Mandag 1. desember 2014
Frank Meyer er ny sjef for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek med kritikk mot det Wikipedia skriv om venstresida:
Skal rydde i Wikipedia
Undersak

Wikimedia i Noreg: – Ja, takk til dugnad

Prosjektleiar i Wikimedia Noreg, Astrid Carlsen, tar imot utspelet frå Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek med glede.

– Det er viktig at alle dei flinke fagfolka rundt om, både kvinner og menn, tar del i skrivinga for Wikipedia og deler av kunnskapen sin med andre. Og kven er betre skikka enn dei tilsette ved Arbark, til å kvalitetssikra artiklane om arbeidarrørsla og Arbeidarpartiet?

Carlsen deler Frank Meyers kritikk av at fleire artiklar er for tynne, eller treng fleire referansar, for «Wikipedia er eit æveprosjekt».

– Det er viktige artiklar, som det ofte blir slått opp på, som treng å bli betre.

Ho er derimot ikkje samd i at Wikipedia er dominert av eit borgarleg historiesyn.

– Ei slik generell slutning kan ein ikkje dra. Den mest aktive gruppa, på om lag 50 til 60 folk, har flest redigeringar, men det er ikkje slik at deira redigeringar speglar deira politiske ståstad, seier Carlsen, det bryt med prinsippet om nøytralitet på Wikipedia.

Astrid Carlsen har ansvar for Wikimedia Noregs kontakt og samarbeid med norske arkiv, bibliotek og museum (ABM-sektoren), deriblant også Arbark. Ho oppmodar arbeidarrørslearkivet til å koma sterkare på banen:

– Arbark har blant anna eit svært interessant bildearkiv. Eg skulle gjerne sett at dei hadde delt meir av denne viktige kulturarven under fri lisens. Her er det ein sjanse til ikkje berre å dela vår kulturarv med nordmenn, men å gjera han kjend for heile verda.

Fleire store institusjonar arbeider målretta med å skriva for og kvalitetssikra Wikipedia. Til dømes har Riksantikvaren ei eiga tilsettegruppe, som har jamlege møte for å redigere på Wikipedia og drøfta arbeidet med det opne nettleksikonet.

Carlsen har no arbeidd med ABM-sektoren i eitt år, og er positivt overraska over kor mange som er interesserte i å bidra.

– Fleire institusjonar, som Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet har også ein eigen «huswikipedianar», som er tilsett på engasjement for å arbeida med innføringar i leksikonet, både tekst og bilde­arkiv.

Nettleksikonet Wikipedia har borgarleg slagside, meiner historikar og arkivsjef Frank Meyer. No vil han ha dugnad for å retta på det.

leksikon

Frank Meyer, leiar av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark), er uroa over den politiske profilen på det opne nettleksikonet Wikipedia.

– Det er for lite og for høgrevridd informasjon om norsk venstreside på norsk Wikipedia, seier han.

Fakta

Wikipedia-kritikk:

• Wikipedia har vorte ei hovudkjelde til faktakunnskap for nordmenn.

• Det er eit problem, sidan norsk Wikipedia er dominert av eit borgarleg samfunnssyn, hevdar Frank Meyer, leiar for Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

• Han vil no organisera ein dugnad i arbeidarrørsla for å retta opp det han meiner er ei politisk slagside i leksikonet.

Hovudkjelde for mange

Meyer meiner informasjonsmangelen er eit stort problem, sidan Wikipedia er hovudkjelda til fakta for dei fleste barn, ungdommar og vaksne i Noreg.

– Ofte er det også den einaste kjelda. Det vil seia at det brukarane får vita om venstresida, ikkje er godt nok, slår Meyer fast.

Til dømes er artiklane om dei aller fleste LO-forbunda og om Arbeidarpartiets historie alle skrinne.

Nyleg uttalte Meyer til nettmagasinet Fri fagbevegelse at Wikipedia er prega av eit borgarleg samfunnssyn.

– Kva grunngjev du denne påstanden med?

– Alle leksikon har eit politisk grunnsyn, jamvel om det kan vera meir eller mindre skjult. Tenk på utvalet og, ikkje minst, kven som skriv om kva.

Meyers kritikk av Wikipedia handlar generelt om kor mykje og kva som blir skrive om menn og kvinner i arbeidarrørsla, kor mykje og kor korrekt det er, det som står om arbeidslivet eller velferdsstaten og andre fellesskapsprosjekt, som arbeidarrørsla har kjempa for.

– For å ta eit hårreisande døme, så stod det feilaktig om ein av dei fremste leiarane i Arbeidarpartiet, at han hadde sona ein dom for pedofili. Slikt er heldigvis sjeldan, og vil nok ofte bli sletta av redaksjonen i Wikipedia. Mykje meir utbreidd er mangelen på informasjon som er viktig for oss på venstresida. Slå opp på tariffavtale. Det står til dømes ingenting om fordelane arbeidsgjevarane har av å inngå tariffavtalar: At ein definerer rammer for arbeidslivet ei tid framover og at arbeidsgjevarane slepp forhandlingar, konfliktar og streik, at produksjonen kan gå uforstyrra og bedrifta tena pengar. Slikt bør koma fram i Wikipedia, så alle og ein kvar kan forstå det.

– Bruk sunn fornuft

Meyer oppmodar alle til sunn, kritisk fornuft, også når dei brukar Wikipedia.

– Wikipedia har også to viktige reiskapar: Ei side med debatt knytt til kvar artikkel, der kampen om sanninga bokstaveleg tala er dokumentert – og ei side med historikk, der du kan gå gjennom korleis ein artikkel har vorte til. Mistenkjer du at nokon har spesielle agendaer, kan du dessutan sjå kva dei elles har skrive på Wikipedia.

Wikipedia Noregs eigen statistikk listar 355 personar som aktive redigerarar av nettleksikonet. Av dei er berre 58 personar svært aktive. Ifølgje Fri fagbevegelse er talet på aktive redigerarar fallande og meir enn halvert sidan toppåret 2009.

Bør bli arbeidarleksikon

Meyer minner om at arbeidarrørsla tidlegare har gjeve ut to eigne leksikon, for å bøta på «vridinga i oppslagsverka»: Arbeidernes leksikon kom i åra rundt 1930, og om lag 40 år seinare kom Pax-leksikon.

– No har det gått nye 40 år, og arbeidarrørsla – i vid forstand – bør gjera Wikipedia til vår tids Arbeidernes leksikon, seier Meyer.

Å byggja opp noko alternativ til Wikipedia meiner Meyer er uaktuelt i dag.

– Statistikken er eintydig på at Wikipedia er staden folk går for å få kunnskap.

Tid for dugnad

– Wikipedia er ope, nyttar Arbark ressursar på å oppdatera leksikonet?

– Nei, per i dag gjer vi ikkje det.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek kan heller ikkje ta på seg å driva fortløpande oppdatering av Wikipedia på alle emne som er viktige for venstresida, seier Meyer.

– Det vi kan og skal freista å få til – i samarbeid med alle andre gode krefter – er å dra i gang ein dugnad for å gjera Wikipedia til ein betre nettstad.

Når det er slik at Wikipedia er brukarstyrt, vil det ifølgje Meyer vera riktig og viktig å samla kreftene for å løfte leksikonet «til det nivå der det bør vera».

– Ein dugnad treng nokon som stiller reiskapar til rådvelde og som seier kva som bør gjerast, når det bør gjerast og dels korleis det bør gjerast. Kanskje det er det vi i Arbark kan bidra med.

guri.kulaas@klassekampen.no

Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.
Tirsdag 9. juli 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.
Mandag 8. juli 2019
Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.
Lørdag 6. juli 2019
Det er ikke uproblematisk at Nasjonal­biblioteket gir ut egne bøker, mener to bokaktuelle medieprofessorer. De frykter at staten kan utkonkurrere forlagene.