Klassekampen.no
Mandag 11. juni 2018
Om å ikke se sammenhenger

UTENLANDS- KABLER

I iveren etter å begrunne utenlandskabler som gode klimatiltak, unnlater Zero å sette nye kabler inn i en større sammenheng. Det er positivt at Norge kan bidra med en del balansekraft til Europa, men de negative konsekvensene i Norge må ikke blir urimelig store. Da trengs det nøkterne analyser av fordeler og ulemper som nye kabler gir. Slike konsekvensutredninger har Naturvernforbundet og fem andre medlemsbaserte naturvernorganisasjoner krevd, men fått nei fra NVE.

Einar Wilhelmsen i Zero hevder i Klassekampen at en kabel til England «kutter klimagassutslippene med mange millioner tonn CO2.» Hvor mye konkret, og hvor mye i relasjon til behovet sier han ikke noe om. Han gir ingen referanser til dokumentasjon for påstanden. Uten balansekraft fra Norge vil England trenge andre tiltak for å skaffe balansekraft når vind-og solkraft erstatter kullkraft. Slike løsninger må England uansett finne i en helt annen skala enn det vi kan bidra med.

Wilhelmsen hevder så at effektkjøring (raske skift i kjøringen av kraftverkene) skyldes at kraftsystemet i Norge må balanseres, og hevder at effektkjøringen «skyldes ikke kablene». Dette er direkte feil, og et forsøk på avsporing av kabeldebatten. NVE utarbeidet på oppdrag fra OED høsten 2013 en utredning med tittelen «Overordnet vurdering av miljøvirkninger i norske vassdrag som følge av økt kraftutveksling med utlandet.» Her sier NVE blant annet følgende: «Vi legger til grunn at en økt kraftutveksling vil medføre økt etterspørsel etter effekt og dermed økt effektregulering.» Det sies også følgende: «Også i Norge er en stor del ny fornybar kraft uregulerbar (vind og småkraft). Dette vil kreve regulerbar kraft for balansering, og norsk vannkraft kan tenkes å fungere som balansekraft mot Europa. Dette vil i så fall medføre behov for korttidsregulering og effektkjøring i et mye større omfang enn vi har i dag.»

De to kablene Statnett nå bygger, vil øke kapasiteten mot utlandet med opp mot 50 prosent. Kommer NorthConnect, vil vi få 70 prosent større kapasitet mot utlandet enn det vi har nå. Nye kabler gir ikke mer strøm å eksportere, og nye kabler kan bare finansieres ved såkalte flaskehalsinntekter. De kan igjen bare skaffes gjennom økt effektkjøring av norske kraftverk.

Nye kabler kan også få en negativ klimaeffekt som burde bekymre Zero. Ingen benekter at nye kabler vil drive strømprisene i Norge opp, og vi kan få strømpriser som norsk metallindustri ikke kan leve med. Den vil da bli flagget ut til land som bruker fossil energi. Om Zero ikke vil legge vekt på at en rekke lokalsamfunn med tusenvis av arbeidsplasser kan bli rasert, bør organisasjonen i det minste ta mulige klimaeffekter inn i sine vurderinger.

hohognset@online.no