Klassekampen.no
Mandag 14. mai 2018
RØFF SJØ: Den norrøne litteraturen inneholder, ikke overraskende, mange referanser til seilaser, stormer og skipbrudd. Noen av disse kan også tolkes som henvisninger til kristen symbolikk, skriver Stefka G. Eriksen. MALERI: I.E.C. RASMUSSEN, «SOMMER VED GRØNLANDSKYSTEN RUNDT ÅR 1000»
I sagaen om laksdølene fører hovmod til at skip går til grunne, og en god hedning begraves i en båt som kan få henne nærmere Gud.
Drukning og dåp
SPØKELSESBESØK: I sagaen om laksdølene kommer Gudruns ektemann Torkjell til henne i et syn. Seinere får hun vite at han har druknet.
Det var nok ikke tilfeldig at den hovmodige Torkjel druknet på havet skjærtorsdag.

Saga- litteratur

Jeg tror ikke det er en overdrivelse å si at sagaen om Laksdølene er blant de mest folkekjære islendingesagaene. De fleste kjenner til den dramatiske kjærlighetstrekanten mellom Gudrun Osvivsdotter og fetterne, fosterbrødre og bestevennene Kjartan Olavsson og Bolle Torleiksson, som fører til begges tragiske død.

Slikt emosjonelt drama er ikke vanlig i denne sjangeren, og man kan tenke seg at forfatteren lot seg påvirke av europeiske romanser som for eksempel den om Tristan og Isolde – som ble oversatt til norrønt omtrent samtidig som nedskrivingen av sagaen.

Det som færre er klar over, er at fortellingen om laksdølene også er påvirket av religiøs litteratur. Forskeren Andrew Joseph Hamer er en av dem som har studert dette i flere sagaer. Her skal vi kaste blikk på ett eksempel, nemlig episoder om drukning eller om å overleve stormer på havet.

18 druknede

Reiser i røff sjø var nok vanlige i Nordsjøen, i middelalderen som i dag. Druknings-ulykker var sikkert heller ikke uvanlige. Men i sagaen om laksdølene virker det som om slike ulykker kan ha en dypere, symbolsk mening. Det er hele 18 navngitte personer, i tillegg til en rekke anonyme karakterer, som dør ved drukning i løpet av sagaen. Hele historien ender med drukningen av Torgils Gellison, faren til historikeren Are Frode.

Mange av drukningene skylder heksekunst og forbannelser. I kapitel 18 hører vi for eksempel om Torstein den svarte, som drukner med ni medlemmer av husstanden. Katastrofen forårsakes av et mystisk seil som beveger seg rundt båten deres. Dette viser seg å være ånden til Víga-Harper. I kapittel 35 dør Tord Ingunnsson sammen med moren sin på grunn av en storm forårsaket av hekser.

Dyppe skjegget i fjorden

Drukningen til Torkjel Øyjolfsson, Gudruns fjerde ektemann er en av få episoder som tilsynelatende ikke skyldes overnaturlige fenomener. Torkjel drukner på vei hjem fra Norge til Island. Før han setter ut på reise, drømmer Torkjel at han har så stort skjegg at det rekker over hele Breidafjord. Selv tolker han drømmen som at herredømmet hans kommer til å rekke over hele området. Gudrun tror derimot at den betyr at han kommer til å «dyppe skjegget sitt i Breidafjorden». Allerede her får leseren en hint om hvordan det kommer til å gå.

Torkjel drar til Norge med sønnen Gjelle for å få tak i kirketømmer. De kommer til kong Olav Haraldsson i Trondheim, blir godt mottatt og blir over vinteren. Samme vinter bygger kongen en tømmerkirke i byen, «en stor domkirke og vel for seg gjort».

Om våren gir kongen tømmer til Torkjel. En tidlig morgen ser kongen at Torkjel holder på med nøye måling av stokkene, tverrbjelkene, avbindingene og stolpene på kongens nye kirke. Kongen spør ham hva han har tenkt, og Torkjel sier rett ut at han vil bygge en kirke på Helgafell som skal være like stor som kirken i Trondheim.

Kongen anbefaler ham å bygge en mindre kirke, men Torkjel svarer arrogant og fortsetter med planen sin. Kong Olav kommenterer: «Du er nok en mann som en skal akte mye på, men nå gjør du deg altfor stor, for det er overmot av en bondesønn å ville kappes med oss … [kirken] blir ikke så stor at alt ditt hovmod kunne ligge i den. Men jeg har som en anelse om at dette tømmeret blir til liten nytte og at det er langt fra at du får gjort noe mannsverk av tømmeret».

Hovmod for fall

Torkjel velger å dra hastig hjem etter en krangel. Tidlig om morgenen skjærtorsdag laster han tømmeret på skipet – og til tross for at han blir advart om at det kommer storm, tar han en dristig beslutning og seiler ut. «Torkjel og de som var med han, seilte til de kom til Bjarnarøy, og folk fra begge sider av fjorden kunne se hvordan det gikk. Da de var kommet dit, slo et vindkast i seilet og hvelvet skipet. Der druknet Torkjel og alle de menn som var med han. Tømmeret rak inn på øyene vidt omkring.»

Om kvelden samme dag går Gudrun til kirken. Hun synes å se Torkjel og de som var med ham stå utenfor, med vann rennende fra klærne. Så blir de borte. Synet bekymrer henne, og på langfredag sender Gudrun ut mennene sine for å finne ut av hvordan det har gått. Påskelørdag får hun meldingen om ulykken. Veldig lite av kirketømmeret blir berget, akkurat som kong Olav hadde advart om.

Kirken i nord

Det at drukningen skjer på skjærtorsdag ville ha vært en meningsfylt referanse for de fleste leserne i middelalderen. På skjærtorsdag vasker Jesus føttene til sine disipler og inntar sitt siste måltid sammen med dem. Det er på denne dagen at Jesus gjør om sitt siste måltid til den første nattverden: Disiplene får spise og drikke hans legeme og blod. Dette symboliserer etableringen av Kirken. Det er mulig at sagaen refererer til dette ved å fortelle om byggingen av St. Olavs egen kirke, opprinnelig dedikert til sankt Klement.

Det er akkurat i denne kirken at kulten om den hellige Olav starter noen år senere, et av det viktigste grunnlagene for utviklingen av kristendommen i Norge og på Island. St. Olav som bygger sin kirke, som representerer Kirken Jesus bygger på skjærtorsdag, er grunnleggeren av det religiøse fellesskapet i nord, mens Torkjel aldri får komme inn i dette samme fellesskapet – han blir bare observert stående utenfor. Han straffes på grunn av sitt hovmod og ønske om å bygge en kirke som er like stor som kong Olavs.

Berget fra skipbrudd

Men det er ikke bare drukning og død i sagaen. Det finnes også flere episoder hvor karakterene overlever vanskelige og stormfulle reiser, og noen av disse kan tolkes metaforisk og som en henvisning til kristne motiver.

I begynnelsen av sagaen hører vi om Unn den djuptenkte som reiser fra Skottland, hvor hennes sønn vinner halve øya men senere drepes, til Orknøyene og Færøyene og videre til Island. «Hun kom med skipet sitt sør for Island til Vikrarskeid. Der ble skipet slått i stykker, men alle skipsfolk og godset ble berget.» Unn blir hos broren sin Bjørn over vinteren og om våren reiser hun over Breidafjorden: «Siden styrte Unn skipet sitt helt inn i fjordbotnen. Der hadde høgsetesstolpene hennes reket i land. Da mente hun at det var lett å vite hvor hun skulle ta bosted. Hun lot reise den gård som siden heter Hvam; der kom hun til å bygge og bo.»

Unn dør samme dag som hun gifter bort sitt barnebarn Olav, og han får all hennes eiendom på Hvam. «På den siste dagen gjestebudet varte, ble Unn ført til den gravhaug som var gjort ferdig for henne. Hun ble lagt i et skip i haugen, og mye gods ble lagt inn i haugen med henne; og så ble haugen kastet igjen.» Beskrivelsen av Unns begravelse i sagaen om laksdølene skiller seg fra beskrivelsen i Landnåmabok, som nevner at hun er døpt og kristen. Sagaens forfatter velger å vise henne som en hedensk kvinne som begraves i en båtgrav.

Det kristne fellesskapet

I middelalderen trodde man at man kunne bli frelst bare av og gjennom Kirken. Man kunne ikke reddes om man sto utenfor Kirken, på samme måte som man ikke kunne reddes om man sto utenfor Noahs ark. Lignelsen mellom arken og kirken var så vanlig i middelalderen at floden også kunne bli symbolisert i dåpsvannet. Troen i Kirken og reisen med Arken ble sett som de viktigste pilegrimsreisene for enhver kristen. Båten Unn blir begravd i kan kanskje leses som en referanse til Kirkens båt, til Arken, som er det eneste middelet som kan bringe Unns sjel frelse. Selv om forfatteren beskriver en hedensk begravelse, sørger han eller hun for å inkludere Unn i det kristne fellesskapet ved hjelp av tradisjonelle og velkjente kristne referanser til dåp og frelse.

stefka.eriksen@niku.no

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 10.09