Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20190327/ARTICLE/190329969

Viktig jobb

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Onsdag 27. mars 2019

Seksjon: Lederen

• SV lanserte i går en rapport om økende ulikheter i det norske samfunnet. Den er også et svar på regjeringens ulikhetsmelding som forsøkte å bagatellisere og bortforklare at de rikeste drar ifra, mens de som er nederst, ikke får ta del i velstandsutviklingen. Rapporten dokumenterer at lavinntektsgruppene knapt har fått inntektsvekst de siste tiårene, og mange sliter med å få faste heltidsjobber. Ulikheten i formue er stigende og er nå på høyde med forskjellene i Storbritannia og høyere enn for eksempel i Spania, Frankrike og Italia.

• På alle tabellene over økonomisk ulikhet avtegner det seg en stigende kurve. Regjeringen trøster seg med at inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i andre land, men utviklingen i tiår etter tiår går den gale veien. Da er det mager trøst at vi ennå ikke er blant verstingene i verden. I stedet for å benekte de langsiktige trendene må det settes inn kraftfulle politiske tiltak for å snu utviklingen. SV-rapporten legger stor vekt på det ikke holder bare å snakke om fattigdom, slik regjeringen og de borgerlige gjør. Kvaliteten i et samfunn er nær knyttet til graden av lønnsforskjeller. Samfunn med små forskjeller er de beste å bo i, som Kate Pickett og Richard Wilkinson viser i «Ulikhetens pris». Rapporten siterer også ulikhetsforskeren Anthony B. Atkinson, som har påvist at det som skjer øverst i samfunnet, påvirker dem som befinner seg på bunnen. Forskjellene er i seg selv problemet.

• Skal man bekjempe økte sosiale forskjeller, må man først erkjenne at det er et problem, noe dagens regjering ikke gjør. Da finnes det en rekke politiske tiltak, fra skattlegging av de rikeste til å opprettholde en sammenpresset lønnsstruktur og forbedre vilkårene for ufaglærte nederst i arbeidsmarkedet. For å begrense fattigdom kreves det sosiale ytelser og økt barnetrygd, men det avgjørende er at folk har jobber med tilstrekkelig gode lønnsbetingelser. SV-rapporten slår også fast at sjenerøse velferdsordninger bidrar til mindre forskjeller og sterkere oppslutning om velferdsstaten. Her er det bare å takke SV for rapporten. Partiet har gjort jobben regjeringen ikke gjør.