Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180810/ARTICLE/180819999

Demokrati

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Fredag 10. august 2018

Seksjon: Lederen

• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige opinionen som driver fram radikalisme og anti-vestlige holdninger. Historikeren viser til at i amerikansk politikk siden 1945 har det vært en sterk tro på at forsvar og utvidelse av demokratiet er i USAs interesse. Det var for eksempel rasjonalet bak Truman-doktrinen og Marshall-planen, slik Fromer tolker dem. Nå mener historikeren at det ikke nødvendigvis er slik lenger. Det er snarere demokratiseringen som utgjør en trussel mot USA.

• I en kronikk i The Guardian skriver den nederlandske stats­viteren og populismeforskeren Cas Mudde at dette synet på demokrati som en potensiell trussel også er utbredt blant mange konservative og liberale når det kommer til utfordringene vestlige samfunn står overfor. Etter den britiske folkeavstemningen om EU har flere argumentert for at noen spørsmål er for viktige eller for vanskelige for å avgjøres av alminnelige velgere og etter Trumps valgseier i USA, er det kommet liknende krav. Hvis valget står mellom demokrati og liberalisme, skriver Mudde, så vil stadig flere foretrekke det siste.

• Cas Mudde mener framveksten av illiberale demokratier er en stor utfordring, men for å bekjempe dem, må man forstå deres årsaker. I den vestlige verden spiller den udemokratiske liberalismens snikende hegemoni en helt avgjørende rolle for populismens og det illiberale demokratiets framgang, hevder han. Mudde peker på at demokratisk valgte politikere i årtier har stått i spissen for å overlate vesentlig økonomisk og finansiell makt til institusjoner som ikke er underlagt demokratisk styring. Hvis vi vil forsvare og kjempe for det liberale demokrati, må vi bekjempe både illiberalt demokrati og udemokratisk liberalisme, fastslår statsviteren. Udemokratisk liberalisme er aldri svaret på illiberalt demokrati, det er snarere dens årsak og en like stor trussel mot det liberale demokratiet. Vi trenger derfor mer, ikke mindre demokrati.