Tirsdag 21. mai 2019
I NORGE: Raudt vedtok nyleg ein storstilt grøn industripolitikk, som føreset bruk av Oljefondet i Norge. Ei lovendring set ein stoppar for ein slik politikk. Her er ein vindturbin utanfor Haugesund på veg til Skottland.FOTO: JAN KÅRE NESS, NTB SCANPIX
Regjeringa vil gjere det ulovleg for Oljefondet å bygga ut ny, grøn industri i Noreg:
Ny lov held Oljefondet ute
UTE: Regjeringa vil med lov hindra framtidig bruk av Oljefondet i Norge. Både Senterpartiet og Raudt reagerer.

LOVENDRING

Mange har lufta idear om å nytta delar av oljeformuen på å bygga ny, grøn industri. Men no vil regjeringa gjera slike initiativ ulovlege.

Onsdag 12. juni skal Stortinget stemma over forslaget til ny sentralbanklov. Eit element i forslaget er å lovfesta at Statens pensjonsfond utland, også kalla Oljefondet, berre skal investera i utlandet – slik dagens praksis er.

Forslaget er no til behandling i finanskomiteen, som leverer si innstilling neste veke.

Sps medlem i finanskomiteen Sigbjørn Gjelsvik og nestleiar i Raudt Marie Sneve Martinussen reagerer på lovforslaget. Både Raudt og Sp kjem til å gå mot dette elementet i forslaget til ny sentral­banklov.

– Me meiner det er grunnleggande feil å fråskriva seg Oljefondet som eit verkemiddel, seier Gjelsvik.

Fakta

Lovendring:

• Forslag til ny sentralbanklov er til behandling i Stortinget.

• Finanskomiteen skal levera si innstilling neste veke.

• Forslaget inneber blant anna at ei lovfesting i dagens praksis om at Norsk Pensjonsfond Utland berre investerer i utlandet.

Saknar debatt

Både Raudt og Sp har tatt til orde for å oppretta eit statleg fond eller selskap som skal investera i grøn industri.

Raudt vedtok på sitt landsmøte nyleg at dei vil setta av ein del av Oljefondet til å gjera strategiske investeringar i heimleg industriproduksjon og klimavennleg infrastruktur. Den nye lova vil gjera eit slikt grep svært vanskeleg.

– Du treng ikkje vera einig i Raudt sin klima- og industripolitikk for å stemma mot dette. Det er heilt unødvendig med ei slik lovfesting, seier Martinussen.

Dagens praksis er at Oljefondet investerer i utlandet, og slik sett er ikkje lovforslaget anna enn ei stadfesting av politikken eit bredt politisk fleirtal fører. Martinussen saknar likevel meir debatt.

– Det som er mest overraskande, er at ei så stor prinsipiell avgjerd blir tatt med så lite debatt. Oljefondet er eit av verdas største økonomiske verktøy, seier ho.

– No bind ein seg til masta og gjer det vanskelegare å bruka dette verktøyet for kommande generasjonar, legg nestleiaren til.

Støttar dagens praksis

SV er framleis i tankeboksen. Partiet har også tatt til orde for ein ny grøn industripolitikk, men deira forslag legg ikkje til grunn bruk av kapital frå Oljefondet.

– Me støttar opp under dagens praksis. Det er langt viktigare grep me må ta for å finansiera det grøne skiftet enn å bruka Oljefondet, som å stansa overinvesteringane i eigedom og olje og strategisk statleg eigarskap, seier Kari Elisabeth Kaski, SVs medlem av finanskomiteen.

Ho opnar likevel for å gå mot forslaget.

«Green new deal»

Oljefondet og det grøne skifte er i dag tema på eit seminar på Stortinget, i regi av Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie.

Leiar for Manifest Tankesmie Magnus E. Marsdal viser til debatten i USA og Storbritannia om ei storstilt grøn industrisatsing, også kalla ein «green new deal».

– Me meiner lovforslaget peikar oss i ei retning som er klima- og industripolitisk galskap, seier han.

Å spara til framtidige generasjonar handlar i stor grad om å investera i produktiv verksemd innanlands, meiner Marsdal.

– I Storbritannia og USA vil dei lånefinansiera dette, men me har altså 9000 milliardar som regjeringa ikkje vil bruka på aktiv klima- og industripolitikk i Norge.

Marsdal understrekar at Manifest meiner eit grønt, statleg industrifond må brukast aktivt over heile verda, men at det må vera mogleg å bruka ein del av oljeformuen til å fremja grøn industri i Norge, seier han.

Går fri nytt lovhinder

Trass i åtvaringar frå finansminister Siv Jensen (Frp) gjekk fleirtalet på Frp sitt landsmøte nyleg inn for å bruka oljemilliardar til å fjerna landets bompengestasjonar. Bård Hoksrud, som sit i finanskomiteen på Stortinget, seier Frp kjem til å stemma for forslaget som vil hindra bruk av Oljefondet i Norge. Han seier vedtaket frå landsmøte likevel lar seg gjennomføra.

– Eg meiner det er fullt mogleg å få det til, seier han.

anneh@klassekampen.no

Lørdag 29. februar 2020
RETT: Fire måneder etter at regjeringen slo alarm om justismord mot trygdede, sår EU tvil om hvorvidt Nav egentlig gjorde noe galt. Det tar Torbjørn Røe Isaksen med ro.
Fredag 28. februar 2020
STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.
Torsdag 27. februar 2020
UTÅLMODIGE: De jobber i utfordrende og fysisk slitsomme yrker. For lav lønn. I år forventer de at fag­bevegelsen tar dem på alvor.
Onsdag 26. februar 2020
IMOT: En lov som hver enkelt står fritt til å tolke, er ikke mye til lov, sier Kjersti Toppe. Hun går mot forslaget om å la kvinner i samråd med lege vurdere abort etter uke tolv.
Tirsdag 25. februar 2020
GÅR FRI: Høyre kan ikke se at regjering­en har gjort noe galt i håndteringen av Nav-skandalen. Frp stiller seg bak konklusjonen når saken i dag avsluttes i Stortingets kontrollkomité.
Mandag 24. februar 2020
BABY-NEKT: Motvillige menn har skylda for at fødselstallene stuper i Norge, ifølge en ny rapport. Folk uten barn overdriver ulempene med å få barn, tror forsker.
Lørdag 22. februar 2020
NORGE RINGER: De tror at et annet system er mulig. I USA. Disse unge nordmennene forteller amerikanere hvorfor de bør ha en sosialist som president.
Fredag 21. februar 2020
OPPMYKNING: Høyesterettsdommer Karin Bruzelius vil fjerne abortnemndene. Hun foreslår at kvinnen skal ta beslutningen sammen med fastlegen.
Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.