Tirsdag 21. mai 2019
I NORGE: Raudt vedtok nyleg ein storstilt grøn industripolitikk, som føreset bruk av Oljefondet i Norge. Ei lovendring set ein stoppar for ein slik politikk. Her er ein vindturbin utanfor Haugesund på veg til Skottland.FOTO: JAN KÅRE NESS, NTB SCANPIX
Regjeringa vil gjere det ulovleg for Oljefondet å bygga ut ny, grøn industri i Noreg:
Ny lov held Oljefondet ute
UTE: Regjeringa vil med lov hindra framtidig bruk av Oljefondet i Norge. Både Senterpartiet og Raudt reagerer.

LOVENDRING

Mange har lufta idear om å nytta delar av oljeformuen på å bygga ny, grøn industri. Men no vil regjeringa gjera slike initiativ ulovlege.

Onsdag 12. juni skal Stortinget stemma over forslaget til ny sentralbanklov. Eit element i forslaget er å lovfesta at Statens pensjonsfond utland, også kalla Oljefondet, berre skal investera i utlandet – slik dagens praksis er.

Forslaget er no til behandling i finanskomiteen, som leverer si innstilling neste veke.

Sps medlem i finanskomiteen Sigbjørn Gjelsvik og nestleiar i Raudt Marie Sneve Martinussen reagerer på lovforslaget. Både Raudt og Sp kjem til å gå mot dette elementet i forslaget til ny sentral­banklov.

– Me meiner det er grunnleggande feil å fråskriva seg Oljefondet som eit verkemiddel, seier Gjelsvik.

Fakta

Lovendring:

• Forslag til ny sentralbanklov er til behandling i Stortinget.

• Finanskomiteen skal levera si innstilling neste veke.

• Forslaget inneber blant anna at ei lovfesting i dagens praksis om at Norsk Pensjonsfond Utland berre investerer i utlandet.

Saknar debatt

Både Raudt og Sp har tatt til orde for å oppretta eit statleg fond eller selskap som skal investera i grøn industri.

Raudt vedtok på sitt landsmøte nyleg at dei vil setta av ein del av Oljefondet til å gjera strategiske investeringar i heimleg industriproduksjon og klimavennleg infrastruktur. Den nye lova vil gjera eit slikt grep svært vanskeleg.

– Du treng ikkje vera einig i Raudt sin klima- og industripolitikk for å stemma mot dette. Det er heilt unødvendig med ei slik lovfesting, seier Martinussen.

Dagens praksis er at Oljefondet investerer i utlandet, og slik sett er ikkje lovforslaget anna enn ei stadfesting av politikken eit bredt politisk fleirtal fører. Martinussen saknar likevel meir debatt.

– Det som er mest overraskande, er at ei så stor prinsipiell avgjerd blir tatt med så lite debatt. Oljefondet er eit av verdas største økonomiske verktøy, seier ho.

– No bind ein seg til masta og gjer det vanskelegare å bruka dette verktøyet for kommande generasjonar, legg nestleiaren til.

Støttar dagens praksis

SV er framleis i tankeboksen. Partiet har også tatt til orde for ein ny grøn industripolitikk, men deira forslag legg ikkje til grunn bruk av kapital frå Oljefondet.

– Me støttar opp under dagens praksis. Det er langt viktigare grep me må ta for å finansiera det grøne skiftet enn å bruka Oljefondet, som å stansa overinvesteringane i eigedom og olje og strategisk statleg eigarskap, seier Kari Elisabeth Kaski, SVs medlem av finanskomiteen.

Ho opnar likevel for å gå mot forslaget.

«Green new deal»

Oljefondet og det grøne skifte er i dag tema på eit seminar på Stortinget, i regi av Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie.

Leiar for Manifest Tankesmie Magnus E. Marsdal viser til debatten i USA og Storbritannia om ei storstilt grøn industrisatsing, også kalla ein «green new deal».

– Me meiner lovforslaget peikar oss i ei retning som er klima- og industripolitisk galskap, seier han.

Å spara til framtidige generasjonar handlar i stor grad om å investera i produktiv verksemd innanlands, meiner Marsdal.

– I Storbritannia og USA vil dei lånefinansiera dette, men me har altså 9000 milliardar som regjeringa ikkje vil bruka på aktiv klima- og industripolitikk i Norge.

Marsdal understrekar at Manifest meiner eit grønt, statleg industrifond må brukast aktivt over heile verda, men at det må vera mogleg å bruka ein del av oljeformuen til å fremja grøn industri i Norge, seier han.

Går fri nytt lovhinder

Trass i åtvaringar frå finansminister Siv Jensen (Frp) gjekk fleirtalet på Frp sitt landsmøte nyleg inn for å bruka oljemilliardar til å fjerna landets bompengestasjonar. Bård Hoksrud, som sit i finanskomiteen på Stortinget, seier Frp kjem til å stemma for forslaget som vil hindra bruk av Oljefondet i Norge. Han seier vedtaket frå landsmøte likevel lar seg gjennomføra.

– Eg meiner det er fullt mogleg å få det til, seier han.

anneh@klassekampen.no

Tirsdag 25. juni 2019
OVER: Sykehusstreiken ble avsluttet med tvang. Som vanlig. 18 av 22 helsestreiker de siste 30 årene har endt i tvungen lønnsnemnd. Streikeretten øde­legges, mener streikeleder.
Mandag 24. juni 2019
KRITISK: Legen Gunnar Fæhn har tidligere uttrykt sterk motstand mot innvandring. Det var han som godkjente transporten av Atefa Rezaie. Familiens advokat vil klage til Rådet for legeetikk.
Lørdag 22. juni 2019
SVARTEPER: Avinor kjemper med nebb og klør for å unngå å sitte igjen med regningen for Forsvarets nye luftforsvarsbase på Evenes.
Fredag 21. juni 2019
SVINERI: Avsløringene av dyremis­handling ved norske grisefarmer gir en unik sjanse til å mobilisere for en ny kurs, mener Svenn Arne Lie. – I stedet kaster bondelederne bøndene under bussen, sier han.
Torsdag 20. juni 2019
MÅLING: 7 av 10 på Stovner er svært negative til den nye bomringen i Oslo. Innvandrerbutikkene i sentrum frykter å miste kunder.
Onsdag 19. juni 2019
HISTORISK: Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre historiens dårligste lokalvalg. Deler av partiet åpner nå for en lederdiskusjon.
Tirsdag 18. juni 2019
NEI: Venstre og KrF sier ja til Rita Otterviks (Ap) invitasjon til reforhandling av asylforliket, men Ap sentralt ønsker ingen endring.
Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.