Mandag 24. oktober 2016
PROVOSERT: Arbeider-partiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, mener finansminister Siv Jensen (Frp) nekter å svare Stortinget om oljepenger av politiske grunner. Foto: Tom Henning Bratlie
• Siv Jensen vil ikke regne på når oljefondet går tomt • Ekspert: Går mot tomt i 2043
Taus om den siste olje
Undersak

Sjeføkonom: Kan tømmes i 2043

Øystein Dørum

Klassekampen har bedt Øystein Dørum, avtroppende sjeføkonom i DNB Markets og påtroppende sjeføkonom i NHO, bryne seg på regnestykket Siv Jensen ikke vil ta i.

Hans beregninger viser at med en reell avkastning på tre prosent vil oljefondet tømmes i 2043 dersom oljepengebruken fortsetter å øke slik den i gjennomsnitt vil gjøre for årene 2014–17. Dersom innfasingstempoet reduseres til gjennomsnittet siden handlingsregelen ble innført i 2001, tømmes fondet i 2053.

Dørum understreker at beregningene først og fremst er en illustrasjon på hva som skjer om oljepengebruken fortsetter å øke i dagens tempo:

«Det synes lite realistisk at fremtidige regjeringer vil styre statsfinansene blindt mot avgrunnen, slik beregningene viser», understreker han i en e-post til Klassekampen.

I regnestykkene har Dørum lagt til grunn en trendvekst i nominelt brutto nasjonalprodukt på gjennomsnittlig fire prosent årlig, regjeringens egne anslag på inntektene fra oljevirksomheten, og en realavkastning av oljefondet på tre prosent årlig i hele perioden.

«Disse forutsetningene er åpenbart svært usikre, og mer usikre jo lenger ut i tid man kommer. Avkastningen er usikker, oljeprisen kan bli en annen, og veksten i landets verdiskaping er neppe upåvirket av hvor mye oljepenger som pumpes inn i økonomien», tilføyer Dørum.

«Alternative beregninger viser at selv om innfasingstempoet reduseres til det halve av hva det blir i årene 2014–17 og realavkastningen blir på fire prosent, så vil fondet tømmes på lang sikt. Dette illustrerer at budsjettpolitikken må strammes betydelig til om fondskapitalen skal bevares for kommende generasjoner».

INGEN FESTBREMS: Finansminister Siv Jensen vil ikke svare Stortinget på når oljefondet blir tomt med regjeringens tempo for økt oljepengebruk: – Arrogant, mener Ap.

Statsbudsjettet

«Arrogant», «juks med tall» og «et problem for diskusjonen på Stortinget og den offentlige diskusjonen». Marianne Marthinsen i Arbeiderpartiet sparer ikke på kruttet da hun beskriver kvaliteten på svarene Stortinget har fått fra finansminister Siv Jensen om regjeringens oljepengebruk.

Som en del av budsjettarbeidet sender partiene på Stortinget inn en rekke spørsmål til Finansdepartementet. Arbeiderpartiet har blant annet spurt om hvor lenge oljepengebruken kan fortsette å øke med regjeringens tempo, før oljefondet er tomt. Det vil ikke Siv Jensen (Frp) svare på:

«I lys av de finanspolitiske retningslinjene og utsiktene for fondet og norsk økonomi, gir det lite mening å lage beregninger som viderefører den gjennomsnittlige innfasingstakten i årene fra 2014–2017 i årene fremover», heter det i finansministerens svar.

Klassekampen har imidlertid fått Øystein Dørum, som er sjeføkonom i DNB Markets, til å regne seg fram til et årstall (se egen sidesak).

Fakta

Oljepengebruk

• Regjeringen legger opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra Oljefondet i statsbudsjettet for neste år. I snitt har regjeringen økt oljepengebruken med drøyt 22 milliarder hvert år i regjeringsperioden.

• Målt som andel av trendveksten for bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge, har oljepengebruken i gjennomsnitt økt med 0,7 prosent i årene 2014–2017.

• I snitt har oljepengebruken tilsvart 2,8 prosent av verdien i Statens pensjonsfond utland (oljefondet) i fireårsperioden.

Kilde: Finansdepartementet

– Det er arrogant

Finansministerens svar provoserer Ap kraftig:

– Det er arrogant. De kunne enkelt ha svart oss. Men de velger av politiske grunner ikke å gjøre det, fordi de vil unngå oppslaget «Så raskt går oljefondet tomt med Siv Jensens innfasingstakt». Det er et problem, mildt sagt. sier Marthinsen, som leder Aps finansfraksjon på Stortinget, til Klassekampen.

Hun legger til at det like fullt er et oppsiktsvekkende svar finansministeren har gitt Stortinget:

– Å svare at et slikt regnestykke ikke gir mening, er en innrømmelse av at oljepengebruken i denne stortingsperioden er helt ute av kurs.

– Vi mener regnestykket er høyst relevant, fordi regjeringens rekordhøye oljepengebruk startet før oljeprisen falt, før ledigheten steg og før flyktningkrisa også nådde oss, sier Marthinsen.

– Siv Jensen tilslører fakta

Arbeiderpartiet har også spurt finansministeren om hvor stor andel av regjeringens reelle økonomiske handlingsrom som har gått til skattekutt. I spørsmålet har Ap understreket at de ønsker at regjeringen holder økte utgifter til folketrygden utenfor.

Den øvelsen vil ikke Siv Jensen delta i. Hun har svart at om lag 14 prosent av pengene regjeringen har kunnet disponere til ulike tiltak i denne stortingsperioden, har gått til skatte- og avgiftsletter, mens økte utgifter under folketrygden har lagt beslag på 27 prosent:

– Dette er juks med tall. sier Marthinsen.

Når regjeringen inkluderer penger som er bundet opp av «opparbeida, lovfesta rettigheter» i regnestykket, skjuler den hvor mye av det reelle handlingsrommet som har gått til skattekutt, mener Marthinsen.

– Penger som går til å betale ut folks pensjoner, er ikke penger du står fritt til å disponere på en annen måte.

Marthinsen mener det åpenbart er av politiske grunner finansministeren ikke svarer på det Ap spør om.

– Det er ikke et komplisert regnestykke. Hun kunne enkelt svart oss, men hun vil ikke gjøre det, sier hun og fortsetter:

– Jeg syns det er arrogant. Og jeg mener også at det er et problem for diskusjonen på Stortinget og for den offentlige diskusjonen at finansministeren aktivt prøver å tilsløre fakta i det som er en viktig debatt: Hva skal vi bruke pengene våre på?

Nå har Arbeiderpartiet sendt spørsmålene til finansministeren på nytt, denne gangen som skriftlige spørsmål i Stortinget.

– Vi forventer å få svar i neste runde, sier Marthinsen.

Siv Jensen hadde ikke anledning å svare på kritikken søndag, men har lovet å komme tilbake til Klassekampen med svar.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 1. november 2016 kl. 11.55
Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.