Mandag 4. juni 2018
MAGEPLASK: Einar Busterud er ordførar for lokalpartiet By- og bygdelista (BBL) i Hamar Kommune. I år må han finne 20 millionar for å dekkje manglande betaling frå staten for dei mest ressurskrevjande innbyggjarane. Det er nesten like mykje som dei 23 millionane Hamars vidgjetne stupetårn kosta. FOTO: SIV DOLMEN
• Staten betaler mindre for ressurskrevjande brukarar • Hamar taper 20 millionar:
Inntektene vil stupe
Undersak

Regjeringa styrkte ordninga med 3,3 milliardar

Ove Trellevik sit i kommunalkomiteen på Stortinget for Høgre. Han avviser blankt alle skuldingar om at høgresida har snurpa att pengesekken.

– Frå 2013 til 2018 har vi styrkt ordninga med 3,3 milliardar kroner. Så blei vi samde i budsjettet om at vi skulle evaluere ordninga. Vi har auka kommunens del med 50.000 kroner, men vi har ikkje redusert tenestene til innbyggjarane, slår Trellevik fast.

Han fortel at Stoltenberg-regjeringa i sitt siste budsjett ville auke nedtrekket.

– Det nedtrekket la vi i ei skuff.

Trellevik er klar på at ordninga er særleg viktig for småkommunar.

– Det er klart at ein kommune med 700 innbyggjarar blir meir påverka av ein enkeltbrukar som treng mykje støtte. Det er også eit argument for større og meir berekraftige kommunar.

Regjeringa vil no arbeide for å finne ei betre innretting på ordninga for særleg ressurskrevjande brukarar.

– No skal vi evaluere ordninga saman med KS. Kommunane vil bli høyre – dette er ikkje noko one man show, seier Trellevik.

RESSURSMANGEL: SV meiner kommunane får ei ekstrarekning på «eit tresifra tal millionar» for dei innbyggjarane som treng mest hjelp. Endringa har tilbakeverkande kraft.

VELFERD

– Vi kjem ikkje utanom å skjere ned på tilbodet til dei menneska det gjeld, og resten må vi ta frå eldre og ungar. Men det er jo ikkje akkurat luksusindustri vi driv.

Einar Busterud er ordførar på Hamar og fortel om konsekvensane av omlegginga av ei viktig ordning for kommunane:

Tilskotsordninga for særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester i kommunane. Ordninga er på heile 9,6 milliardar kroner, og skal ta unna dei store toppane kommunane møter om dei får til dømes trafikkskadde eller alvorleg sjuke som kommunen har ansvar for.

No har Helsedirektoratet endra på kva staten seier seg villige til å betale for i 2018. Det gjev store konsekvensar – ikkje minst fordi vi er halvvegs inn i kalenderåret. I tillegg aukar eigedelen for kommunane.

– Her på Hamar er det snakk om 20 millionar. Dette er pengar som går rett til dei svakaste, og dette må vi no dekkje opp på anna vis, forklarer Busterud, og legg til:

– Dette er som å fortelje i mars at husleiga har gått opp til 15.000 kroner, men at endringa gjeld frå januar.

Fakta

Ressurskrevjande brukarar:

• Tilskotsordninga for særleg ressurskrevjande helse- og omsorgstenester i kommunane er i år på cirka 9,6 milliardar kroner.

• Den er meint å dekkje kommunanes utgifter over 1,235 millionar kroner for personar som treng svært mykje omsorg. I mange tilfelle kan utgiftene vere på mange millionar kroner.

• Ordninga er ei overslagsløyving, slik at alle kommunar får det dei har rett på etter kriteria, og så blir storleiken på potten justert ut frå dette.

Kjelde: Helsedirektoratet

Staten styrer

Det er staten som avgjer kor mykje dei vil betale.

– Eg er heilt sikker på at denne endringa gjeld dei fleste kommunar. Eg snakka med ein statssekretær som sa han hadde fått veldig mange kommentarar på dette, seier Busterud.

Dei siste dagane har det vore mykje snakk om at det er for lite pengar i kommunane til å betale for bemanningsnorma i barnehagane.

– Vi har fem millionar i underdekning for å betale bemanningsnorma i barnehagane. Denne kostnaden er fire gongar så stor.

Blå skrustikke

Busteruds samfylking Karin Andersen frå SV leiar for Stortingets kommunalkomité:

– Her har regjeringa stramma inn i det skjulte. På landsbasis er dette eit tresifra milliontal, og dette er snakk om folk som på ingen måte kan ta vare på seg sjølve, seier Andersen.

I desse dagar blir kommuneproposisjonen for 2019 vedteken:

– Eg er forferda over at regjeringa ikkje er open om kva som skjer. Dette er ikkje nemnt i kommuneproposisjonen, trass i stort tap.

SV-aren vil no ta opp saka:

– Vi vil kome med eit framlegg til revidert nasjonalbudsjett, og så må regjeringa ordne dette i 2019-budsjettet. Den rike staten kan ikkje skubbe ansvaret over på kommunane.

politikk@klassekampen.no

Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Onsdag 19. desember 2018
• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent.
Onsdag 19. desember 2018
JULESTRID: Kan Donald Trumps lyssky forretningsimperium og valgkampanje tåle lyset fra USAs elite-aktorer?
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Tirsdag 18. desember 2018
UTÅLMODIGE: De er lettet over enighet i Polen, men Klassekampens klima­panel er også skuffet over resultatet.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.