Torsdag 14. juni 2018
Klar: Ap-leiar Jonas Gahr Støre trur Ap kan forsvare posisjonen i dei tre største byane, men meiner at «det er ingen tvil om at utfordringa er der etter fallet på dei nasjonale målingane».
• Går hardt ut mot lekkasjar frå interne møte • Meiner 2019-valet blir «ei stor utfordring»
Budd på lokalval i motbakke
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.

AP i KRISE

Hittil i juni har Ap eit gjennomsnitt på 23,2 prosent på stortingsbarometra. Berre den siste veka har fleire aviser hatt lekkasjar frå interne møte. Framleis må Ap bruke mykje krefter på å handtere saker knytt til Trond Giskes deltaking i partiet. Nei, det er ikkje lett å vere Ap-leiar Jonas Gahr Støre om dagen.

– Korleis synst du det eigentleg går i Arbeidarpartiet for tida?

– Eg leier eit politisk parti, og det politiske meiner eg er løfterikt. Vi har fått merksemda i stortingsgruppa over på det politiske arbeidet. Vi har arbeidd godt med å sikre fleirtal i saker som er viktige for folk, seier Støre.

– Eg ser kva vi har fått til på innleige, med kraftige innstrammingar som vil vere bra for tryggleiken i arbeidslivet. Vi har teke det fyrste steget til å gjere barnevern til eit offentleg ansvar og ikkje ein plass for kommersiell verksemd. Vi har fått mange vedtak på helse og velferd som rammar inn og avgrensar privatiseringslina til regjeringa. Og i luftambulansesaka har vi både vore ein sterk opposisjon, men òg fått fleirtal. Dette er eg nøgd med. Det er eit godt halvår i opposisjon, og det er starten på ein stortingsperiode som er meir spanande enn vi trudde for eit halvår sidan, seier Støre.

Fakta

Jonas Gahr Støre:

• 19. mai 2014 anbefalte en enstemmig valgkomité Arbeiderpartiets landsmøte å velge Støre til ny partileder etter Jens Stoltenberg.

• Støre var var utenriksminister 2005–2012, og helse- og omsorgsminister 2012–2013.

• Ved stortingsvalget i 2017 fikk Ap 27,4 prosent oppslutning, det nest dårligste valgresultatet Ap har gjort siden 1924.

I 2015 førte Jonas Gahr Støre Ap til det beste lokalvalet på 28 år. Partiet fekk 205 ordførarar.

– Slik det ser ut no: Er det mogleg å gjere det om att?

– Ja, det er mogleg, men det er ingen tvil om at det er ei stor utfordring når vi har falle på meiningsmålingane. Det er lokale val og lokale kandidatar. Eg har møtt mange av dei, og eg ser kor god ein jobb dei gjer. Eg trur vi kan forsvare posisjonen i dei tre største byane, men det er ingen tvil om at utfordringa er der etter fallet på dei nasjonale målingane, seier Støre.

– Trur du det er realistisk, heilt ærleg?

– Ja. Du skal gå til valkamp med både realisme og store ambisjonar. Ingen stiller til val utan å ha mål om å vinne. Men utgangspunktet er meir krevjande no.

Må nærare folk

Hausten 2017 blei ikkje den suksessen han hadde håpa på.

– Det er spanande å trekkje lærdomar av eit nederlag, som det vi hadde i haust. Vi fekk eit for distansert forhold til verdiane vår. Vi grunngav ikkje politikken vår i verdiar vi veit folk er opptekne av. Måten vi snakka om politikk på, høyrdest litt ut som ein stortingsproposisjon. Den var for lite henta frå folks kvardag, seier han.

– Dessutan har denne regjeringa fått eit teflonlag – alt går: Dei lovar at inntaket på Politihøgskolen skal vere uendra, og så kuttar dei kraftig eit halvt år etter. I fjor fekk dei flengande kritikk for terrorberedskapen, og eit år etter kom det ny kritikk frå Riksrevisjonen på at det framleis er stor manglar. Det passerer. Dei inngår detaljerte forlik om landmakta, men følgjer ikkje opp i revidert budsjett og bryt avtala. Dette må vi gjere noko med, legg han til.

– Har tida etter valet gjort deg meir oppteken av fellesskapen på venstresida?

– Ja. Eg har blitt meir oppteken av å arbeide for eit meir tydeleg alternativ til Høgre, Venstre og Frp. Opposisjonen må sjå kvarandre i auga og seie at vi ikkje kan halde på kvar for oss, men finne saman. Om vi ikkje hadde samla oss i luftambulansesaka, kunne Bent Høie ha ledd heile vegen tilbake til departementet.

Metoo ligg framleis som ein skugge over Ap.

– Eg har som partileiar hatt oppgåva med å ta oss vidare frå turbulensen i etterkant av metoo. Det er ei komplisert utfordring for oss. Eg ser utgangen på det, men eg erkjenner òg at dette vekkjer sterke kjensler og at det tek tid. Det var aldri nokon quick-fix i denne saka, og det må eg ta hensyn til som partileiar.

– Er det noko rundt metoo-handteringa du ville gjort annleis?

– I alle hovudsak står eg inne for handteringa. Vi hadde retningsliner, vi følgde dei og vi var i stand til å handtere ei sak som handla om ein av dei mest sentrale tillitsvalde. No er det sett punktum.

– Oppfattar du at Ap er i ei tillitskrise?

– Nei, eg gjer ikkje det. Men eg erkjenner at det vi har vore gjennom utløyste sterke kjensler. Og derfor er mitt bodskap til folk i sentrale partiorgan no før sommaren: Vi er valde til å gjennomføre dette partiets politikk på vegner av dei som har røysta på oss. Det må aldri bli fortrengt som oppgåve nummer éin. Difor må det ta slutt, at energi brukast på andre saker som tar oss bort. Det er eit ansvar for leiarar, men òg for alle. Vi må ta sakene internt, ikkje snakke negativt om partifellar utetter. Folk ute i partiet vil få tid og rom til å drive politikk, og har låg toleranse for at det dukkar opp ting i media som bør takast internt, seier Støre og legg til:

– Skal vi klare å få Arbeidarpartiet tilbake i posisjon – og det trur eg vi skal greie – vil det krevje Ap på sitt beste. Det har vi ikkje vore denne vinteren.

Peikar på pensjon

– Kor tenkjer du det er viktigast å finne nye politiske svar?

– Arbeidsliv og nye jobbar krev Aps auge og løysingar. Det er framleis store oppgåver når det gjeld eldre. Desse to felta har ein fellesnemnar, nemleg pensjon. Vi står sterkt opp for pensjonsforliket, men er oppteken av at pensjonen skal vere rettferdig. Derfor må vi ha pensjonsopptening frå fyrste krone.

– Ute i Europa er innvandringsspørsmålet med på å gjere livet vanskeleg for mange sosialdemokratiske parti. Kva svar skal de gje her?

– Arbeidarpartiet har ein kontinuitet i vår asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk, bygd på internasjonale plikter. Vi skal ta ansvar for menneske på flukt, og som eit rikt land skal Noreg ta vår del av ansvaret. Men under dette må vi forstå endringane i feltet. Det er annleis no enn då Bratteli innførte innvandringsstopp på 1970-talet, peikar Støre på.

– Noko av det viktigaste no er å ha kontroll ved yttergrensene. Om folk ikkje opplever at vi har det, då går viljen til integrering ned. Så har vi no ein brei prosess i partiet på dette. Debatt om innstillinga frå dette utvalet skal vi diskutere frå august.

Masud Gharahkhani leier eit utval som til hausten kjem med innstilling til ny innvandringspolitikk for Ap.

– Kan det gje store endringar i Arbeidarpartiets innvandringspolitikk, trur du?

– Nei, eg trur ikkje det blir brå endringar i vår innvandringspolitikk. Det er ein kontinuitet her som eg meiner er veldig gjenkjenneleg, seier Støre.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 4. januar 2019
NEKT: Frps Åshild Bruun-Gundersen avviser at abortlova kan bli endra i regjeringsforhandlingane. Same kva Siv Jensen og dei andre kjem fram til, vil ho stå fritt til å røyste mot i Stortinget.
Fredag 21. desember 2018
KLAR: Tidligere statsminister Kåre Willoch mener sanksjonsregimet mot Russland må ha en utløpsdato. Han ønsker en realistisk tilnærming til Russland.
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.