Fredag 14. juni 2019
UROA: Direktøren for vass- og avløpsetaten i Oslo Anna Maria Aursund er uroa for at hovudstaden manglar reservevasskjelde. Innan 2028 må ei reserveløysing vera på plass.
• Vassforsyninga i Oslo er sårbar • Ved krise kan 600.000 innbyggarar bli evakuert
Forseinkar ny vasskjelde
Undersak

Trædal trur på løysing

Både opposisjonen og byrådspartia i Oslo ønsker ei ny utgreiing av plasseringa av driftsbygget.

Eivind Trædal, som sit i byutviklingskomiteen for Miljøpartiet De Grønne, ønsker ikkje blankt å avvisa forslaget frå Vass- og avløpsetaten, men vil ha ei ny vurdering av fleire alternativ.

Han understrekar samstundes at det som er viktig er at det endeleg er tatt grep for å sikra Oslo ei reservevasskjelde.

– Dette er ei sak som er veldig viktig for vasstryggleiken. Det er bra byrådet etter 50 år får fortgang, men plassen der driftsbygget er føreslått ligg i eit grønområde som har stor verdi for dei som bur der. Derfor vil me sjå om det kan løysast på ein annan måte, seier han.

– Det er ein nyanseforskjell på vårt og opposisjonens forslag. Opposisjonen vil blankt begge alternativa for driftsbygget. Det gjer ikkje me. Men eg trur me finn ei løysing som både sikrar lokalmiljøet og vassforsyninga.

Han er einig i at vassforsyninga i Oslo er sårbar.

SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.

VATN

Vasskrisa på Askøy kan ha kosta endå eit liv. Onsdag døydde ein vaksen pasient som har fått påvist tarmbakterien som er påvist i drikkevatnet på Askøy.

I hovudstaden følger direktøren for Vass- og avløpsetaten situasjonen på Askøy.

– Me følger saka med det største alvor. Dette er ei hending som har fått store konsekvensar, seier Anna Maria Aursund.

Nær alle innbyggarane i Oslo får vatn frå den same kjelda. Det bekymrar Aursund.

– Sårbarheita i vassforsyninga i Oslo er uakseptabel høg.

Fakta

Vasskrisa på Askøy:

• 2000 er blitt sjuke av forureina drikkevatn på Askøy. Over 60 er lagt inn på sjukehus.

• Onsdag døydde ei kvinne frå Askøy som var innlagt med mage- og tarmsymptom. Endeleg dødsårsak er ikkje slått fast, men kvinna har fått påvist campolybacter-bakteriar, den same bakterien som er påvist i drikkevatnet.

• Førre veke døydde ein eitt år gammal gut frå Askøy av tarminfeksjon. Det er framleis ikkje klart om dødsårsaka er knytt til drikkevatnet.

Fristen kan ryka

Då Aursund begynte i jobben som vassdirektør i 2016, var ho ikkje klar over kor dårleg det stod til med vassforsyninga i Oslo. 90 prosent av innbyggarane får vatn frå Maridalsvannet og Oset vassbehandlingsanlegg.

På midten av 1960-talet starta arbeidet med å greia ut ei reservevasskjelde, men åra har gått utan resultat. I 2017 gav Mattilsynet Oslo frist til 2028 med å få på plass eit alternativ. I fjor bestemte Oslo seg for at Holsfjorden i Buskerud skal bli redninga.

Men no kan tidsplanen for å nå fristen i 2028 ryka. Politikarane i byutviklingskomiteen i Oslo ber om ny utgreiing av plasseringa av eit driftsbygg knytt til vassanlegget.

Tidsplan kan ryka

– Kva blir konsekvensen av meir utgreiing?

– Då kan me ikkje halda oppe framdriftsplanen som er lagt, og det vil få økonomiske konsekvensar, seier Aursund.

Det er to viktige hinder som må passerast for at framdriftsplanen som er lagt, skal halda: Eit investeringsvedtak og vedtak for reguleringsplanen.

– For at me skal følga framdriftsplanen, så må det fasttast vedtak seinast fjerde kvartal 2019, seier Aursund.

– Kva tenker du om at bystyret kan vedta meir utgreiing?

– Eg tenker at det er viktig at me held oppe framdrifta. Dette er det eine store tiltaket som vil redusera sårbarheita i vassforsyninga varig. Det er veldig viktig at me halda oppe framdrifta, seier direktøren.

– Det var vore utgreiingar sidan 1960-talet, og no kan det bli meir utgreiing. Kva tenker du om det?

– Eg håpar me har politikarar som er i stand til å fatta gode avgjerder og gjer det slik at me held oppe framdrifta. Og eg oppfattar at Oslo kommune har ansvarlege politikarar.

Den førebelse prislappen er på 10,3 milliardar kroner for ny reservevassløysing, ifølge Aursund. I tillegg skal det investerast i ei ny hovudvassåre gjennom byen og to andre prosjekt.

– Totalt snakkar me om mellom 12 og 15 milliardar.

Aursund understrekar at hovudstaden har eit trygt og godt drikkevatn, og at rutinar, vedlikehald og drift er gode. Det blir ofte tatt prøvar både av vatnet i Maridalsvannet, i vassbehandlingsanlegget, frå høgdebassenga og på leidningsnettet.

– Me har døgnkontinuerleg vakthald, og skjer det noko, så er me på hogget, seier ho.

Konsekvensane dersom drikkevatnet frå Maridalsvannet og Oset vassbehandlingsanlegg blir forureina, er stor:

– 90 prosent av byens innbyggarar ville mista tilgang på reint drikkevatn på tre til fire timar. Så sårbart er systemet i Oslo, seier Aursund.

I dag betyr det kring 600.000, men Oslo veks raskt.

– I ytste konsekvens, viss me ikkje kan levera vatn, har beredskapsetaten snakka om behov for evakuering av alle innbyggarane i Oslo.

På ti år er det gjort eitt funn av bakteriar i vatnet. Det blei gjort i fjor og medførte eit lokalt kokevarsel for 2200 innbyggarar i Nordstrand. I tillegg er det sendt fleire føre var-kokevarsel.

Fagleg vurdering

Vedtar bystyret i Oslo at eit alternativ skal utgreiast, vil utgreiinga vera ferdig i september, ifølge Aursund.

Deretter må eit eventuelt nytt forslag på høyring.

– Kvifor landa på dette forslaget, som politikarane er kritiske til?

– Me har gjort ei fagleg vurdering, og basert på den meiner me det er den beste løysinga, både for nærområdet og driftsbygget, som må ligga i tilknyting til vassanlegget.

Reinseanlegget skal etter planen leggast under Husebyskogen, mens driftsbygget skal stå over bakken.

– Det har vore ein lang sak i høve til den amerikanske ambassaden i Oslo i dette området. Eg oppfattar at ein ønsker minst mogleg inngrep. Det har eg stor forståing for, men samstundes så må ein hugsa på at dette vil gi varig reduksjon i sårbarheita for vassforsyninga til Oslo by.

annekarih@klassekampen.no

Mandag 18. november 2019
• Hva vil vi egentlig med Nav? Skandalen der minst 48 mennesker ble feilaktig dømt for trygdesvindel ble offentlig kjent 28. oktober, og for hver stein Nav nå løfter opp og kikker under, dukker det opp nye saker som får antallet til å stige.
Mandag 18. november 2019
FN ER BEKYMRET: Bolivias nye regjering gir sikkerhetsstyrker rett til å drepe uten straff og truer journalister som driver «oppvigleri».
Mandag 18. november 2019
Matilda Gustavsson avslørte over­grepene til «kultur­profilen» Jean- Claude Arnault. – Anonyme kilder er nødvendig, men må ikke misbrukes, sier hun.
Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
– Hvis ikke skolen forteller historien om norsk kultur og litteratur, står andre krefter parat til å gjøre det, sier lærebokforfatter Mads Breckan Claudi.
Lørdag 16. november 2019
IKKE LETT: Boris Johnson skulle kapre en mengde arbeiderklasse­velgere for å sikre flertall for sin plan om brexit. En måned før valget ser det ikke ut til at han har fått det til.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Lørdag 16. november 2019
• Det er knapt fire uker igjen til britene går til urnene, og valgkampen er – tradisjonen tro – fylt av brageløfter. I går lovte Labours Jeremy Corbyn gratis breibånd til alle briter. Det skal skje ved en delvis nasjonalisering av British...
Lørdag 16. november 2019
Kongens dag­bøker, som han egenhendig nedtegnet fra 1906 til 1955, er prismet Tor Bomann-Larsen bruker for å skrive historien om Norge i åttebindsverket om kong Haakon og Maud, som nå avsluttes med boka «Kongen». Noen ganger er ikke kongeprismet helt...
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.