Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180901/ARTICLE/180909996

Helseforetakene inngår nye rammeavtaler med tolkeformidlere som tidligere har levert lav kvalitet:

Mangler skolering

Av Åse Brandvold (tekst) og Christopher Olssøn (foto)

Publiseringsdato: Lørdag 1. september 2018

Seksjon: Innenriks

RÅDET BLE OVERSETT: Hanne Løfsnes satt i arbeidsgruppa som anbefalte Helse Sør-Øst å gå vekk fra anbud innen tolking. Nå leder hun seksjonen for tolking i offentlig sektor i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

ANBUD: 8 av 10 som tolker for helse­foretakene, er ikke kvalifisert. Tolke­foreningen frykter for liv og helse, mens kvalifiserte tolker står uten oppdrag.

tolke­bransjen

– Dårlig kommunikasjon mellom behandler og pasient på sykehus kan føre til ekstra liggedøgn, og i verste fall død, sier Alexandra Solaas, leder i Norsk tolkeforening.

I dag trår nye avtaler for tolketjenester på sykehus i kraft. Det er Sykehusinnkjøp, eid av helseforetakene, som har inngått en avtale med tre tolke­formidlings­firmaer på vegne av helseforetakene i to år med mulighet for to år til.

Solaas frykter at pasientsikkerheten og tolkenes arbeidsvilkår har gått tapt i anbudsrunden:

– Sykehusene har inngått en avtale med firmaer som tidligere har vist at de ikke holder det de lover om kvalitet. Tolkeformidlerne tar ut flere millioner i utbytte, samtidig som de sparer penger ved å sende ukvalifiserte og lavt kvalifiserte tolker.

FAKTA

Tolke-konklusjoner:

• «Anbudsutsetting av tolketjenestene resulterer i at en altfor stor andel av tolkene som utfører oppdrag i helseforetakene, ikke har formelle kvalifikasjoner eller er registrert i nasjonalt tolkeregister.»

• «Hvis det settes krav til formelle kvalifikasjoner, vil helseforetakene oppnå bedre kvalitet på tolkene, samtidig som prisene vil øke.»

Kilde: «Likeverdige tolketjenester», en foranalyse utført for helseforetaket Helse Sør-Øst i 2016

Fire prosent oppfylte kravet

Mer enn åtte av ti tolkeoppdrag ble utført av en ukvalifisert tolk, viser en foranalyserapport utført for Helse Sør-Øst i 2016. Rapporten er tidligere ikke omtalt i mediene. Undersøkelsen ble gjennomført på sykehusene Vestre Viken, Sørlandet Sykehus og Sykehuset Innlandet i 2015.

Verst sto det til på Sykehuset Innlandet, der Salita tolke- og translatørtjenester sto for alle tolkeoppdragene. Der ble hele 88 prosent av tolkeoppdragene utført av ukvalifisert tolk. Kun 4 prosent var statsautorisert eller tolkeutdannet, som er det kvalitetskravet som er angitt i anbudsdokumentene.

Kvalifiserte står i kø

Salita tolke- og translatør­tjenester er en av tre tolke­formidlere som har vunnet det nye anbudet, som trår i kraft i dag. De to andre er Noricom Nord AS og Tolkenett AS. Noricom Språktjenester AS er omfattet av rapporten. Tolkenett AS er ikke det.

Solaas setter spørsmålstegn ved om tolkeformidlerne vil levere kvalitet denne gangen når de ikke gjorde det for Helse Sør-Øst.

«Det stilles krav til at tolkene bør være registrert i nasjonalt tolkeregister i anbudskonkurransen, tross dette mangler over åtte av ti tolker i oppdrag for Vestre Viken, Sørlandet Sykehus og Sykehuset Innlandet i 2015 formelle kvalifikasjoner», heter det i rapporten.

Den viser også at samtidig med at tolkeoppdragene ble utført av tolker uten kvalifikasjoner, hadde 8 av 10 kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister, ledig kapasitet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Seksjonsleder Hanne Løfsnes sier til Klassekampen at resultatene som kom fram i rapporten er altfor dårlige.

– Bruken av tolk med formelle kvalifikasjoner må øke. Det er de som yter offentlige tjenester som har ansvar for å stille krav til tolkens kompetanse og kvalitet. Imdi ser at offentlig sektor må bli flinkere til å bestille og kjøpe tolketjenester, sier Løfsnes.

Sykehus droppet anbud

Løfsnes satt selv i arbeidsgruppa bak rapporten. En av anbefalingene var å droppe anbudsregimet til fordel for regionale tolkesentraler drevet av helseforetakene selv.

Oslo universitetssykehus driver i dag en slik tolkesentral med gode resultater. Nå blir 9 av 10 tolkeoppdrag utført av kvalifiserte tolker.

For seks år siden var det motsatt: Da viste en undersøkelse at 9 av 10 tolkeoppdrag ble utført av ukvalifiserte tolker. Forskjellen fra den gangen til nå, er at tolketjenestene ikke lenger er på anbud.

Trass i de dårlige resultatene fra undersøkelsen i 2016, er Løfsnes optimist:

– Jeg håper at det blir bedre, men det er et langsomt arbeid. Regjeringen jobber med å lage en tolkelov, som det blir spennende følge. I tillegg har man innen barnevernstjenesten og politiet i osloområdet nye og spennende prosjekter for å organisere tolkearbeidet annerledes, legger hun til.

Så ikke på foranalysen

«Vi har ikke i anskaffelsen sett direkte på Helse Sør-Øst sin analyse, men det er stilt en rekke krav som skal bidra til god kvalitet på tjenesten», skriver innkjøpsdirektør i divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp, Ole-Magne Kleven på e-post.

Han viser blant annet til krav til erfaring og kompetansehevende opplæring – og krav til at leverandøren plikter, så langt det er mulig, å tilby tolk eller tolkeutdannet tolk.

– Hvilke konsekvenser får det dersom avtalen ikke følges?

«Våre rammeavtaler inneholder standardformuleringer for mislighold, noe som i ytterste konsekvens kan føre til heving av kontrakt. Dette blir en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle».

aseb@klassekampen.no

UNDERSAK

Øker lønna

– Helseforetakene har gjort en fantastisk jobb for hele tolkebransjen, sier Fredrik Kirsebom i Tolkenett AS, en av aktørene som har vunnet anbudsrunden. Han viser til at helseforetakene for første gang har fastsatt en timepris for tolking.

– Det vil lønne seg både for tolkene og for oss å tilby en tolk med høye kvalifikasjoner, sier Kirsebom.

Tove Jensen, leder av bransjenettverket for språk­tjenester i NHO Service, framhever det samme i tilsvar til Klassekampen.

«Rapporten du viser til er ikke lenger relevant, da helseforetak i Norge har vært på anbud med en helt ny modell for honorering», skriver hun.

Klassekampen har vært i kontakt med daglig leder Richard Engen i Salita Tolke- og translatørtjenester, som viser til Jensen.

Ifølge nettsidene til Sykehusinnkjøp ligger de nye satsene på mellom 367 kroner og 612 kroner per time. Tolkene er frilansere som må betale skatt og sosiale kostnader selv.