gi medhold og dermed være ute av verden. Andre kan få nye avslag, men med nye begrunnelser, som sannsynligvis vil føre til ferske anker.

– Vi vet rett og slett ikke, sier Vik.

Nestleder i Trygderetten Bjørn Arvid Lervik karakteriserer det som sterkt beklagelig at saksbehandlingstida øker.

«Det er derfor vi har iverksatt en rekke tiltak og bedt om flere ressurser for å redusere den», skriver han i en e-post til Klassekampen.

Han svarer følgende på spørsmål om hvor lenge det akseptabelt å vente: «Målet for Trygderetten er å ha kortest mulig saksbehandlingstid. Det betyr mye for dem som anker saker til oss, at de får en rask avklaring.»

Heller ikke han tør å spå hvordan Nav-skandalen vil påvirke tida.

«Utfordringen er at Trygderetten ikke selv styrer antallet saker som kommer inn. Som uavhengig ankestans får vi de aller fleste sakene fra Nav, mens vår ressurstilgang bestemmes av Arbeids- og sosialdepartementet», skriver han.

fridag@klassekampen.no

Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.
Torsdag 16. januar 2020
URO: Frp vil kun være fornøyd med politiske gjenytelser som kommer i tillegg til regjeringsplattformen, etter at en norsk IS-kvinne ble hentet fra Syria, sier Jon Helgheim (Frp).
Onsdag 15. januar 2020
SPLID: I utkastet til nytt program for LO står det både strenge klimamål og en offensiv utbygging av olje- og gassvirksomheten. Nå brygger det til strid.
Tirsdag 14. januar 2020
ÅPENHET: Da Mohammed (16) døde, var det få som våget å snakke. Nå får vitnene støtte fra byråds­lederen i Oslo.
Mandag 13. januar 2020
OPPRØR: Dagfinn Johansen i øykommunen Hasvik i Finnmark er avhengig av ferge og opplever høye priser som straff. Ordføreren krever at staten får ansvaret for fergene.
Lørdag 11. januar 2020
VENTER: Equinor lanserte nye klimamål rett før de åpnet Johan Sverdrup-feltet. Sam­tidig jobber hele bransjen med den faktiske planen for klimakutt.