Klassekampen.no
Lørdag 2. desember 2017
FORFATNING: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sikter høyt og vil felle 42 ulv, men nå venter langvarig rettsstrid om regjeringens ulvepolitikk.
Vidar Helgesen vil skyte 42 ulv – men tar forbehold om at domstolene sier nei:
Han kan bli skutt ned
Undersak

SV: Ille med jakt innenfor sonen

Arne Nævra fra SV mener Helgesens jakt er skadelig:

– Jeg synes det er spesielt ille at det åpnes for jakt innenfor ulvesonen. Det blir åpnet for jakt på inntil halvparten av bestanden til en kritisk truet art, sier stortingspolitikeren.

Han mener de aktuelle flokkene ikke gir store sauetap.

– Dette handler ikke om sauetap, men om politisk press. Osdalsflokken rører ikke en sau. Bestandsmålet er satt av Stortinget og tolket av juristene. Det har ikke endret seg.

Naturvernforbundet mener jakten er uansvarlig: «Å skyte tre firedeler av Norges ulvebestand er ingen måte å forvalte en kritisk truet art på. Her vil de skyte 42 av maksimalt 56 helnorske ulver, 75 prosent av bestanden. Ulven er en av våre aller mest truede dyrearter, og har en viktig funksjon i økosystemet. Skal vi ha en levedyktig ulvebestand, kan vi ikke skyte så mange som 42 ulver», sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

ULV, ULV: Miljøminister Vidar Helgesen vil skyte 42 ulv, men venter langvarig rettsstrid om vedtaket.

ULV

Ulveminister Vidar Helgesen (H) har besluttet at det skal skytes 42 ulv i vinter. Det er åtte færre enn de lokale rovviltnemndene har bedt om.

Helgesen verner den såkalte Slettås-flokken, fordi reviret ligger i «hjertet av ulvesonen».

To andre flokker, Osdalsflokken og Julussa-flokken med revir utenfor sonen, er ikke like heldige.

Klima- og miljødepartementet er allerede i rettsklammeri med WWF om vinterens ulvejakt, og Helgesen må ta sin beslutning om å skyte de 42 ulvene innom Oslo tingrett.

Dermed ligger det an til at Stortingets «lovtolkning» fra i våres blir domstolsprøvd.

Fakta:

Ulvestriden:

• Før jul 2016 slo klima- og miljøminister Vidar Helgesen fast at bare 15 av de 46 ulvene rovviltnemndene hadde pekt ut kunne skytes.

• Stortingsflertallet mente tallet var for lavt til å være i tråd med Stortingets intensjon og ba Helgesen komme med en løsning som samsvarte med stortingsvedtaket.

• Regjeringen hadde i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF forpliktet seg til å ikke endre naturmangfoldsloven, og Norge har dessuten underskrevet Bern-konvensjonen om naturmangfold.

• Stortingsflertallet instruerte til slutt Helgesen om en løsning han nå har svart på.

Ulve-Vidar har snudd

Årsaken er at Helgesen setter i gang lisensfelling av Osdalsflokken og Julussa-flokken, selv om Klima- og miljødepartementet anser lovens vilkår om skadepotensial som ikke oppfylt.

Dette skjer selv om Stortinget ikke har endret loven siden i fjor, bare presisert hvordan den skal forstås. Helgesen har i år lagt stor vekt på Stortingets føringer, forklarte han i går.

– Noe av det Stortinget gjorde i vår, var å klargjøre at den bestemmelsen i naturmangfoldloven (§ 18 første ledd bokstav c) som tidligere har vært forstått og anvendt for ekstraordinære uttak, også skal kunne anvendes for lisensfelling.

Den aktuelle bestemmelsen sier at regjeringen kan tillate uttak av vilt for å «ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

Helgesen mener i år – i motsetning til i fjor – at loven åpner for lisensfelling av ulv uten at kravet om skadepotensial er oppfylt.

Nå vurderer Helgesen det som en «offentlig interesse av vesentlig betydning» at det i liten grad skal være ulv utenfor ulvesonen.

– Domstolene avgjør

– Helgesen, i denne saken vil Stortinget korrigere forvaltningen ikke gjennom å vedta en lov, men gjennom å vedta en tolkning av en lov. Ser du fram til å få prøvd dette for domstolen?

– Nå konstaterer jeg at dette blir bragt inn for retten, og så vil vi antakelig få en rettsprosess over veldig lang tid. Men samtidig fatter vi vedtak hvor vårt utgangspunkt er at den fellingen vi nå gir tillatelse til, kan starte 1. januar.

Samtidig er han klar på at rettsprosessen vil gi en klargjøring av regelverket.

– Ja, til syvende og sist så er det domstolene som tolker lovene og dømmer etter lovene. Når det foreligger rettskraftige beslutninger, må vi forholde oss til det selvsagt. Stortinget står jo fritt til å endre lover. Men da vi foreslo det i vår, ville ikke Stortinget det. Men de ga altså utfyllende kommentarer til den nåværende loven, som vi har lagt til grunn i denne beslutningen.

Frykter reservat

Merete Furuberg, leder i Småbrukarlaget, mener Helgesen går altfor kort i fellingstillatelsene.

– Hovedinntrykket er at det ikke blir uttak i ulvesonen, og at lisensfellingsperioden bare blir utvida utenfor sonen. Vi som bor i ulvesonen, er blitt et reservat. Det er helt forferdelig, rett og slett, sier Furuberg.

Hun har selv gård på Svullrya på Finnskogen.

Lars Petter Bartnes, leder i Bondelaget, er ikke like kritisk.

– Det er bra at Helgesen har innfridd kravet fra Bondelaget om å endre vedtaket utenfor ulvesona. Dommen blir opphevet og det er vi fornøyde med. Men jeg beklager at den tredje flokken ikke blir tatt inn i lisensjakta. Den påvirker mange innbyggere. Når regjeringen ikke tar ut den sentrale ulveflokken, fører det til at ulvesonen blir et ulvereservat.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 13.20