Klassekampen.no
Torsdag 22. mars 2018
TRUET: Millioner av mennesker langs Mekong-elva er avhengig av fiskeri. Det kan trues av vannkraftutbygging. FOTO: SARAH LEE/LONDON SCIENCE MUSEUM/AFP
Er vannkraft så klimavennlig?
I tropiske og subtropiske strøk kan utbygging av ny vannkraft fort bli en klima- og miljøversting.

energi

Vannkraft blir vanligvis regnet som en «ren» og klimavennlig energikilde, og er det nok også i mange tilfeller. Men ikke alltid, og spesielt ikke i tropiske og subtropiske strøk er dette nødvendigvis sant.

Dette viser en studie gjort av finske forskere, fra Aalto- universitetet. De har beregnet utslipp av CO2 og metan i forbindelse med 64 eksisterende og 77 planlagte vannkraftprosjekter langs Sørøst-Asias største elv, Mekong. Denne elven, som kommer fra Himalaya/Tibet, starter i Kina, følger grensen mellom Thailand og Laos, før den går gjennom Kambodsja og Vietnam.

Endevendt jord

Vannkraftprosjekter her har blitt sett på som viktige for utviklingen i disse landene. De har også blitt ansett som klimavennlige, selv om de har medført en del miljøproblemer. Ikke minst for fiskeriene langs vassdraget, som flere millioner mennesker har vært avhengige av, for mat og inntekter.

Utslippene kommer i hoved­sak fra vannreservoarene som dannes i forbindelse med oppdemminger. Ofte dannes disse ved at store skogs- eller jordbruksarealer blir oversvømmet, noe som medfører at store mengder organisk materiale blir liggende og råtne, og slippe ut CO2 og metangass. Det skjer også karbonutslipp i forbindelse med selve utbyggingene, blant annet fordi skog blir hogd eller brent, og jord blir endevendt.

Det kan gjøres bedre

De finske forskerne fant at utslippene varierte veldig, alt etter karakteren og størrelsen på naturinn­grepene. Noen av prosjekt­ene var like klimauvennlige som bruken av fossilt drivstoff, dersom vann­reservoarene var store i forhold til kraftmengden som ble produsert.

De totale utslippene fra vannkraft langs Mekong er nå minst like store (15 millioner tonn CO2-ekvivalenter) som fra hele Laos, og vil øke kraftig i årene framover.

De finske forskerne tilrår at framtidige prosjekter må planlegges bedre ut fra klima­hensyn, og at det er mye man kan gjøre, blant annet å rydde vegetasjonen før man fyller opp et reservoar, og minimalisere tilgangen på organisk materiale. Studien er publisert i Environmental Research Letters.

viten@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 10. april 2018 kl. 13.53