Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180824/ARTICLE/180829978

Særordning?

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 24. august 2018

Seksjon: Lederen

• Det viktigste kortet tilhengerne av tvangssammenslåing av Troms og Finnmark har trukket i innspurten av regionstriden, er at det vil stride mot generalistprinsippet, altså at alle fylker skal ha ansvaret for de samme oppgavene. Men som det framgikk av en sak i Klassekampen i går, mener flertallet i utvalget som vurderte hvilke oppgaver de nye fylkene kunne få, at Finnmark har gode forutsetninger for å ta disse oppgavene. Ingen vet heller hvilke oppgaver som fylkene faktisk vil få. Det eneste unntaket utvalgsmedlemmene peker på, er barnevernet, som kan bli for ressurskrevende for Finnmark. Oppgaver som nærings­utvikling, innovasjon, kompetanseutvikling og folkehelse kan fint takles av Finnmark, selv om fylket har færre innbyggere enn andre.

• Hvis Finnmark skulle være for lite til å ta for eksempel barne­vernet, vil det være naturlig å få til i et samarbeid mellom Finnmark og Troms. Allerede i dag er det mye samarbeid mellom de to fylkene. Samtidig er det svært vanskelig å diskutere dette på et faktuelt grunnlag, fordi det ikke er klart hvilke oppgaver det er snakk om. Men så langt er det lite som taler imot at Finnmark, i tråd med befolkningens sterke ønske, skal kunne bestå som eget fylke. I dagens avis påpeker også oberst­løytnant Tormod Heier og Aps Helga Pedersen at en overføring av myndighetspersoner og institusjoner fra Finnmark er svært uheldig i et sikkerhetspolitisk perspektiv.

• Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) avviser alle særordninger for de nordligste fylkene. Han mener det er skandaløst hvis Troms ikke får tilført nye oppgaver og sier det er uakseptabelt at de to fylkene skal bli ett territorium som styres fra hovedstaden. Det er da heller ikke det det er snakk om. Ørnebakk bedriver preventiv krisemaksimering. Troms vil bli tilført nye oppgaver på lik linje med alle andre fylker, inkludert Finnmark. Det som er aktuelt, er samarbeid på et avgrenset område, som barnevern. For øvrig finnes «særordninger» allerede i dag som både er nød­vendige og viktige, for eksempel arbeidsgiveravgiften, som kommer Nord-Troms og Finnmark til gode.