Torsdag 21. februar 2019
SLUTTET: Tidligere ansatte tar et oppgjør med tilstandene de opplevde i Månestråle barnehage. De mener ledelsen tok inn altfor mange barn i forhold til kapasiteten, som gjorde barn og voksne utslitt. Klassekampen har intervjuet elleve personer, og sju av dem har latt seg avbilde anonymt.
Tidligere ansatte i privat barnehage varsler om kaos og mistrivsel:
Slår barnehage-alarm
Undersak

Ledelsen kjenner seg ikke igjen

Ledelsen i Child Planet, selskapet som driver barnehagen, har besvart Klassekampens henvendelser skriftlig.

«Vi kjenner oss ikke igjen i påstandene om plassmangel og underbemanning og mener dette tegner et uriktig bilde av tilbudet i barnehagen», skriver administrerende direktør Lizbeth Thallaug Engedalen.

Hun understreker at lokaler, areal og bemanning er vurdert og godkjent av kommunen og viser til at det har vært fem stedlige tilsyn i barnehagen de siste to årene, et av dem uanmeldt, uten at det er funnet avvik.

«Vi er ikke perfekte og jobber hele tida for å kunne gi barn og foreldre et enda bedre tilbud, men dersom det var store svakheter ved tilbudet, er det åpenbart at dette ville fremkommet i tilsynene vi har hatt», skriver Engedalen.

At barnehagen har utegrupper, en buss og mange aktiviteter utenfor lokalene, gir barna spennende opplevelser og er ønsket fra foreldrenes side, påpeker Engedalen.

«Samtidig skal vi ikke legge skjul på at det noen ganger kan være noen organisatoriske utfordringer ved å ha et tilbud som innebærer at vi er mye ute og har flere uteområder som ikke ligger i umiddelbar nærhet til barnehagen. Men vi mener dette i sum er et stort pluss ved tilbudet vårt som vi ønsker å utvikle videre.»

Behovet for vikarer vurderes fortløpende hver dag, ifølge Engedalen.

«Hver dag lager vi en dagsoversikt hvor vi nøye sikrer at avdelingene har en god bemanning til å gi barna et trygt og godt barnehagetilbud. Derfor har vi også utstrakt bruk av vikarer. For eksempel har utgiftene våre til vikarer ligget mellom 1,1 og 1,7 millioner kroner de siste årene», sier hun.

Hun viser til at den forrige offisielle rapporteringen viste en bemanning på 5,7 voksne per barn, mens snittet i Oslo er på 5,9.

Ledelsen kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsene av hvordan de ansatte følte seg behandlet.

«Samtidig er det veldig leit å høre at de har opplevd det slik. Dette er tilbakemeldinger vi tar på stort alvor og som vi følger opp umiddelbart. Vi kartlegger arbeidsmiljøet minst én gang årlig og jobber akkurat nå med oppfølgingen av siste arbeidsmiljøundersøkelse. Det er viktig for oss å finne ut om dette er beskrivelser som dagens ansatte kjenner seg igjen i og å løse eventuelle utfordringer i nært samarbeid med dem. En grunnverdi for oss i Child Planet er å behandle mennesker på en rettferdig måte, og det skal selvsagt også gjelde ansatte imellom og mellom ansatte og ledelse.»

Engedalen avviser at ledelsen forsøkte å stille barnehagen i et unaturlig godt lys under tilsynene.

«Det er riktig at det ble tatt inn ekstra vikarer under tilsynene. Dette var fordi tilsynsmyndigheten skulle snakke med flere av våre ansatte, som da måtte erstattes på avdelingen de jobber. Dette ble gjort for å sikre at barna hadde et godt tilbud disse dagene.»

Engedalen viser til at Månestråle barnehage har en foreldretilfredshet på linje med gjennomsnittet. På en skala fra 1 til 5 har de en score på 4,5.

«Vi mener vi har et veldig godt tilbud til barn og foreldre og er stolte av jobben de ansatte gjør for barna. Vi får gode tilbakemeldinger fra foreldrene og driver et tilbud som fullt ut er innenfor lovverket. Selvsagt har vi utfordringer og viktige ting som bør bli bedre, som i de fleste barnehager. Dette jobber vi med å forbedre hver dag», skriver hun i e-posten.

TRANSPORT: Tidligere ansatte i Månestråle barnehage forteller om turer med uforsvarlig mange barn per voksen.
ADVARER: Tidligere ansatte i Måne­stråle barnehage tar et kraftig oppgjør med ledelsen. De forteller om en u­forsvarlig drift, hvor det meste dreide seg om å få inn mest mulig penger.

barnehage

– Her sto vi og slet for å få endene til å møtes, for å få dagene til å gå rundt. Jeg føler meg snytt.

Pedagogen snakker med dirrende stemme om de mange årene han jobbet i Månestråle barnehage i Oslo. Mens han og de andre ansatte fløy ustanselig rundt for å holde orden på et lass med unger, dro ledelsen på turer til Firenze og Berlin, med spabesøk, aromamassasje og sightseeing-turer på barnehagens regning.

Det kommer fram i en tilsynsrapport fra Oslo kommune, som Klassekampen omtalte i forrige uke.

Pedagogen hadde tenkt til å legge årene bak seg; over i ny jobb og ny hverdag er både nattesøvnen og gløden tilbake. Men da han leste saken om pengebruken på toppen – millionlønning, frynsegoder og flere storbyturer for en ledelse han så lite til i hverdagen – ville han ikke lenger tie stille.

Nå sitter han sammen med seks andre tidligere ansatte i barnehagen, som alle beskriver en hverdag av kaos, underbemanning og kjeft.

– I den barnehagen handlet det om å få inn flest mulig unger og flest mulig småbarn, som gir mest mulig penger, fortsetter pedagogen.

Fakta

Månestråle barnehage:

• Oslo kommune krever 1,7 millioner kroner i tilbakebetaling fra Månestråle barnehage, begrunnet med at ledelsen har misbrukt offentlige tilskudd og foreldrebetaling på blant annet millionlønn, storbyturer, spabesøk og frynsegoder.

• Barnehagen bestrider påstandene og skal klage vedtaket inn til Fylkesmannen.

• Med en månedspris på 4641 kroner per barn, er den også en av landets dyreste. Av dette er 1107 kroner matpenger og 544 kroner penger til «utvidet tilbud».

• Månestråle barnehage ligger under aksjeselskapet Child Planet, som eies og driftes av Kari Tovar.

Uforsvarlig

Månestråle barnehage, som eies og driftes av Kari Tovar, er havnet i søkelyset etter å ha blitt ilagt krav fra Oslo kommune om å tilbakebetale 1,7 millioner kroner. Styret i barnehagen bestrider kravet og skal klage det inn til Fylkesmannen. I mellomtida har Tovar og administrerende direktør Lizbeth Thallaug Heim gitt beskjed til alle ansatte om at de ikke må snakke medier, foreldre eller andre kolleger om oppslagene, i en melding som Klassekampen har fått se.

Men i alt elleve tidligere ansatte som Klassekampen har snakket med, forteller at det er flere sider av driften som må komme fram i lyset. De tidligere ansatte jobbet i barnehagen i ulike perioder fra 2010 til 2018. Ingen av dem ønsker å stå fram, da de frykter det vil ødelegge jobbmuligheter.

Det er spesielt det høye antallet barn på få voksne de advarer mot. Med om lag 150 barn, over halvparten under 3 år, på 11 avdelinger, er Månestråle barnehage en av Oslos største private barne­hager.

– Vi måtte bruke alle tilgjengelige rom. Vi spiste ofte i gangen eller i garderoben til de ansatte. Det var klær overalt, møkkete klær, og ikke hygienisk, sier en av dem.

Flere av avdelingene måtte være utendørs i all slags vær, selv om gradestokken kunne krype ned til minus 20, forteller de. Var været for ille, slik at alle avdelingene måtte være inne, var det kaos: Høylytt bråk, skriking og gråting, og intet rom for pedagogikk eller samlingsstunder.

– Noen barn ble veldig utagerende. Det ble for mye stimuli og aktivitet, så de fikk ikke roet seg ned, men gikk på høygir hele tida. Noen av dem ble helt utslitt, sier en tidligere pedagogisk leder i barnehagen.

– Vi merket at det gikk veldig utover de barna som trengte ro og et sted å leke i fred. Det var det ikke rom for. Barna virket stressa, og det var mye uro ved matbordet. Man har ikke tid til å sette seg ned med hver enkelt, tilføyer en annen, også hun tidligere pedagogisk leder.

Administrerende direktør Lizbeth Thallaug Engedalen svarer at ledelsen i barnehagen ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene fra de ansatte (se egen sak).

Ble ikke hørt

I flere tilsynsrapporter som Klassekampen har fått tilgang til, kommer det også fram at bydel Frogner fikk flere klager på Månestråle barnehage. Gjentatte ganger oppfordret bydelen ledelsen til å nedskalere antallet barn, «slik at alle får plass i barnehagen samtidig», heter det i en tilsynsrapport. Dette ble ikke tatt til følge.

At barnehagelokalet ligger i en kjeller, gjør det også uegnet, mener tidligere ansatte.

– Lokalet er helt krise, det er en liten bunker. Hvis barna er inne en hel dag, er det ingen av dem som ser sollys, sier en tidligere pedagog.

En annen forteller at det var flere ansatte som forsøkte å foreslå nye løsninger for å dele opp arealet og dempe støyen.

– Vi fikk svar om at det ikke var penger til det. Da er det ganske frustrerende å se hva de pengene har blitt brukt til, sier vedkommende.

Med en månedspris på 4641 kroner er Månestråle barnehage blant Norges dyreste. Av dette er 1107 kroner matpenger og 544 kroner penger til «utvidet tilbud».

Ikke penger til vikarer

Flere av de tidligere ansatte forteller at det sjeldent ble hyret inn vikarer ved sykdom eller annet fravær, også det begrunnet med at barnehagen ikke hadde råd.

– Da jeg kom tilbake på jobb etter en periode med sykmelding, fikk jeg vite at det hadde vært flere dager uten vikar, selv om barnehagen får sykepenger til det. Da var de tre voksne på 16–17 småbarn. De var veldig slitne, sier en tidligere pedagogisk leder.

De forteller at det ofte hendte at avdelinger ble slått sammen på grunn av sykdom. Da kunne det på barnehagens uteområde i Frognerparken være 40 barn på tre voksne, ifølge flere tidligere ansatte. Der var det dessuten bare ett toalett, som skapte konstant kø og kaos, forteller de. Det samme gjaldt på en spesialinnredet turbuss, som er en egen avdeling i barnehagen. Der skulle de være fire voksne, men ofte var de tre, hvorav en var bussjåfør. Da sjåføren var syk eller bussen av andre grunner ikke kunne kjøre, måtte barna likevel sitte inne i bussen, stående på parkeringsplassen, forteller de.

– På det verste var vi tre stykker på tur med 21 barn på bussen, flere av dem småbarn. Da var det helt texas; det var ikke greit. På dager med grisete vær måtte vi sitte stille i bussen. Da hadde vi leker, men det ble kaos etter halvannen time. Det var ganger jeg tenkte: «Er dette en russebuss eller en barnehagebuss?», sier en av dem.

Fra 1. august 2018 er normen at det skal være minst én voksen per tre barn når barna er under tre år og én voksen per seks barn når barna er over tre år.

Ekstrainnsats før tilsyn

På bakgrunn av klagene som kom inn til bydelen, ble det gjort flere tilsyn med Månestråle barnehage. Ifølge de tidligere ansatte skal ledelsen ha kalt inn til ekstraordinært personalmøte i forkant av tilsynene for å gi beskjed om at barnehagen raskt måtte klargjøres. Da ble det hektisk, forteller de.

– Da ble det færre voksne med barna fordi assistenter og pedagogiske ledere ble satt til å rydde og vaske, sier en av dem.

De forteller også at det på selve tilsynsdagen plutselig var blitt hyret inn vikarer, slik at det var flere på jobb enn vanlig.

– I dagene før tilsynet drillet de alle i hvordan det skulle se ut og hvordan ting skulle være. «Den avdelingen drar dit, og dere drar dit», sa de, sånn at ikke alle barna i barnehagen skulle være der når tilsynet kom. Det ble hengt opp lister med nye stellerutiner og håndvaskrutiner. Da så alt fint ut, og tilsynet fant ingen feil. Jeg og flere andre sa til tilsynet at de burde komme uanmeldt, at det de fikk se at det er ikke sånn det er, forteller en tidligere pedagogisk leder.

Nå mener de tidligere ansatte at kommunen burde overta driften av barnehagen, bygge den om og halvere antall barn.

Ransaking og advarsler

For de ansatte var hverdagen preget av strenge regler. De forteller at tidspunkter for når de sjekket inn og ut på jobb ble loggført og gjennomgått på et personalmøte, hvor i alt 16 ansatte, flere av dem nyutdannede, fikk skriftlig advarsel og beskjed om at de ikke ville få gode referanser fordi de hadde kommet mer enn ett minutt for seint tre ganger på en måned. Tre skriftlige advarsler regnes gjerne som oppsigelsesgrunn.

– Noen morgener sto administrerende direktør ved inngangsdøra og gjennomsøkte det jeg hadde i lomma og veska for å se om det var ting vi ikke hadde lov til å ha med inn, som telefon, snus, kaffe eller smertestillende. Det skapte stor avstand, forteller en tidligere pedagogisk leder.

Da ledelsen fant telefonen til en ansatt i en jakkelomme, ble vedkommende kalt inn på møte og fikk skriftlig advarsel, forteller kollegene.

På et personalmøte skal eieren av barnehagen ha fortalt til de ansatte at hun hadde spionert på dem.

– Hun sa hun hadde stått i buskene og fulgt med på oss mens vi var ute på lekeplassen, for å se hvordan vi var sammen med barna. Det ga ikke en god følelse, sier en tidligere pedagogisk leder.

– Vi er voksne mennesker, men ble behandlet som om vi var barn i barnehagen, sier en annen.

Møtte veggen

«Nå synes jeg du er mye borte.» «Hvis du er borte mer nå, kommer du til å bli upopulær.» «Du er den tredje som ringer og er syk i dag.» Kommentarer av dette slaget, fra ledelsen til ansatte som var syke, beskrives som vanlig. Flere opplever å ha blitt skjelt ut i møter, på telefon eller foran foreldre og barn.

De elleve som Klassekampen har snakket med, sluttet i barnehagen fordi de ikke orket mer. Flere av dem møtte veggen.

– Jeg slet veldig med å sove og kjente prikking i armer og bein. Da var det samboeren min som sa jeg var i ferd med å bli utbrent og måtte komme meg til legen, sier en av dem.

En annen kollega sier at tida i Månestråle barnehage har gitt henne et varig anstrengt forhold til ledere.

– Jeg var relativt nyutdannet da jeg begynte i den barnehagen, men ble utbrent etter et år. Da er det noe som skurrer. Etter å ha jobbet der var jeg livredd for å komme for seint, livredd for å ringe og si at jeg er sjuk og i det hele tatt litt redd for ledere. Jeg hadde lært at det var normalt å få kjeft, sier hun.

emmat@klassekampen.no

ainah@klassekampen.no

Fredag 20. september 2019
HALVVEIS: President Macron legger om kursen. Nå skal han snakke om innvandring og sekularisme for å vinne høyresidevelgere i 2022.
Fredag 20. september 2019
DN-ansatte må belage seg på å flytte inn i medie­husets nye «bokser», men får ikke få vite hva det innebærer før sluttpakkevinduet lukkes. Ansatte er særlig bekymret for at lørdagsmagasinet blir pulverisert.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Fredag 20. september 2019
• Den siste uka har det stormet rundt Venstre-politiker Abid Raja, etter at han anklaget Fremskrittsparti-leder Siv Jensens bruk av ordet snikislamisering for «brun skremselspropaganda». Bakgrunnen for Rajas utblåsing var Siv Jensens kronikk...
Torsdag 19. september 2019
Lydbøkene har inntatt skolen. Forsker Bjarte Reidar Furnes mener lærerne først og fremst må legge til rette for at elevene leser papir­bøker.
Torsdag 19. september 2019
HJELP: Høyreekstreme Avigdor Liebermann sitter med de beste kortene i den fastlåste regjeringskabalen i Israel.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Torsdag 19. september 2019
• Er det nå over for den lengst­sittende statsministeren i Israels historie, Benjamin Netanyahu? Det får vi antakeligvis ikke vite på en god stund. De jevne resultatene etter nyvalget på tirsdag viser at den politiske situasjonen i Israel er...
Onsdag 18. september 2019
• Lørdag for halvannen uke siden sto en gruppe foreldre viftende med flagget til Ukrainas marine på Boryspil lufthavn utenfor Kiev for å ta imot sine sønner. De hadde vært i fangenskap siden i fjor da Russland tok tre ukrainske fartøy i...
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.