Klassekampen.no
Lørdag 20. mai 2017
Barnevernet må reguleres.
Profittjakten i barnevernet

Nylig kunne vi lese i VG at private stiftelser i flere år har tjent store penger på norsk barnevern. De har gått med store overskudd, samtidig som lederne har fått millionlønninger. Store summer har gått til utlandet.

Mitt spørsmål, basert på min innsikt i barnevernstjenesten som tidligere ansatt, fagforeningsleder, politiker og prosjektleder, er følgende: Kan noen fortelle hvorfor direktøren i Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) skal få beholde sin stilling etter dette? Hvordan kan Mari Trommald la regulerings- og kontrollvirksomheten forfalle slik at profittjegere får fritt spill, mens små organisasjoner som vil jobbe konstruktivt, ikke får støtte?

I perioden 2014–2016 drev min organisasjon African Cultural Awareness Norway prosjektet Barnevernets Linkarbeider. Målet var å lære opp kulturtolker som skulle sikre foreldre med innvandrerbakgrunn bistand til å forstå hva de skal gjøre i et møte med barnevernet.

Vi fikk kun 200.000 kroner fra Bufdir. De ville ikke kjøpe mentortjenester fra oss, til tross for at de var godt informert om at tjenesten ville virke tillitsbyggende, dempe konflikter, fjerne misforståelser og medvirke til positive endringer hos foreldre til beste for barna.

Hver dag tar vi barn fra foreldre med lav økonomisk status. I dag blir nesten alle etniske minoritetsbarn plassert i etnisk norske fosterhjem. Bufdir og Oslo kommune klarer ikke å rekruttere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn, og mange innvandrere som ønsker å bli fosterhjem blir ikke vurdert. Bufdir vil heller ikke bruke organisasjoner som har kulturkompetanse på feltet. Dette gjør at mange barn med minoritetsbakgrunn vokser opp uten å kunne sitt morsmål, uten å bli kjent med sin religion og kulturelle identitet, noe som er i strid med FNs barnekonvensjon.

Det kan virke som om «barnevernsmarkedet» ikke lar seg regulere lenger. Medarbeiderne og organisasjoner får pepper for å hjelpe problembarn, mens andre suger millionene ut av systemet.

Tenk om Norge brukte disse millionene på forebyggende tiltak, slik at barn med akutte levekårsutfordringer kan få vokse opp hos sine biologiske foreldre og slektninger. En ny barnevernspolitikk bør være et tema i årets valgkamp.

Artikkelen er oppdatert: 27. juni 2017 kl. 09.45