Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Framtiden for norsk havvindforskning

Havvind

Klassekampen har 25. september en artikkel om havvind som essensielt handler om to ting, statens utbyttepolitikk som førte til at Statkraft gikk ut av havvind og at Nowitech som en konsekvens av det nå blir lagt ned.

Klassekampens framstilling er noe upresis når det gjelder forskningen. Nowitech var et av åtte forskningssenter for fornybar energi (FME-senter) med oppstart i 2009. Sentrene kom som en følge av klimaforliket på Stortinget i 2008. Sentrene var satt opp med en levetid på åtte år.

Norges forskningsråd tildelte midler til to FME-sentre på havvind, Nowitech med Sintef Energi som vertskap, og Norcowe med Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen som vertskap. De to sentrene har ulik faglig profil og har slik sett utfylt hverandre. Opprettelsen av Norcowe har ført til oppbyggingen av fagmiljø innen havvind ved universitetene i Bergen, Stavanger og Agder og hos forskningsinstituttene Uni Research og CMR.

FME-ordningen bygger på at industrien skal bidra med finansiering. Forskningen skal være industrirelevant, og bidra til næringsutvikling. Dette er illustrert i Nowitechs rapport. Fra Norcowe har vi eksempler på spin-off firma (Shoreline) og havvind som nytt forretningsområde i StormGeo. Forskningens næringsrelevans blir tydelig når industrien bestiller nye prosjekt, basert på tidligere arbeid.

Som hos Nowitech, er Norcowes tid som FME-senter over. Det ble sendt en felles søknad om et nytt FME-senter i 2015 på havvind med partnere fra Norcowe og Nowitech, men søknaden nådde ikke opp.

Forskningspartnerne i Norcowe og Nowitech ønsker å fortsette med havvind, og bruker mye tid på å utarbeide prosjektsøknader både nasjonalt og internasjonalt. Det vil derfor fortsatt være norsk forskning på havvind, men aktiviteten vil gå ned og fagmiljøene bli svekket. Vi mister merverdien som ligger i å være et FME-senter i forhold til langsiktig forskning, koordinering og synlighet nasjonalt og internasjonalt. Norcowe fortsetter som et forskningsnettverk, men uten offentlig finansiering blir det et nettverk på sparebluss.

Nedbyggingen av forskningskapasitet innen havvind er lite framtidsrettet med tanke på de industrielle muligheter som ligger for norsk industri. Statoil satser på havvind, og det er stor interesse for havvind fra norsk leverandørindustri. Vi ser økt aktivitet i industrinettverk som Norwegian Offshore Wind Cluster med base i Rogaland. Næringsklynger som GCE Subsea og GCE NODE inkluderer havvind i sine strategier.

Krisen i petroleumsindustrien har utløst en sterk vilje i næringslivet til omstilling. Havvind er en nærliggende mulighet for mange. Regjeringen legger stor vekt på omstilling av næringslivet. Nå har vi bedrifter som vil omstille seg, et stort og voksende marked innen havvind internasjonalt og FoU-kompetanse på havvind langs kysten fra Grimstad til Trondheim. Da bør regjeringen satse for å ta ut mer av det næringspotensialet som havvind representerer for norsk industri!

Kristin.Guldbrandsen.Froysa@cmr.no

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.36