Klassekampen.no
Tirsdag 7. november 2017
Usikker: En av tre innleide i Norge jobber innen bygg.
Trygghet og anstendighet trumfer fleksibilitet i arbeidsmarkedet.
Forbud må til

15. november har en rekke byggfagforeninger i Oslo-området varslet politisk streik. De krever at regjeringen forbyr innleie i fem fylker rundt Oslofjorden. Bakgrunnen er at innleie fra bemanningsselskaper langt på vei har erstattet faste ansettelser i produksjonsbedriftene. NHO Service, som organiserer mange av arbeidsgiverne i bransjen, opplyser at antall innleide i bygg- og anleggsbransjen økte med over 24 prosent fjerde kvartal i 2016, sammenliknet med året før.

En av tre innleide i Norge jobber innen bygg, og verst er det i Oslo-området. I hovedstaden har organisasjonsgraden stupt, og antallet ungdom som søker seg til byggfag er kritisk lav. En av verdens raskest voksende byer har nesten slutta å utdanne folk som kan oppføre, restaurere og vedlikeholde bygg. Det er ikke bare et problem for byggenæringa, men for samfunnet som sådan.

Selv om byrådet i Oslo tar viktige grep for å motvirke denne utviklingen, med den såkalte «Yrkesveien» i skolen og den såkalte «Oslomodellen» i arbeidslivet, er det åpenbart at det også trengs nasjonal lovgiving. I valgkampen gikk arbeidsminister Anniken Hauglie langt i å bekrefte dette behovet, ved å vise til «slaveliknende forhold» i bemanningsbransjen og varsle langt strengere reguleringer.

Nå har pipa fått en annen lyd. I et intervju forrige uke sa statsråden at hennes foreløpige konklusjoner er at bemanningsselskapene lettere skal få adgang til å bruke midlertidige ansettelser, og at arbeidsgiverne ikke behøver å forplikte seg til et bestemt antall timer i uka eller måneden. «Jeg vil ikke endre det jeg oppfatter alle er opptatt av, å sikre en viss fleksibilitet i arbeidsmarkedet».

Mange av oss er nok mer opptatt av at den grunnleggende tryggheten og anstendigheten i arbeidslivet blir ivaretatt. Når vi vet at innleide er overrepresentert på ulykkesstatistikken, at de færreste tør å organisere seg, at lærlingordningen forvitrer og produktiviteten daler, er det både hver for seg og til sammen et argument for at «fleksibiliteten» må vike.

Det finnes et stort handlingsrom, som regjeringen så langt har valgt å ikke benytte seg av. I tillegg til å forby innleie i byggebransjen i Oslo-området – og eventuelt andre steder i landet, og i andre utsatte bransjer – bør det settes i verk tiltak for å slå ned på den innleien som selv med dagens regler er ulovlig.

Arbeidstilsynet bør få i oppgave å føre tilsyn med innleie, og få kraftigere sanksjoner i form av overtredelsesgebyrer og karantenebestemmelser. Den kollektive søksmålsretten bør gjeninnføres, og utvides til å gjelde også utleide arbeidere.

I tillegg bør arbeidsmiljøloven endres, slik at avtaler om innleie og avvik fra arbeidstidsbestemmelser bare kan inngås der det er hjemlet i landsdekkende overenskomst. Endelig må det defineres hva fast ansettelse etter arbeidsmiljøloven bør inneholde. Minimumskravet må være en bestemt stillingsprosent med arbeidsplan som også gir en forutsigbar arbeidstid, både på kortere og litt lengre sikt. Det vil være et håndfast grep for et mer organisert og tryggere arbeidsliv, også i andre bransjer som sliter med nullprosentkontrakter i ulike former.

jonasbals@gmail.com

«Det må defineres hva fast ansettelse bør inneholde»

Artikkelen er oppdatert: 28. november 2017 kl. 10.13