Torsdag 2. mai 2019
SAMARBEID: For miljøstiftinga Zero utgjer inntekter frå næringslivet 82 prosent av budsjettet. Her er leiar Marius Holm frå scena under Zerokonferansen. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN
Miljø- og klimaorganisasjonane hadde 314 millionar kroner i inntekter i 2018:
64 mill. frå næringslivet
Undersak

Tar ikkje oljepengar

Også WWF Verdens naturfond har eit tett samarbeid med næringslivet.

– Næringslivet er del av problemet og då også ein del av løysinga, seier nestleiar i WWF, Karoline Andaur.

Dei samarbeidde inntil i fjor med blant andre Mowi (som tidlegare heit Marine Harvest), Ikea, Bama Storkjøkken, Norgesgruppen og Hydro.

Men WWF samarbeider ikkje med alle.

– Me samarbeider ikkje med fossil næring. Me meiner at dei ikkje er del av løysinga, seier Andaur.

– Ser de problematiske sider ved samarbeid med næringslivet?

– Ja, det er alltid krevjande å samarbeida med næringslivet.

Samarbeid er likevel naudsynt.

– Me kan ha ulike syn på kor fort ting kan gå og kva løysingar ein vel. Men me har tru på at me får til meir med samarbeid enn utan, seier ho.

Heller ikkje Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tar imot pengar frå olje- og gasselskap.

«Det ville ikkje vore naturleg for oss å få støtte frå selskap som aktivt jobbar mot det me jobbar med, til dømes olje- og gasselskap eller gruveselskap som planlegg å dumpe gruveslam i fjordane våre. Og så ville me heller ikkje inngått avtaler som hindrar oss i å jobbe slik me vil eller meine det me vil», skriv leiar for Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, i ein e-post.

PÅ LAG: Fleire selskap med store klimagassutslepp er mellom miljøstiftinga Zeros støttespelarar. – Dei utfordrar ikkje vår integritet, seier Zero-leiar Marius Holm.

FINANSIERING

Tal Klassekampen har henta inn frå klima- og miljøorganisasjonane, viser at deira samla inntekter for 2018 var på 314 millionar kroner.

Nær 64 millionar kom frå næringslivet, enten gjennom ulike former for partnarskap, støttespelarordningar, samarbeidsprosjekt, annonsekjøp eller gåver.

Miljøstiftinga Zero har 88 prosent av inntektene sine frå næringslivet, og er dei som hentar flest kroner frå dei kjeldene. Zero har ei lang liste med støttespelarar, fagpartnarar og strategiske partnarar, som samla bidrog med nær 23,5 millionar kroner i 2018. Hovudsamarbeidspartnarane står for dei største bidraga på opptil 550.000 kroner.

Av inntektene til Naturvernforbundet på 46 millionar kroner, kom 2,6 millionar frå næringslivet. Natur og Ungdom, som hadde i overkant av 15 millionar kroner i inntekter, fekk kring éin million kroner frå næringslivet.

Det største budsjettet hadde WWF Norge, med samla inntekter på 118,7 millionar kroner. 8,6 millionar av dei kom frå næringslivet.

Bellona har som Zero eit omfattande samarbeidsprogram med næringslivet. Av dei samla inntektene på 35 millionar kroner, kom 14,8 frå næringslivet. Avtalane varierer i storleik, men er på opptil to millionar kroner.

Fakta

Miljøorganisasjonar:

• Ni klima- og miljøorganisasjonar hadde i 2018 314 millionar i samla inntekter.

• Nær 64 millionar kroner kom gjennom ulike støtteordningar, samarbeid, gåver og sal av annonsar til næringslivet.

• Det er miljøstiftinga Zero som får den største delen av inntektene frå næringslivet.

• Zeros støttespelarar er både selskap som står for klimaløysingar og selskap med store klimautslepp.

• Det er berre Greenpeace som ikkje tar imot pengar frå næringslivet.

For Miljøvernforbundet er næringslivet den viktigaste inntektskjelda. Over 10 millionar av eit budsjett på 11,7 millionar kjem frå private sponsorar.

Norsk klimastiftelse hadde i fjor eit budsjett på 8,1 millionar kroner. Nær 2,6 millionar kom frå næringslivet.

Framtiden i våre hender hadde nær 31,5 millionar kroner i inntekter i fjor. 700.000 kom frå næringslivet.

Støtte frå ureinarar

Målet til miljøstiftinga Zero er å driva fram nullutsleppsløysingar og å hindra investeringar som gir klimautslepp.

Ein del av finansieringsgrunnlaget til Zero er likevel ei rekke selskap som i dag har store klimautslepp.

– Me har samarbeid med alle moglege bedrifter. Fortum er ein av dei største forureinarane i Europa. Me har bilimportørar, som har fossilbilar og Equinor og Norsk Olje og Gass, seier dagleg leiar i Zero Marius Holm.

Holm meiner det ikkje er problematisk.

– Me har så mange partnarar og dei er frå alle sektorar. Dei utfordrar ikkje vår integritet. Me er ikkje avhengig av dei, og veldig mange har motstridande interesser.

– Kan ikkje lojalitet til samarbeidspartnarar gjera det vanskelegare å kritisera næringar?

– Nei, tvert i mot. Me vil heller vera påpasseleg med å seia frå. Arbeidet med palmeolje er eit eksempel. På lista over partnarar er det selskap som var ueinige med oss.

Partnarar har sagt farvel

– Kan det vera selskap med store klimautslepp lånar Zeros truverd gjennom samarbeidet, at dei kjøper seg ei grønvasking?

– Eg trur ikkje at dei gjer det. Eg trur ikkje det ville vore ei fornuftig investering. Dei store industribedriftene veit dei ikkje blir grønare av det. Dei vil vera med i samtalen, men dei får ikkje noko grønt stempel av den grunn.

Holm fortel at Zero ikkje har hatt behov for å seia opp avtalar med næringslivsaktørar, men bedrifter har sagt takk for seg.

– Det har vore eit par eksempel på at partnarar har sagt farvel fordi dei misliker posisjonen vår.

Også Bellona avviser at lojalitet til samarbeidspartnarar kan gjera det vanskelegare å kritisera næringar.

«Bellona kritiserer når det er på sin plass, uavhengig av samarbeidsavtaler. Dersom vi oppdager miljøkriminalitet så anmelder vi. Slik vi gjorde med en partner vi hadde hatt over flere år, Statoil», skriv leiar Frederic Hauge i ein e-post.

Han fortel at organisasjonen over tjue år har bygd opp eit samarbeidsprogram med næringslivet som har gitt resultat og som dei er stolte av.

annekarih@klassekampen.no

Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.