Klassekampen.no
Onsdag 11. januar 2017
Uklart om barns beste

Barnehage

I Klassekampen 9. januar beskylder Bjørg Ofstad meg for å gå motsatt vei av det feminister jobber for til daglig. Men hva er det feminister jobber for? Det er ikke klart.

Ofstad reagerer negativt på mitt spørsmål om barnehage bør være en universalordning for ettåringer. Og hun trekker inn en rekke forhold, men det blir ikke klart hva Ofstad mener er til beste for småbarna.

Både Ofstad og jeg mener at småbarn trenger «god» omsorg og et «godt» miljø. Men hva innebærer dette i praksis? Vi er enige om at kontakt mellom mor, far og barn er viktig. Men hva slags kontakt og når? Barn og voksne er forskjellige og oppvekstforholdene varierer. Imidlertid går barns utvikling vanligvis gjennom bestemte faser og behovene skifter med alderen. Ut fra det vi vet, er mor først og så far særlig viktige de første to årene.

I dagens samfunn kan de voksne få hjelp med omsorgen gjennom helsetilbud, foreldrepermisjon, dagmamma, barnehage, redusert tid i arbeidslivet med mer. Det feminister må arbeide for er at de voksne er i stand til å tilpasse oppveksten etter barnas behov og deres egen, ikke bare fedrenes, men også mødrenes situasjon, slik at barna får en best mulig utvikling. Samfunnet og arbeidslivet må legge forholdene til rette for at dette kan skje uten å gå på bekostning av de voksnes trivsel og velferd på kort og lang sikt.

Som feminist er min bekymring spesielt i dagens situasjon at barnas behov ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt slik at omsorgen ikke blir så utviklingsfremmende som den bør være. Videre mener jeg mødres behov ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, slik at de i praksis må betale en pris for å bidra til helsefremmende barneomsorg, i stedet for at de blir verdsatt og belønnet. Og fedres rolle bør oppvurderes og tilpasses mødrenes og barnas situasjon slik at de kan gi mer egnet støtte og hjelp.

toriskar@online.no

Artikkelen er oppdatert: 19. januar 2017 kl. 12.59