Tirsdag 23. juli 2019
LILLEPUTT: Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Skogvang seier at det er tid til å vurdere vindkraftkonsesjonane på ny. Olje- og energidepartementet er usamd. Her frå Smøla vindpark. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM
Naturorganisasjonar er kritiske til miljøutgreiingar i vindkraftsøknadar:
Fleire krev at vinden snur
ANLEGG: For å byggje vindkraftverk høgt til fjells trengst kilometerlange tilkomstvegar og endå lengre internvegar, som på Henøy vindkraftverk i Bremanger. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.

vindkraft

Dei tre organisasjonane Jeger- og fiskeriforbundet, Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet er særs kritiske til dei miljøfaglege utgreiingane som er gjort i mange av søknadane om konsesjon i vindkraftsaka.

I eit brev til statsrådane i Olje- og energi- og Klima og miljødepartementa ber dei om nye utgreiingar. Dei gamle er ikkje gode nok.

– Vi høyrer om skrekkdøme der biologar har vore ute og kartlagt i berre to dagar i område på fleire titals kvadratkilometer, seier generalsekretær i Norges Naturvernforbund Maren Esmark.

– Det er ufatteleg at ein konsesjon til utbygging av vindkraft kan tuftast på eit så tynt grunnlag, seier ho og fortel at kartlegging krev meir tid.

Skal du kartleggje fugl, må du vere ute lenger, på ulike tider av året og over fleire år.

– Det held ikkje berre å telje det du finn på bakken. Hubroen kan til dømes hekke fleire stader, men ikkje kvart år.

I Sørmarkfjellet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjeve konsesjon i eit område der det no er funne hubro.

Fakta

Vindkraft i Noreg:

• Det er bygd ut 36 vindkraftverk med ein samla produksjon på fem milliardar kilowattimar, som svarar til straumforbruket til 340.000 husstandar.

• 16 vindkraftverk er under bygging. Det vil doble produksjonen og utgjere seks prosent av kraftproduksjonen i Noreg.

• Det er gjeve ytterlegare 39 konsesjonar for vindkraftverk.

• For å styre den framtidige utbygginga av vindkraft er det utarbeidd ein nasjonal ramme, med 13 område som er veleigna. Planen er på høyring.

Trugar friluftslivet

DNT er uroa over omfanget av vindkraftutbygginga, fortel generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

– Ho trugar friluftslivet og opplevinga av natur- og kulturgrunnlaget. Dette er ein del av føremålsparagrafen til DNT og grunnlaget for at vi engasjerer oss. Han seier dei områda som er bygde ut, må vurderast betre slik at vi ikkje øydelegg grunnlaget for vidare eksistens.

– Vi har tid til å vurdere dette på ny, slår han fast.

Dei tre organisasjonane står ikkje åleine om å kritisere dei miljøfaglege utgreiingane. Miljødirektoratet kom i 2015 med kraftig kritikk av praksisen til NVE ved tildeling av vindkraftkonsesjonar. I brevet dei tre organisasjonane sende, er Miljødirektoratet sitert:

«Det er svært mangelfullt dokumentert hvordan miljøhensyn faktisk er vektlagt i NVEs prioriteringsrunder».

Vidare står det at det er «vanskelig å se noen gjennomgående konsistens i når konsekvenser for miljøverdier har betydning for konsesjonsspørsmålet eller ikke».

– Miljødirektoratet meinte at kvaliteten på meldingane var dårleg, seier Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Ikkje berre konsesjonssøknadane manglar kunnskap. Også i Nasjonal ramme for vindkraft til lands finst det kunnskapshol.

– Det er påfallande når vi veit at insekta er truga globalt, at det ikkje er gjort utgreiingar om kva følgjer vindkraftverk har for dei, seier Esmark.

Organisasjonane som ber om omkamp, tel tett oppunder ein halv million medlemmer. Førebels har ikkje dei tre fått svar frå departementa, men Esmark er trygg på at det vert eit møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

– Greidd ut godt nok

Det er gjeve konsesjon til 93 vindkraftverk så langt. I løpet av 2019 vil 45 av desse vere sett i produksjon. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Liv Lønnum (Frp) seier til Klassekampen at ho ikkje har lese brevet.

På meir generelt grunnlag seier ho at det ikkje er aktuelt å gjere nye miljøfaglege utgreiingar på konsesjonar som delte ut.

– Konsesjonane er gitt, og dei er tufta på solide faglege vurderingar. Dei er sende på høyring, og alle har hatt høve til å kome med innvendingar, seier Lønnum.

– Er det aktuelt å trekke attende konsesjonar?

– Nei. Dette er noko av det som har vore politikken til regjeringa. Vi skal vere føreseielege og då kan vi ikkje trekke konsesjonar attende.

Departementet vil svare på brevet og føreslå møtetidspunkt etter sommarferien.

gunnarw@klassekampen.no

Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.