Fredag 17. juli 2015
KUTTAR: Bjørg Sveinall Øgaard er kyrkjeverje i Bergen kirkelige fellesråd, som no kuttar i pensjonane til dei tilsette i barnehagane dei eig. Ho meiner fellesrådet har eit medvitent forhold til det å vera privat aktør.
Kyrkja skal tena på barn
STRATEGI: Bergen kirkelege fellesråd er i ferd med å bli ein gigant på det private barnehagemarknaden. No blir pensjonsordningane svekte, og om nokre år er målet å ta utbytte frå barnehagane.

BARNEHAGE

Gjennom fleire år har Bergen kirkelige fellesråd (BKF) jobba for å bli blant dei største barnehageaktørane i Bergen.

Etter å ha tatt opp lån på i alt 420 millionar kroner for å finansiera barnehageoppkjøp og bygging av ein ny barnehage, har BKF i dag 1500 barnehageplassar fordelt på 20 barnehagar.

I hovudsak kjem inntektene til barnehagedrifta frå kommunen:

I 2014 fekk kyrkja 200 millionar kroner for å drifta barnehagane.

Fakta

Barnehagemarknaden i Bergen:

• Bergen kommune er ein av dei største marknadane for private barnehagar. 7 av 10 barnehagar er private.

• Bergen kirkelige fellesråd (BKF) er med selskapet Akasia ein av dei største aktørane med ti prosent av barnehageplassane.

• Kyrkja har dei siste åra tatt opp fleire hundre millionar kroner i lån for å veksa i barnehagemarknaden.

• Ny finansieringsmodell for private barnehagar er no ute på høyring.

Varslar utbytte

Fungerande kyrkjeverje Bjørg Sveinall Øgaard seier at planen dei neste åra er at eit eventuelt overskott skal brukast til å bygga eigenkapital, men på lengre sikt er planen å ta ut eit utbytte som kan brukast til andre kyrkjelege aktivitetar.

– Når investeringa er såpass stor er det ei forventning om at eigar skal få noko avkasting på investert kapital. Det vil etter nokre år kunna vera aktuelt å henta ut noko utbytte, seier ho.

Bergen kirkelige fellesråd har per i dag ikkje talfesta kva eit slikt utbytte kan bli.

– Eigenkapital kan bli store verdiar ved sal av barnehagane. Kva tenker du om det?

– Me har ingen planar om å selja. Det er klart at me som ein kyrkjeleg organisasjon ønsker å ha eit medvitent forhold til denne problemstillinga. Me ønsker ikkje å utnytta systemet.

Øgaard seier at hovudmålet med barnehagedrifta ikkje er økonomisk, men å spreia kristenhumanistiske verdiar.

Kuttar i pensjon

Ønsket om å bli stor på barnehage har ei bakside. Ein ny rapport frå kommunane sin organisasjon KS viser at 9 av 20 av kyrkja sine barnehagar er blant dei private barnehagane i Bergen med lågast bemanning.

I tillegg skal dei tilsette over på ei ny pensjonsordning for å få ned kostnadane.

Fleire av dei tilsette er organisert i Utdanningsforbundet. Nestleiar i Utdanningsforbundet i Bergen, Grete Monsen, er svært kritisk.

– Dei har som mål å bli ein stor privat aktør, då må dei kjøpa seg opp. Når dei ikkje har pengar på bok må dei ta opp lån. Den einaste måten å ta inn pengar på er å svekka pensjonsvilkåra.

Utgiftene til kommunale barnehagar er utgangspunktet for tilskott til dei private. Med dagens regelverk beheld private barnehagar det same tilskottet frå kommunen uavhengig om pensjonsutgiftene går ned. Dermed kan det vera mykje å spara på lågare pensjonskostnadar.

Øgaard seier målsettinga er at ingen tilsette skal komma dårlegare ut med ei ny pensjonsordning, sjølv om arbeidsgivar skal spara.

– Utdanningsforbundet er ikkje einig i denne analysen?

– Det forstår eg, for det er deira jobb. Me har lagt oss på ei relativt god innskottsbasert løysing. Men me har ikkje råd til den offentlege tenestepensjonen me har hatt tidlegare, seier ho.

Fellesrådet har oppretta holdingselskapet Akasia, som også omfattar selskap som driv med eigedom og revisjon, til å administrera barnehagane.

Nyleg meld Akasia seg inn i arbeidsgivarorganisasjonen Spekter, men framleis er ikkje formelle forhandlingar om pensjon i gang. Ifølge Utdanningsforbundet ligg det an til dragkamp om pensjonsordningane.

Bygger konsern

Barnehageoppkjøpa har skjedd i fleire omgangar, men starta med kjøp av kyrkjelydsbarnehagar. Dei tidlegare kyrkjelydsbarnehagane ligg enno formelt under Bergen kirkelige fellesråd, mens resten er eigne aksjeselskap. Målet er å samla alle barnehagane i Akasia Holding AS i løpet av hausten.

Fungerande kyrkjeverje er einig i at bemanninga er låg i ein del av Akasia-barnehagane, men ikkje uforsvarleg låg. Framleis er det ingen konkrete planar om å auka bemanninga.

– Styret i Akasia har vedtatt at bemanninga skal aukast. Samstundes er eigenkapitalen i barnehageselskapa låg og må aukast for å kunna driva forsvarleg. Derfor er det ei springande avveging mellom å auka eigenkapital og å auka bemanninga.

anneh@klassekampen.no

jos@klassekampen.no

Onsdag 29. januar 2020
VERDI: Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør iskanten til et verdispørsmål og sier at «vi må ta større varsomhetshensyn i disse områdene» enn tidligere.
Tirsdag 28. januar 2020
OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.
Mandag 27. januar 2020
HJELP: Universitetet på Ås kan allerede i år bli tvunget til å gi fra seg byggene sine til Statsbygg. Tillitsvalgte frykter økt husleie.
Lørdag 25. januar 2020
KRITISKE: Den svenske eiendomsmagnaten Ilija Batljan vil kjøpe velferdsbygg i Norge og leie dem tilbake til det ­offentlige. Men han får motstand.
Fredag 24. januar 2020
EIENDOMSBARON: Den tidligere sosial­demokratiske topp- politikeren Ilija Batljan har tjent seg søkkrik på kjøp av offentlig eiendom i Sverige. Nå står Norge for tur.
Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.