Tirsdag 27. mai 2014
Uten hjemmel: Universitetsstyret i Oslo kan ikke bare fravike et reglementet som de har pålagt seg selv å følge. Da må de i så fall endre regelverket først, sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Foto: HANNE KRISTIN LIE, STudvest
Mener vedtak er ugyldig
Undersak:

Trekker seg fra valgstyre i protest

Et av medlemmene av valgstyret ved Universitetet i Oslo trekker seg i protest mot behandlingen av saken.

Som studentenes representant i valgstyret, var Christian Strandenæs sterkt uenig med de to andre i styret som anbefalte universitetet å fravike sitt eget reglement.

Strandenæs skrev en egen begrunnelse for hvorfor han mente det var påkrevet med nyvalg, og ba eksplisitt om at dette ble vedlagt i sakspapirene sammen med flertallets begrunnelse. Men da universitetsstyret behandlet saken, ble ikke den skriftlige begrunnelsen lagt fram. Dette til tross for at også studentrepresentantene i universitetsstyret ba om å få utdelt en kopi av Strandenæs’ begrunnelse under møtet.

– Jeg er veldig overrasket og skuffet over dette. Jeg er heller ikke komfortabel med at vi anbefalte å fravike reglementet, fordi jeg mener at dette ikke ligger i valgstyrets mandat. Vi må følge det reglementet vi har, sier Christian Strandenæs, som i går meddelte at han trakk seg i protest.

Professor Jan Fridthjof Bernt mener mindretallets begrunnelse helt klart skulle vært vedlagt.

– Dette vil jeg karakterisere som en grov saksbehandlingsfeil. Særlig fordi dette er et organ som skal gi råd til styret. Og da er det påkrevet at gis en framstilling hvor begge posisjoner er tatt med, sier Bernt.

Leder av valgstyret, professor Knut Heidar, tar selvkritikk for at universitetsstyret ikke fikk utlevert mindretallets begrunnelse.

– Jeg må ta på min kappe at det ikke ble gjort. Derimot orienterte jeg på styremøtet om debatten i valgstyret og også eksplisitt om studentenes forlag og begrunnelsen for det. Styret var derfor kjent med forslaget og innholdet i det, skriver Heidar i en e-post.

Vedtaket om å droppe nytt rektorvalg ved Universitetet i Oslo er ugyldig. Det mener en av landets fremste eksperter på forvaltningsjuss.

akademia

– Universitetsstyret har gått seg bort på flere måter. Mitt råd er at styret fortest mulig treffer et nytt vedtak som er formelt korrekt.

Det sier Jan Fridthjof Bernt, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. I sin tid ledet han det regjeringsoppnevnte utvalget som utredet en nasjonal universitetslov, seinere skrev han kommentarer til det samme lovverket.

Bernt er ikke i tvil om at styret ved Universitetet i Oslo har begått en bommert da det valgte å se bort fra sitt eget valgreglement i kjølvannet av prorektor Ruth Vatvedt Fjelds avgang.

Ifølge universitetets valgreglement skal det utlyses nyvalg på både rektor og prorektor hvis en av dem forlater sin stilling. Da prorektor Fjeld trakk seg, valgte universitetsstyret likevel ikke å utlyse nyvalg. Det til tross for at det ikke finnes noen unntaksbestemmelse for dette i reglementet.

Dette har styret ingen adgang til å gjøre, fastslår professor Bernt.

– Ønsker man å gjøre et vedtak som går imot regelverket, så må man eventuelt først sørge for å endre regelverket ved for eksempel å innføre en unntaksbestemmelse. Å fravike reglementet som sådan framstår som uryddig, påpeker Bernt.

Han understreker at feilen er av formell karakter og at det ikke behøver å få dramatiske konsekvenser for styret og ledelsen ved universitetet. Men en ny behandling i styret er påkrevet, slår han fast.

– Min vurdering er at vedtaket er ugyldig. For det første er det ikke formelt korrekt fattet. For det andre er det tilbakeholdt vesentlige saksopplysninger, sier Bernt.

Fakta

Rektorstrid på UiO

• 24. april ga prorektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Ruth Vatvedt Fjeld beskjed om at hun trekker seg fra sin stilling som følge av en intern konflikt med rektor Ole Petter Ottersen.

• Klassekampen skrev om avgangen torsdag i forrige uke, etter at universitetets egen nettavis Uniforum hadde omtalt saken.

• Fjeld hevder hun ble tilsidesatt og fratatt oppgaver som normalt hører inn under prorektorens ansvarsområde.

• 6. mai vedtok universitetsstyret å ikke utlyse nyvalg, selv om valgreglementet krever det når rektor eller prorektor går av.

• Valgstyret mener det ikke ligger universitetspolitiske grunner bak Fjelds avgang, og at nyvalg derfor ikke er nødvendig.

• Studentorganisasjonene som representerer 27.000 studenter ved UiO protesterer, og krever nyvalg.

– Fundamentalt prinsipp

Også professor Anne Robberstad ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener vedtaket er ugyldig. I et innlegg i Klassekampen lørdag skriver Robberstad at valgreglementet er like bindende som loven. Hun setter også spørsmålstegn ved universitetsstyrets vurderingsevne, som «utrolig nok har slukt denne begrunnelsen» fra sitt eget valgstyre.

– Det er et fundamentalt rettsprinsipp at lover og regler må følges inntil de eventuelt endres, sier Robberstad.

Hun mener også at rektor Ole Petter Otterstad bidrar til å spre usikkerhet blant de ansatte ved universitetet når han som styreleder går inn for å fravike regelverket når det er opportunt.

– Det blir en uoversiktlig situasjon for de ansatte når de vet at rektor selv har begått regelbrudd. En annen side ved dette er at rektor og ledelsen ved universitetet mister sin autoritet, sier Robberstad.

I sin begrunnelse argumenterer valgstyret med at hensynet til universitetsdemokratiet og til universitetets styringsdyktighet tilsier at man ikke bør skrive ut nyvalg. Robberstad mener hele begrunnelsen faller på sin egen urimelighet.

– Ingenting tilsier at man må bruke mye ressurser og tid på et nyvalg. Valget foregår i dag elektronisk, og kan gjennomføres på kort tid. Inntil valget er avgjort, kan den sittende rektor styre videre på det mandatet han er valgt inn på, uten at et oppstår problemer av den grunn, sier Robberstad.

Også styreinstruksen som er vedtatt for Universitetet i Oslo slår ettertrykkelig fast at styret og universitetets øvrige ledelse må opptre «i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder».

– Unntaket er hvis det foreligger en nødssituasjon. Da har vi regler for nødrett, som at man for eksempel kan bryte seg inn i en hytte for å ikke fryse i hjel. Men ingen vil vel påstå at det foreligger en slik situasjon i dette tilfellet.

Ber om ny behandling

Universitetsstyrets vedtak om å ikke utlyse nyvalg ble gjort på et styremøte 6. mai, mot de to studentrepresentantenes stemmer. Etter at Klassekampen omtalte saken i forrige uke, har et ekstraordinært møte blant universitetets studentorganisasjoner vedtatt å kreve nyvalg. Studentrepresentant i universitetsstyret, Eva Holthe Enoksen, forventer at styret nå får saken til ny behandling.

– Da styret fattet sitt forrige vedtak handlet vi i god tro om at det var mulig å fravike reglementet, basert på innspill fra ledelsen og fra valgstyret. Dersom det nå viser seg at vedtaket er ugyldig, vil vi helt åpenbart måtte se på saken igjen. Hvis ikke vil jeg be om det, sier Enoksen.

Hun tror Kunnskapsdepartementet og Sivilombudsmannen kan være to mulige ankeinstanser hvis kravet om ny styrebehandling ikke fører fram. Neste styremøte ved universitetet er i 24. og 25. juni.

– Jeg synes det er veldig bra at en samlet studentmasse sier ifra om at det er universitetsdemokratiet må gå foran andre hensyn. Men om styret vil rette seg etter dette og utlyse nyvalg har jeg ingen formening om, sier Eriksen.

Universitetsrektor Ole Petter Ottersen sier via sin kommunikasjonsdirektør Marina Tofting at han «ikke ønsker å kommentere saken videre».

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Mandag 6. april 2020
Aleksander Melli har brukt under en uke på å oversette «I smittens tid» fra italiensk til norsk. Flere forlag er i gang med koronabøker.
Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.