Klassekampen.no
Mandag 17. juli 2017
Satsingen på elbiler har bare bidradd til å øke bilismen.
Grønn privatbilisme

Klimapolitikk har stor moralsk appell. Politisk avmakt overfor klimatrusselen øker den moralske verdien av riktig miljøretorikk. Særlig har retorikken omkring elbilen appell til forbedring av den enkelte bilistens dårlige samvittighet. Alle partier, også Frp, går derfor inn for å favorisere elbiler med avgiftslette, kjøring i kollektivfelt, gratis parkering, fritak fra bompenger, lavere fergesatser osv.

Bedre moralsk selvfølelse går hånd i hånd med privatøkonomiske incitament og vi får en økende, statssubsidiert privatbilisme. Stadig flere får råd til å kjøpe bil nr. to eller tre.

Men erstatning av fossile biler med elbiler gir klimagevinst bare når vi har et overskudd av grønn elektrisitet. I så måte er Norge et absolutt annerledesland med sitt overskudd av vannkraft, men bare så lenge dette ikke blir eksportert gjennom flere elkabler til utlandet, der grønn elektrisitet blander seg med «svart» for deretter å bli importert tilbake gjennom de samme kablene for å drive den økende elbilismen innenlands.

I en kapitalistisk økonomi vil tvangen til økonomisk vekst føre til økende bruk av energi. Dynamikken er slik: Teknologiske framskritt gir i utgangspunktet mer effektiv bruk av energi per produktenhet. For å hevde seg i konkurransen i markedet må produsentene investere i den nye, mer produktive teknologien. Konkurransen tvinger dem til det, jakten på profitt stimulerer til det. Dermed øker energibruken i økonomien som helhet.

Når bruken av ressurser til produksjon av elbiler går ned, blir hver enkelt elbil billigere. Det øker etterspørselen etter elbiler og produksjon og bruk av disse øker. Dermed øker den samlete energibruken i produksjon og forbruk av elbiler. Det er kapitalismens ressursparadoks: Økende produktivitet gir økende ressursbruk i økonomien som helhet.

Elbiler har bare bidradd til å øke privatbilismen. Fra 2019 skal alle biler fra det nå kinesisk eide Volvo produseres med elmotor eller som hybrid. Fossilbiler fases ut innen 2035 slik at alle kinesere kan kjøre «klimavennlig» innen 2040, helst Volvo. Tilsvarende i India med andre, konkurrerende bilmerker.

Takket være elbilen står vi endelig ved begynnelsen av en virkelig global privatbilisme. I land hvor grønn energi er i framvekst, vil denne i større grad gå til å drive denne nye, «miljøvennlige» bilismen. Teknologifikserte miljøaktivister med gode forbindelser til kapitalinteressene som Zero og Bellona kan juble.

Elbilentusiaster peker riktig på at raffinering av råolje til drivstoff krever mye energi. For å raffinere én liter bensin trengs cirka to kWh energi med elektrisitet som energibærer. En Tesla kan kjøre cirka ti km på denne energien, mens en bensinbil som bruker for eksempel en liter på milen, har ved kjørestart allerede «brukt» to kWh energi til raffinering av drivstoffet. Overgang til elbiler gir altså innsparing av energi per kilometer kjøring når raffinering faller bort. Denne energien kan da «i teorien» – det vil si når vi ser bort fra ressursparadokset – frigjøres for samfunnsmessig nødvendig infrastruktur, oppvarming, kollektivtransport, uten å øke energibruken samlet.

For at den energimengden som «frigjøres» når raffineringsleddet faller bort, skal brukes på en samfunns- og miljømessig forsvarlig måte, må også elbilismen reduseres kraftig. Omdisponering av frigjort energi kan da bli et bidrag til først å redusere veksten i fossil energibruk, deretter til å redusere denne samlet sett. Kapitalismens nedbrytende ressursparadoks må da settes ut av kraft gjennom et annet energiregime – kombinert med en ny økonomisk dynamikk.

hnk.ebbing@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 7. august 2017 kl. 12.48