Klassekampen.no
Tirsdag 16. februar 2016
FORSTÅR IKKE: En av verdens fremste eksperter i folkerett, Andreas Zimmermann, forstår ikke hvordan regjeringen og Sylvi Listhaug kan bruke det han har skrevet for å rettferdiggjøre en av sine innstramminger. Foto: Raimond Spekking
• Ekspert mener seg feiltolket av regjeringen • Brukt som sannhetsvitne for innstramminger
Misbrukt av Listhaug
Undersak

Tar ikke stilling

Klassekampen har siden onsdag 10. februar forsøkt å få Justisdepartementet til å svare på hvilket eller hvilke avsnitt på sidene 445–449 i Zimmermanns kommentar til Flyktningkonvensjonen som er brukt for å underbygge påstanden «Det er på det rene at folkeretten ikke pålegger statene å operere med et rimelighetsvilkår.»

Torsdag 11. februar, fikk vi dette svaret fra på e-post fra senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik:

«Departementet har merket seg at det synes å være delte oppfatninger om det ut fra et samlet rettskildebilde kan være i strid med folkeretten å fjerne ‘rimelighetskriteriet’ ved vurderingen av internfluktsalternativet. Departementet prioriterer nå arbeidet med gjennomgang av høringssvarene før man tar stilling til hva som blir de endelige tiltak som fremlegges for Stortinget eller vedtas i forskrift.»

Vi gjentok forespørselen vår fredag 12. februar og fikk som svar fra Bondevik at de ikke hadde noe å legge til, utover at «henvisningene i høringsnotatet er ikke de eneste kildene som underbygger utsagnet. Kapittelet må leses i sin sammenheng».

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Berit Roald, NTB Scanpix
«NEIN»: Ja, innstrammingene er i tråd med folkeretten, hevder regjeringen og viser til den tyske folkerettsprofessoren Andreas Zimmermann. Men professoren selv sier «nein».

asylpolitikk

«Ja, vi vil ikke legge fram noe som ikke er innenfor våre folkerettslige forpliktelser.»

Dette svarte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug i Politisk kvarter på NRK i går da hun ble utfordret på om innstrammingsforslagene var innenfor Norges internasjonale forpliktelser.

Hun avviste sin motdebattant KrF-leder Knut Arild Hareide som ba henne om å legge fram nye forslag som var innenfor folkeretten. Han viste til kritikk fra regjeringens eget fagorgan Utlendingsdirektoratet og Advokatforeningen.

Men ifølge Listhaug er forslagene, slik de står nå, godt innenfor folkeretten: «Vi har hatt flinke jurister», sa hun.

Nå får regjeringens jurister stryk av en av verdens fremste folkerettseksperter Andreas Zimmermann.

Han har forfattet et standardverk innen flyktningrett som regjeringen viser til for å rettferdiggjøre at en av innstrammingene er i tråd med internasjonal rett.

Dette avviser Zimmermann, som mener seg feiltolket av den norske regjeringen.

– Jeg har lest på nytt de sidene det vises til, og det som hevdes, er ikke hva jeg sier er den korrekte tolkningen av flyktningkonvensjonen, sier Zimmermann til Klassekampen, på Skype fra Jerusalem.

Fakta:

Retur til internflukt:

• Alternativet «retur til internflukt» er ikke nevnt i selve flyktningkonvensjonen, men er en praksis som er utviklet av statene.

• Et grunnprinsipp i konvensjonen er at en person ikke skal sendes til forfølgelse. Men deler av et hjemland kan være trygt. Derfor har statene utviklet en praksis med retur til internflukt.

• Forutsetningene for at slik retur kan skje er: 1) Området må være tilgjengelig, 2) Flyktningen blir ikke forfulgt av styret i hjemlandet. 3) Hjemlandet må være i stand til å gi sikkerhet mot forfølgelse av ikke-statlige aktører.

Kilde: Klassekampens intervju med Andreas Zimmermann

Retur til internflukt

Regjeringens jurister har tatt i bruk Zimmermanns 1799 siders lange kommentar til Flyktningkonvensjonen, som han ga ut med to medforfattere i 2011.

Det er i et kapittel Zimmermann selv har skrevet om «retur til internflukt» at regjeringen hevder å finne belegg for at rimelighetsvilkåret kan oppheves.

I praksis betyr dette at det ikke lenger vil være nødvendig å vurdere rimeligheten av å tvangssende personer til den afghanske hovedstaden Kabul.

I regjeringens høringsnotat hevdes det at «Det er overlatt til statene å avgjøre når en utlending kan henvises til internflukt såfremt grunnvilkåret om effektiv beskyttelse er oppfylt, se Zimmermann (…) s. side 445–459.»

Stater kan ikke avgjøre selv

Zimmermann selv, som i tillegg til å være professor i folkerett ved Universitetet i Potsdam, også er ad hoc-dommer ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, forstår ikke hvordan den norske regjeringen kan finne belegg for en slik påstand i noe av det han har skrevet.

– Man kan ikke sitere meg, eller tolke det jeg har skrevet dit hen at stater kan gjøre som de vil, sier Zimmermann til Klassekampen.

– Er du overrasket over at de har brukt deg for å rettferdiggjøre sin påstand?

– Det som slår meg er at de refererer til en lengre analyse for å gjøre ett poeng. I analysen min av internflukt-alternativet, beskriver jeg først hva som er rettspraksis i ulike land, før jeg går over til å gi min egen mening om hva som er den korrekte tolkningen og hvilke korrekte standarder som skal anvendes. Selvsagt er noen stater mer «liberale» og andre mer «restriktive». Men man kan ikke gå fra min beskrivelse av en restriktiv praksis til å slutte at det er min mening, sier professoren.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 25. februar 2016 kl. 14.50