Klassekampen.no
Onsdag 1. juni 2016
Hvis ikke velferdsprofitører kan stenges ute, må vi endre loven.
Barnehageultimatum

Barnehager er en viktig del av vårt moderne velferdssamfunn. De gir læring, lek og trygghet til barna, samtidig som mor og far kan delta i arbeidslivet. Det er bra for familien, likestillinga og verdiskapinga.

Fordi barnehager er så viktige finansierer vi dem hovedsakelig i fellesskap, slik at så mange som mulig har råd til å bruke de. Derfor er det alvorlig når deler av skattepengene som skulle gått til barnehagedrift kommer på avveie. Det skjer når barnehager drives av kommersielle aktører; våre skattepenger blir tatt ut i privat profitt.

Etter høstens valg har mange kommuner fått nye, røde flertall. For Rødt har profittfri velferd vært et ufravikelig krav for å inngå i, eller støtte, disse flertallene. Rundt omkring i landet har vi satt en stopper for mer kommersialisering av velferden, og flere steder tatt tilbake tjenester til offentlig drift, slik som med renholdstjenestene i Tromsø.

I Oslo ga Rødt sin støtte til et nytt byråd i bytte mot kravet om at kommunen eller ideelle skal stå for drift av alle nye barnehager. Nå sier kommuneadvokaten at det trolig ikke er lov å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. Rødt Oslo er klare på at byrådet ikke kan bruke dette som påskudd for å bryte avtalen og slippe til kommersielle. For alle som kjemper mot Forskjells-Norge er dette en prinsipielt, symbolsk og reelt viktig sak å vinne.

Det er prinsipielt viktig å stoppe velferdsprofitørene, fordi de tapper fellesskapet for store summer som kunne gått til mer og bedre velferd. Ikke-kommersielle og kommersielle barnehager får like store offentlige tilskudd per barn. Forskjellen er at hos førstnevnte går hver krone til sånt som barnehager trenger. Mens hos de kommersielle må deler av tilskuddet, direkte eller indirekte, dekke investorenes profitt. Hvis ikke vil ingen aksjeselskaper eie barnehager. I sum blir det mindre penger til barnehagedrift, og en slik kostnadskrevende løsning har vi rett og slett ikke råd til.

Det er symbolsk viktig fordi en full stopp for kommersielle barnehager i landets største kommune er en betydelig politisk snuoperasjon. De siste årene har utviklingen gått feil vei. I 2005 hadde 26 prosent av norske barnehager aksjeselskap som eierform, i 2015 var andelen doblet. Det borgerlige Oslo-byrådet var pådriver for denne utviklinga, og vedtok til og med et politisk forbud mot nye barnehager i kommunal regi. At nye flertall gir ny politikk skulle bare mangle, og her kan Oslo gå foran og vise hvordan man kaster profitten ut av velferden.

Sist, men ikke minst, er saken reelt viktig fordi hver barnehage er en arbeidsplass, og den eneste måten å gjøre god butikk av barnehage er å kutte i lønnsutgiftene. Færre voksne på jobb, færre vikarer, lavere lønn eller dårligere pensjon. Det øker presset på en allerede lavtlønt gruppe, samtidig som eierne tjener seg rike. Å slippe kommersielle inn i velferden øker forskjellene, og derfor er kampen mot velferdsprofitører også kamp mot Forskjells-Norge.

Rødt står på sitt krav for å støtte sittende byråd i Oslo: Ingen nye kommersielle barnehager skal få tilskudd til drift. Og dersom dagens barnehagelov gjør det umulig for et politisk valgt flertall å beskytte fellesskapets interesser mot velferdsprofitører, da er ikke loven god nok.

Vi vil bruke erfaringene fra Oslo til å lage et lovforslag som et nytt stortingsflertall kan vedta etter valget i 2017, som sikrer at skattepenger som bevilges til barnehagedrift brukes til barnehagedrift, og ikke ender opp som privat profitt.

marie@roedt.no

Artikkelen er oppdatert: 10. juni 2016 kl. 11.22