Klassekampen.no
Torsdag 11. januar 2018
Kompetanse er det viktigste

Høyere utdanning

Den siste tiden har det vært flere saker og innlegg i Klassekampen hvor det har blitt oppfattet som at jeg fjerner et krav om å kunne norsk for å undervise på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Det medfører ikke riktighet.

HiOA jobber kontinuerlig for å heve kvaliteten på utdanningene og forskningen. Et ledd i dette arbeidet har jeg nylig utdypet i et notat om rekrutteringspolitikk. Notatet har i noen tilfeller blitt lest annerledes enn hva som er min intensjon. Enkelte har ikke fått med seg at det står eksplisitt at «for ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger kreves gode ferdigheter i norsk og engelsk».

Samtidig er det slik hos HiOA, og meg bekjent samtlige institusjonene i UH-sektoren, at man kan lyse ut stillinger internasjonalt og at man kan gi nytilsatte fra utlandet noen få år til å tilegne seg tilstrekkelig norskkompetanse. Frem til de har tilegnet seg norsk, kan de undervise på engelsk. Dette har vært gjengs politikk ved HiOA, fra før min tid som rektor.

Høyere utdanning i Norge i dag er tospråklig. I de fleste fagene har studentene pensumstoff på engelsk og kan oppleve å få forelesninger på engelsk. Dette utfordrer på ingen måte vårt ansvar til å forberede studenter til norskspråklige arbeidsplasser, ei heller vårt ansvar til å bidra til utvikling av norsk fagspråk. Det kan også være et bidrag til å heve engelskkompetansen hos studentene, også en meget viktig ferdighet i norsk arbeidsliv.

Vi skal primært lyse ut alle undervisnings- og forskerstillinger internasjonalt. Mens den beste kandidaten til en jobb ofte vil være i Norge, vil det av og til kunne skje at den beste er i utlandet. Den personen finner vi kun hvis vi lyser ut stillingene internasjonalt. Målet med dette kravet er å respektere kvalifikasjonsprinsippet som sier at den best kvalifiserte skal få jobben, en viktig del av den norske arbeidslivsmodellen.

Flere har i sine innvendinger understreket at det i noen fag er et behov for at de ansatte har god kompetanse på norske forhold. I noen sammenhenger er det selvfølgelig riktig. Da skal fagmiljøet presisere dette i utlysningen og kravet blir en del av grunnlaget til vurdering av kandidatene.

I tillegg til å videreføre den eksisterende praksis rundt språkkompetanse og å innføre et primært krav om internasjonale utlysninger, har jeg også presisert at vi først og fremst ønsker oss flere ansatte med førstekompetanse – det vil si at man enten har en doktorgrad eller annen type kompetanse på det nivået. Dette har også lenge vært forventningen ved HiOA.

Vi står i fare for å ha et underskudd på antallet professorer eller ansatte med førstestillingskompetanse innen flere fagfelt. Derfor understreker vi i utlysninger at vi først og fremst ser etter personer med førstekompetanse. Unntak og skjønnsmessige vurderinger vil være mulig, men målet må være at alle fagmiljøer har en solid kompetanseprofil. Tilbakemeldinger i NOKUTs vurdering av vår universitetssøknad uttrykte også eksplisitt forventninger om at andelen ansatte med førstekompetanse må heves. Dette er også viktige tilbakemeldinger fra departementets styringsdialog med oss.

HiOA skal være en attraktiv arbeidsplass hvor fagmiljøene blir satt best mulig i stand til å utføre sitt viktige arbeid med å utdanne kandidater som går ut i samfunnet med oppdatert kunnskap og forståelse av arbeidsmarkedet. Vi setter stor pris på alle våre ansatte, blant dem en stor andel uten førstestillingskompetanse eller professortittel. Vi er opptatt av at alle ansatte skal ha gode muligheter til å utvikle seg og sin kompetanse, og vi skal være opptatt av å finne de beste kollegaene til dem.

At akademia er en arena hvor kvalitet og kompetanse er viktigere enn hvor du kommer fra, er et prinsipp vi fortsatt må ha. HiOA skal fortsette å styrke våre fagmiljøer med både norske og internasjonale ansatte og sørge for at både forskning og utdanning bringer god, relevant og anvendbar kunnskap og kompetanse til norske profesjoner og arbeidslivet generelt.

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 12.02