Tirsdag 23. juli 2019
LILLEPUTT: Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Skogvang seier at det er tid til å vurdere vindkraftkonsesjonane på ny. Olje- og energidepartementet er usamd. Her frå Smøla vindpark. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM
Naturorganisasjonar er kritiske til miljøutgreiingar i vindkraftsøknadar:
Fleire krev at vinden snur
ANLEGG: For å byggje vindkraftverk høgt til fjells trengst kilometerlange tilkomstvegar og endå lengre internvegar, som på Henøy vindkraftverk i Bremanger. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.

vindkraft

Dei tre organisasjonane Jeger- og fiskeriforbundet, Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet er særs kritiske til dei miljøfaglege utgreiingane som er gjort i mange av søknadane om konsesjon i vindkraftsaka.

I eit brev til statsrådane i Olje- og energi- og Klima og miljødepartementa ber dei om nye utgreiingar. Dei gamle er ikkje gode nok.

– Vi høyrer om skrekkdøme der biologar har vore ute og kartlagt i berre to dagar i område på fleire titals kvadratkilometer, seier generalsekretær i Norges Naturvernforbund Maren Esmark.

– Det er ufatteleg at ein konsesjon til utbygging av vindkraft kan tuftast på eit så tynt grunnlag, seier ho og fortel at kartlegging krev meir tid.

Skal du kartleggje fugl, må du vere ute lenger, på ulike tider av året og over fleire år.

– Det held ikkje berre å telje det du finn på bakken. Hubroen kan til dømes hekke fleire stader, men ikkje kvart år.

I Sørmarkfjellet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjeve konsesjon i eit område der det no er funne hubro.

Fakta

Vindkraft i Noreg:

• Det er bygd ut 36 vindkraftverk med ein samla produksjon på fem milliardar kilowattimar, som svarar til straumforbruket til 340.000 husstandar.

• 16 vindkraftverk er under bygging. Det vil doble produksjonen og utgjere seks prosent av kraftproduksjonen i Noreg.

• Det er gjeve ytterlegare 39 konsesjonar for vindkraftverk.

• For å styre den framtidige utbygginga av vindkraft er det utarbeidd ein nasjonal ramme, med 13 område som er veleigna. Planen er på høyring.

Trugar friluftslivet

DNT er uroa over omfanget av vindkraftutbygginga, fortel generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

– Ho trugar friluftslivet og opplevinga av natur- og kulturgrunnlaget. Dette er ein del av føremålsparagrafen til DNT og grunnlaget for at vi engasjerer oss. Han seier dei områda som er bygde ut, må vurderast betre slik at vi ikkje øydelegg grunnlaget for vidare eksistens.

– Vi har tid til å vurdere dette på ny, slår han fast.

Dei tre organisasjonane står ikkje åleine om å kritisere dei miljøfaglege utgreiingane. Miljødirektoratet kom i 2015 med kraftig kritikk av praksisen til NVE ved tildeling av vindkraftkonsesjonar. I brevet dei tre organisasjonane sende, er Miljødirektoratet sitert:

«Det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder».

Vidare står det at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke».

– Miljødirektoratet meinte at kvaliteten på meldingane var dårleg, seier Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Ikkje berre konsesjonssøknadane manglar kunnskap. Også i Nasjonal ramme for vindkraft til lands finst det kunnskapshol.

– Det er påfallande når vi veit at insekta er truga globalt, at det ikkje er gjort utgreiingar om kva følgjer vindkraftverk har for dei, seier Esmark.

Organisasjonane som ber om omkamp, tel tett oppunder ein halv million medlemmer. Førebels har ikkje dei tre fått svar frå departementa, men Esmark er trygg på at det vert eit møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Greidd ut godt nok

Det er gjeve konsesjon til 93 vindkraftverk så langt. I løpet av 2019 vil 45 av desse vere sett i produksjon. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Liv Lønnum (Frp) seier til Klassekampen at ho ikkje har lese brevet.

På meir generelt grunnlag seier ho at det ikkje er aktuelt å gjere nye miljøfaglege utgreiingar på konsesjonar som delte ut.

– Konsesjonane er gitt, og dei er tufta på solide faglege vurderingar. Dei er sende på høyring, og alle har hatt høve til å kome med innvendingar, seier Lønnum.

– Er det aktuelt å trekke attende konsesjonar?

– Nei. Dette er noko av det som har vore politikken til regjeringa. Vi skal vere føreseielege og då kan vi ikkje trekke konsesjonar attende.

Departementet vil svare på brevet og føreslå møtetidspunkt etter sommarferien.

gunnarw@klassekampen.no

Tirsdag 15. oktober 2019
I MØTE: Tidligere har Ap-ledelsen avvist forslag om å utrede EØS. Nå sier Støre at det kan være en god idé.
Mandag 14. oktober 2019
FRONTER: Forbundsledelsen håper i det lengste på et kompromiss, men mye tyder på at det blir kamp­avstemning for eller mot EØS i Fellesforbundet.
Lørdag 12. oktober 2019
SMUTTHULL: ­Norge vil forplikte seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 gjennom en avtale med EU. Men avtalen åpner for at man slipper å ta kuttene i Norge.
Fredag 11. oktober 2019
KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.
Torsdag 10. oktober 2019
KRYMPER: De store industriarbeiderforeningene er ryggraden i Fellesforbundet. Men på mange verft er nå østeuropeiske innleide arbeidere i flertall.
Onsdag 9. oktober 2019
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.
Tirsdag 8. oktober 2019
GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.
Mandag 7. oktober 2019
AVSLAG: Anniken Nymo fra Harstad har sterke smerter og alvorlig angst og depresjon. Fastlege og psykolog mener hun ikke klarer å jobbe, men Nav-legen mener hun først må gå ned i vekt.
Lørdag 5. oktober 2019
SIER JA: MDG-profiler tar plass i Europabevegelsens sentralstyre. Byråd i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener EU trengs for å løse klimakrisa.
Fredag 4. oktober 2019
BLÅ SMELL: Målet var at annenhver nordmann skulle bo i en Høyre-styrt kommune. Nå ligger det an til at knapt én av ti vil gjøre det.