Klassekampen.no
Torsdag 5. oktober 2017
Kamp for solidarisk offentlig pensjon nå!

Offentlig pensjon

Offentlig ansatte har ofte lavere lønninger enn ansatte i det private næringsliv. Pensjonsordningene i det offentlige er en viktig grunn til at deter attraktivt å arbeide i offentlig sektor. Men også offentlig ansatte er rammet av pensjonsreformens sparereform. Offentlig ansatte har vært garantert 66 prosent av sin lønn i pensjon etter 30 års opptjening. Denne garantien levealdersjusteres ned slik at neste års pensjonister får mindre enn årets. I tillegg følger ikke lenger pensjonen økningen i kjøpekraft blant de yrkesaktive. Det trekkes 0,75 prosent hvert eneste år.

Men prinsippene er beholdt. Det holder fortsatt med 30 års opptjening i det offentlige for å få full pensjon. Offentlig ansatte kan gå av med AFP fra 62 år uten tap i livsvarig pensjon. Uføre får det samme i alderspensjon som om de hadde vært i jobb til fylte 67 år. Renholdere, helse­arb­ei­dere, hjelpepleiere, sykepleiere, brannkonstabler, politi og andre med tungt arbeid eller med spesielle krav til fysikk har særaldersgrenser og kan gå av med full førtidspensjon.

Det er disse prinsippene partiene bak pensjonsreformen vil endre. 30-årsregelen skal erstattes med alle­årsregel. Særaldersgrenser lar seg ikke forene med alleårsregelen. Avtalefestet Pensjon skal om­gjøres til et livsvarig tillegg. Taperne blir de som ikke har helse eller krefter til å stå lenge i arbeidslivet og vinnerne de som har god helse og en jobb å bli gammel i. Vi frykter at uføre vil oppleve det samme som i privat næringsliv, at opptjeningen stanser ved 62 år, og ikke 67 som i dag.

Innsparingen i pensjonsreformen er allerede gjennomført også i offentlig sek­tor. Det som nå foreslås er omfordeling. Vi støtter offentlig ansattes organisasjoner som nekter å ta fra de med dårligst helse og tunge jobber, fysisk og psykisk, som må gi seg tidlig i arbeidslivet eller blir ufør og gi til de som har bevart helsa og har en jobb det går an å bli gammel i. Vi støtter offentlig ansattes organisasjoner som nekter å gi fra seg særaldersgrensene i yrker svært få står lenge i. De fleste i offentlig sektor har problemer med å nå 30 års opptjening. Da vil vi ikke ha en alleårsregel der det kreves over 40 år i arbeidslivet for å komme sånn noenlunde ut.

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.36