Klassekampen.no
Lørdag 9. juni 2018
UVILLIGE? Arbeiderpartiet hamrer løs på regjeringens likestillingspolitikk, til tross for at pilene går i riktig retning. Det spiller ingen rolle hvem som sitter i regjering, skriver Linda Hofstad Helleland. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Klare for å samarbeide, Ap?

LIKESTILLING

I dag er det 40 år siden likestillingsloven ble vedtatt i Stortinget. I stedet for at Arbeiderpartiet hamrer løs på at regjeringens politikk går i revers, håper jeg dette kan markere et skille og at vi nå kan jobbe sammen for et mer likestilt samfunn.

Arbeiderpartiet hevder at regjeringen er dårlig på likestilling, til tross for at pilene peker i riktig retning. Aldri har andelen kvinner som jobber deltid vært mindre enn i dag, det er 31.000 flere kvinnelige ledere nå enn i 2013 og forskjellene mellom kvinner og menns gjennomsnittslønn har minket. Jeg sier ikke at det ikke ville skjedd om Arbeiderpartiet satt i regjering, for likestillingen har kommet så langt i Norge at det ikke nødvendigvis har noe å si hvem som sitter i regjering.

Likestilling er politikk, og jeg savner virkelig et Arbeiderparti som åpner øynene for hva som er dagens likestillingsutfordringer. For mens de snakker mest om kvotering i styrer og filmbransje, er regjeringen opptatt av endringer av kulturer, strukturer og holdninger.

#Metoo har vist at vi ikke har klart å bygge god nok kultur i bransjer, partier og organisasjoner mot seksuell trakassering. Skal vi sikre reell likestilling må vi våge å ta et oppgjør med strukturer og holdninger som bidrar til å holde kvinner utenfor arbeidsmarkedet. Derfor vil jeg arbeide for å fjerne bremseklossene som hindrer at far er hjemme med barna.

Allerede i barnehagen må vi motivere jentene til å velge annerledes enn det de kjønnsstereotypene idealene tilsier. Et mindre kjønnsdelt arbeidsliv krever at flere velger utdanninger som bryter med et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Og til dere styreledere og hodejegere som ikke finner nok kompetente kvinner til toppjobber har jeg én ting å si: Let bedre! Let utenfor eget nettverk!

Det er 15 år siden regelen om 40 prosent lik kjønnsrepresentasjon i ASA-styrene ble vedtatt. En voldsom vekst fra 7 prosent til 40 prosent kvinnerepresentasjonen i disse styrene ble det umiddelbare resultatet. Men regelen ser det dessverre ikke ut til å ha har særlig stor effekt for flere kvinner til andre toppstillinger i norsk næringsliv. Ledere må ville rekruttere kvinner inn i toppen!

I år er det 25 år siden fedrekvoten ble innført. For få tar ut mer enn kvoten, selv om familiene har en periode felles, og ikke kun én del til mor og én del til far. Mødre må gi slipp! Arbeidsgiverne må se det som like naturlig at det er far som er hjemme med barna!

Jeg vil at vi skal komme dit at vi skal strekke oss etter mer. Det må ikke koke ned til kvoter, det er ikke nok. Og vi verken kan eller bør lovfeste alt vi er for, og forby alt vi er imot.

Flere må jobbe heltid fordi det er det som bidrar til bærekraften i samfunnet vårt. 36 prosent av sysselsatte kvinner jobber deltid. Vi har stilt krav til de regionale helseforetakene om å videreføre arbeidet med å utvikle en heltidskultur videreføres og at flest mulig medarbeidere tilsettes i hele faste stillinger.

I og med at flere kvinner enn menn jobber deltid, er det kvinnene som tar kostnaden ved å frigjøre tid til hjemmearbeid og omsorgsarbeid. Vi foreslår derfor å utvide mødre- og fedrekvoten fra 10 til 15 uker. Jeg håper også at dette kan være et virkemiddel for at flere kvinner som jobber deltid kan jobbe mer.

Min hovedbekymring er at 4 av 10 innvandrerkvinner ikke er i jobb. Regjeringen vil innen utgangen av 2018 legge fram en integreringsstrategi. Målet er økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere gjennom en helhetlig og samordnet innsats. Jeg vil snakke med menn med innvandrerbakgrunn om likestilling. Skal kvinnene komme ut i jobb, må mennene bidra!

Vi må kjempe for dem som ikke får leve frie og selvstendige liv. Vi må vise at likestilling lønner seg. Likestilling er en forutsetning for et fremtidig bærekraftig velferdssamfunn.

Derfor må likestillingskampen fortsette, og jeg håper Arbeiderpartiet vil være med.

postmottak@bld.dep.no

Artikkelen er oppdatert: 11. juni 2018 kl. 14.01