Klassekampen.no
Onsdag 10. januar 2018
LINER MED RETNING: Anniken Huitfeldt blir ein del av Lønseth-utvalet som skal lage retningsliner mot seksuell trakassering i Ap. Foto: John Trygve Tollefsen
Huitfeldt fekk krass kritikk i Giske-saka – no får ho tillit til å lage nye rutinar:
Skal lage retningsliner
Undersak

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen: Ukjent for meg

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen var i mange år Ap-leiar og statsminister Jens Stoltenbergs høgre hand ved Statsministerens kontor. Han seier han ikkje fekk noko varsel om Trond Giske.

– Eg fekk ikkje eit einaste varsel om det som no er det store temaet, seier Schjøtt-Pedersen til Klassekampen.

– Du snakkar om Giske-­saka?

– Ja.

– Du har aldri fått varsel?

– Nei.

– Varsel er éin ting, kva med meir uformelle tips?

– Nei, aldri.

– Er du overraska over sakene som kjem fram?

– Ja, det er eg. Vi fekk eit varsel om ein i systemet som hadde avslutta forholdet i løpet av same dag. Det var ein i regjeringssystemet som det kom eit varsel om, og vedkomande var ute av jobben i løpet av same dag. Men det kom ingen varsel om Giske. Men det illustrerer berre at sannsynlegvis har #metoo-kampanjen gjort at ein får fram saker som burde vore kjent før.

– Er du glad for at dei kjem?

– Det er viktig at slikt kjem fram og at absolutt alle tek inn over seg at ein skal opptre på ein etisk og god måte i møte med alle andre.

Kjersti Stenseng
I MANESJEN: Varslarar ville ikkje at Anniken Huitfeldt skulle ha noko med varsla deira å gjere. No skal ho lage nye retningsliner mot trakassering i Ap.

Krisa i ap

Dagens retningsliner mot seksuell trakassering i Ap inneheld ingen punkt om sanksjonar. Det kan dei få i framtida.

Eit nytt utval, sett ned av sentralstyret, skal gå gjennom dagens retningsliner og gjere framlegg om nye.

Partileiar Jonas Gahr Støre sa på ein pressekonferanse måndag at jurist og tidlegare statssekretær Pål Lønseth skal leie det rasktarbeidande utvalet.

I tillegg skal desse fire sitje der, etter kva Klassekampen får opplyst:

Anniken Huitfeldt, leiar av Arbeidarpartiets kvinnenettverk.

Geir Lippestad – jurist og tidlegare byråd i Oslo.

Renate Tårnes – generalsekretær i AUF.

Guro Vadstein – forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Partisekretær Kjersti Stenseng meiner Ap har lært mykje dei siste vekene.

– Utvalet skal gje råd om retningslinene våre er gode nok og kva prosedyrar vi har for handtering av varsel. Det er heilt naudsynt å sjå på om vi er gode nok, seier Stenseng.

Ein del av mandatet er at utvalet skal vurdere «behov for nærmere retningslinjer når det gjelder reaksjonsformer» (sjå faktaboks).

– Utvalet skal få stor fridom i arbeidet. Utfordringa er at i eit parti er folk her i kraft av tillit dei oppnår i val. Det er behov for å sjå meir på dette, meiner Stenseng.

Fakta:

Mandat for Ap-utval:

• «Gruppa skal gjennomgå dagens retningslinjer mot seksuell trakassering og prosedyrer for håndtering av varslersaker. Gruppa skal vurdere behov for forbedringer, og eventuelt foreslå endringer. Med varslersaker menes alle innkomne meldinger fra personer i partiorganisasjonen, men og saker fra personer som ikke er medlemmer i partiet, men som omhandler tillitsvalgte i Arbeiderpartiet.»

• «Gjennomgangen bør vurdere prosedyrene opp mot gjeldende lovverk for varsling om seksuell trakassering eller annen upassende adferd. Dagens prosedyrer gir partisekretæren og partikontoret et ansvar for oppfølging av saker som omhandler sentralt tillitsvalgte. Gjennomgangen bør vurdere om det er behov for å opprette egne strukturer med kapasitet til å behandle og vurdere innkomne varsler og eventuelt hvordan dette skal organisere.»

• «Gjennomgangen bør vurdere om det er behov for nærmere retningslinjer når det gjelder reaksjonsformer, som ikke er en del av partiets retningslinjer i dag.»

Huitfeldt er med

Anniken Huitfeldt har i ti år vore leiar av kvinnenettverket i Ap. Denne vinteren har ho blitt skulda for å verne meir om Trond Giske enn om varslarane. Somme kvinner har kravd at ho og Stenseng skulle bli haldne utanfor dersom dei skulle varsle om saker. Huitfeldt har like fullt fått tillit frå sentralstyret til å delta i dette arbeidet.

– Det er naturleg at ho som leiar av kvinnenettverket er med. Huitfeldt er ei av dei som har arbeidd mest med å forhindre seksuell trakassering.

– Kan ho bli sett på som ein aktør?

– Nei, ho er landsmøtevalt kvinnenettverksleiar og har stor kompetanse på feltet.

Lønseth såg ikkje ukultur

Pål Lønseth skal leie utvalet.

– Eg jobbar med dette overfor næringslivet og offentlege etatar, så eg går jo til dette med ein del synspunkt.

– Kva er gode retningsliner mot seksuell trakassering?

– Dei skal sikre at det er ei klår forståing i den aktuelle organisasjonen om korleis ein skal oppføre seg overfor andre i same organisasjon og utetter. Og så skal dei seie korleis ein skal agere på brot på retningslinjene. Alt i alt gjev dette ei merksemd om seksuell trakassering, som verkar førebyggjande og kulturbyggjande.

– Du var sjølv statssekretær i Ap. Korleis var kulturen då?

– Eg har aldri opplevd nokon ukultur i Ap, men eg går inn i dette med eit ope sinn.

Om Huitfeldt seier han:

– Når det gjeld utvalsmedlemene, så har eg eigentleg ikkje noko synspunkt om dei. Dei er valde av sentralstyret. Men eg samarbeider godt med alle dei som er peika ut.

Anniken Huitfeldt har ikkje svart Klassekampen om denne saka.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 30. januar 2018 kl. 11.57