Lørdag 5. mai 2018
Krisesituasjon

• EU-kommisjonen la i september i fjor fram forslag til revisjon av EUs finanstilsynssystem. Det var lange og kompliserte forhandlinger før regelverket ble tatt inn i EØS-avtalen, og det var første gang den nye konstruksjonen med at EU-organets vedtak går via Eftas overvåkingsorgan (Esa), ble tatt i bruk. Dette kom i stand fordi Grunnloven ikke tillater at organer Norge ikke er tilsluttet, kan «utøve beføyelser som tilligger statens myndigheter». Brussel foreslår nå at EUs finanstilsynssystem får ytterligere myndighet og oppgaver. Blant annet skal det hvert tredje år utarbeides tilsynsplaner med strategiske mål og prioriteringer. Det foreslås også at EUs finanstilsyn skal få større mulighet til å gripe inn, mekle og fatte vedtak ved uenighet mellom nasjonale tilsyn. I motsetning til dagens regler, åpnes det også for at EU-tilsynet kan involvere seg i tvister på eget initiativ, og beslutningene skal i framtida tas av et «executive board» med profesjonelle styremedlemmer som er mer uavhengige av nasjonalstatene.

• Norsk tilslutning til EUs finanstilsyn var svært omstridt, og det ble forsikret om at det skulle få begrenset makt. Nå viser det seg at EU vil gi tilsynet betydelig større fullmakter. Det er i tråd med den generelle utviklingen i EU der overnasjonale myndighetsorganer i stadig større utstrekning fatter vedtak med direkte gyldighet for nasjonal­statene. Det betyr at storting og regjering fratas bestemmelsesrett over «beføyelser» som ifølge Grunnloven «tilligger statens myndigheter». For Norge skaper denne utviklingen uoverstigelige konstitusjonelle problemer som til nå har vært forsøkt løst med juridisk dubiøse konstruksjoner. Dette har ført Norge inn i en eskalerende konstitusjonell krisesituasjon. Stortinget må nå på brei basis drøfte hva en ytterligere underordning under utøvende EU-organer betyr for den norske nasjonalstaten og de konstitusjonelle prinsippene den bygger på. Norge har nå protestert mot de foreslåtte utvidelsene av myndighetsområdet for EUs finanstilsyn. Det er en god begynnelse som må følges opp av en utvetydig erklæring om at Norge vil måtte trekke seg fra EUs finanstilsyn hvis endringene trer i kraft.

Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Lørdag 19. januar 2019
• Midt under regjeringsforhandlingene på Granavolden gjestgiveri inviterte lederne for de fire ungdomspartiene pressen for å formidle sitt budskap til den nye flertallsregjeringen. Nå er det på tide å kutte i statens utgifter, sa lederne for...
Fredag 18. januar 2019
• I perioden 1991 til 2018 gikk andelen innvandrere i den voksne befolkningen i Norge opp fra fem til 18 prosent. Nå har forskere ved Frisch-senteret på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet undersøkt hvordan innvandringen har påvirket...
Torsdag 17. januar 2019
• SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet vil fredag stemme avholdende og dermed gi parlamentarisk grunnlag for en ny regjering utgått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet med Stefan Löfven som statsminister. Den nye regjeringen går svært...
Onsdag 16. januar 2019
• Både Sverige og Norge er i ferd med å få nye regjeringer. I Sverige består regjeringsunderlaget av partier som tradisjonelt har stått langt fra hverandre. I Norge er det ikke et samarbeid over blokk­grensene, men partiene som har...
Tirsdag 15. januar 2019
• Det er flere år siden vi i Klassekampen for første gang fikk høre at folk i norske helse- og omsorgs­institusjoner var organisert som selvstendig næringsdrivende. Vi har siden skrevet flere saker om de nye organisasjonsformene, hvor ganske...
Mandag 14. januar 2019
• I går kveld var det ugjenkallelig slutt. Klokka ni ble de siste gjestene husjet ut av Nasjonalgalleriet på Tullinløkka i Oslo. Museet har holdt åpent i 138 år, men føyer seg nå inn i rekken av norske praktbygg som er blitt tømt og forlatt...
Lørdag 12. januar 2019
• Senterpartiet går forbi Fremskrittspartiet og blir Norges tredje største parti på både TV 2s og Klassekampens parti­barometre. Det viser at velgerne slutter opp om partiet alle snakker om for tida, selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum...
Fredag 11. januar 2019
• Det er i ferd med å oppstå et flertall i det britiske parlamentet som styrer mot at Storbritannia forblir i EU til tross for det klare folkeavstemningsresultatet. To ganger i løpet av den siste uka har statsminister Theresa May tapt...