Torsdag 21. september 2017
Skrekkbildet i Stavanger: Skoleelever i Rogaland har blitt nektet å starte kristent skolelag – fordi muslimske elever da ville kunne kreve det samme. Foto: Noah Seelam, AFP/NTB scanpix
Å nekte barn å dyrke sin tro i fellesskap, er et menneskerettighetsbrudd.
Elevenes frihet

Nylig kunne Stavanger Aftenblad (14. september) fortelle at flere steder i Rogaland, også i Sandnes og Stavanger, har elever blitt nektet å opprette kristne skolelag. I Sandnes ville ei jente starte et skolelag på en ungdomsskole sammen med tre venninner, men rektor sa nei. Rektors begrunnelse skal ha vært at hvis skolen sier ja til et kristent skolelag, så må den også tillate muslimer å opprette grupper. Ved en skole i Stavanger fikk elevene først nei, men etter nye runder fikk de lov til å ha møter på skolen etter skoletid.

Å nekte kristne elever i den offentlige skolen å etablere skolelag for å ivareta sitt ønske eller behov for å dyrke sin tro i fellesskap, uten at dette går ut over andre elever, er en klar innskrenking av religionsfriheten. Det er også en begrensning av organisasjonsfriheten. Dette er grunnleggende menneskerettigheter. Derfor skal det svært gode grunner til å begrense religions- og organisasjonsfriheten i vårt land.

Slike begrensninger kan bare skje med henvisning til lov. Med andre ord må lovgiver ha tenkt gjennom hvilke grenser som kan være nødvendige i et fritt og demokratisk samfunn, før det innføres lovbestemte begrensninger i hvordan man kan praktisere religion(er). I den offentlige skolen er det mulig rektorer står litt friere i de beslutninger om begrensninger de kan ta, også fordi det handler om ressurser (som tilgjengelige rom og lignende). Likevel skal også de som arbeider i skolen ha barnekonvensjonen i tankene. Der heter det:

Artikkel 14

1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. [...]

3. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning kan bare undergis de begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige for å beskytte offentlig trygghet, orden, helse eller moral eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.

Artikkel 15

1. Partene anerkjenner barnets rett til organisasjonsfrihet og frihet til å delta i fredelige forsamlinger.

2. Det kan ikke legges andre begrensninger på utøvelsen av disse rettigheter enn de som pålegges etter loven og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til nasjonal sikkerhet eller offentlig trygghet, offentlig orden, beskyttelse av offentlig helse eller moral eller beskyttelse av andres rettigheter og friheter.

Barnekonvensjonen er altså et viktig dokument – som også er forpliktende for norske skoleledere. Kort sagt kan vi konstatere at de aktuelle rektorene i Stavanger-området har forbrutt seg mot viktige artikler i en sentral menneskerettighetskonvensjon.

Enda verre er den begrunnelsen som har blitt anført for å avslå etablering av kristne skolelag, for den har ingen ting med henvisning til lov å gjøre, ei heller andres rettigheter og friheter, snarere tvert imot. Ifølge Stavanger Aftenblad har begrunnelsen vært at om kristne skolelag opprettes, da må muslimske elever også få rett til å organisere seg, og «da kan vi få muslimske grupper og radikalisering av unge».

Dette er grovt stigmatiserende. Derfor bidrar en slik holdning og begrunnelse til polariserende holdninger, og i verste fall til diskriminering av muslimske elever. Stigmatisering og polariserende holdninger kan uansett føre til det rektor(ene) ikke ønsker – «radikalisering». For er det noe som kan føre til bevegelser i retning av ekstreme posisjoner, er det nettopp opplevd urettferdighet. Og det er urettferdig å bli utsatt for denne typen nedlatende og truende holdning som begrunnelsen for å nekte religiøs organisering er uttrykk for.

Menneskeheten har etablert menneskerettigheter for å verne menneskeverdet. Dette vernet innebærer sikring av grunnleggende fri- og rettigheter. Vi er også opptatt av at dette vernet skal inkludere våre barn. Derfor barnekonvensjonen. Og da står det ikke rektorer fritt å begrense skoleelevers religions- og organisasjonsfrihet. Det står dem heller ikke fritt å peke ut en bestemt elevgruppe som et mulig problem på grunn av deres religiøse tilhørighet. Det er faktisk en fullstendig uakseptabel diskriminering.

Det er ser ut til at flere enn elevene i norsk skole har behov for grunnkurs i hva menneskerettighetene forplikter oss til. Barnekonvensjonen bør ikke bare henge i glass og ramme i klasserommene, men tydeligvis også på rektors kontor.

lars.gule@hioa.no

Lars Gule, Bjørn Olav Utvik, Eivor Oftestad, Mina Bai og Anne Kalvig skriver om religion i Klassekampen hver torsdag.

Artikkelen er oppdatert: 9. oktober 2017 kl. 12.28