Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180710/ARTICLE/180719998

Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å ta med trygdeytelser ut av Norge:

Kutter utenlandstrygd

Av John Trygve Tollefsen

Publiseringsdato: Tirsdag 10. juli 2018

Seksjon: Politikk

STRAMMER INN: Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp), gleder seg over regjeringens nye tiltak mot eksport av trygdeytelser. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).

VELFERD

Regjeringen foreslår denne høsten innstramminger i stønaden som alderspensjonister og uføre kan få dersom de forsørger barn eller ektefelle.

– Dersom du skal motta stønad i form av barne- eller ektefelletillegg, skal det være krav om at barnet eller ektefellen oppholder seg i Norge. Vi foreslår også å innføre eksportforbud på tilleggene, sier Erlend Wiborg, stortingsrepresentant for Frp.

FAKTA

Trygdeeksport:

• Regjeringen la i 2017 fram en stortingsmelding om eksport av norske velferdsytelser.

• I 2016 ble det utbetalt til sammen 7 milliarder kroner i trygdeytelser til mottakere bosatt i utlandet.

• 5,6 milliarder kroner gikk til land i Europa. Mange europeere har jobbet og opptjent trygderettigheter i Norge.

• I utgangspunktet skal det ikke gjøres forskjell på Norge og EØS-området. I tillegg har Norge avtaler med en rekke land som gjør det vanskelig å stramme inn på ytelsene.

Eksportforbud

Forsørgingstillegget er en behovsprøvd ordning. Uføre og alderspensjonister som forsørger barn, kan få i underkant av 40.000 kroner i årlig stønad per barn. Alderspensjonister kan også få opptil 46.700 kroner i ektefelletillegg om de forsørger en ektefelle.

I forslaget fra regjeringen vil det ikke lenger være mulig å få utbetalt denne støtten dersom man bor i utlandet. Det blir altså forbudt å eksportere ytelsen ut av landet. På grunn av internasjonale avtaler omfattes ikke EØS-området og en rekke andre land av innstrammingen. Det er derfor ikke snakk om overveldende summer.

– Man sparer om lag 32 millioner kroner på eksportforbudet. Det er isolert sett ikke de store summene, men det er penger det òg, sier Wiborg.

Kutter i Thailand

De som vil merke endringene dersom regjeringen får gjennom forslaget, er i stor grad bosatt i Thailand, Filippinene og Marokko.

Blant mottakere av ektefelletillegg til alderspensjon nevnes i tillegg Pakistan, og når det gjelder barnetillegg til uføretrygd er både Pakistan og Libanon lagt til på lista.

– Vil ikke et kutt på flere tusen i måneden kunne ramme nordmenn bosatt med familie i Thailand hardt?

– Dette skal ut på høring, så folk vil få tid til å tilpasse seg. Jeg tror de aller fleste ser det urimelige i at barn som aldri har vært i Norge skal finansieres av den norske velferdsstaten.

Del av et større arbeid

Den andre delen av forslaget fra regjeringen innebærer at barn eller ektefelle må befinne seg i Norge dersom det skal utbetales forsørgings­tillegg. Forslaget er blant annet innrettet mot foreldre som sender barna til såkalte «koran­skoler».

– Med dette strammer vi inn på offentlig støtte til foreldre som sender barna utenlands hvor de blir utsatt for vold og overgrep, sier Wiborg.

Kamp mot trygdeeksport er en viktig sak for regjeringspartiene, og Wiborg sier at de nye forslagene ikke kan sees isolert. – Vi må se det i sammenheng med at vi allerede har strammet inn på flere ytelser, og at vi kommer til å gjøre det på enda flere områder fortløpende, sier han.

Ifølge Wiborg er det prinsipielle grunner til å komme trygdeeksporten til livs.

– Legitimiteten til ytelsene går ned når disse eksporteres ut av landet. Det var heller ikke dette ordningene var ment å skulle dekke. I tillegg har vi for dårlig kontroll på stønader som sendes ut av landet, sier han.

johnt@klassekampen.no

UNDERSAK

– Ren symbolpolitikk fra Frp

SV lar seg ikke imponere over regjeringens foreslåtte innstramminger i forsørgertillegget.

– Jeg irriterer meg over at regjeringen bruker tid og krefter på dette, sier stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk, som representerer SV i arbeids- og sosialkomiteen.

Lerbekk mener regjeringen binder opp ressurser på en sak som ikke er særlig viktig.

– Dette er ren symbolpolitikk fra Frp og regjeringen, sier hun.

Regjeringen burde bruke tid på antall barn som vokser opp i fattigdom, ifølge Lerbekk.

SV kan likevel komme til å støtte deler av forslaget når det kommer til Stortinget til høsten.

– Dersom det dreier seg om å hindre eksport av trygdeytelser som egentlig er ment til folk som bor i Norge, så kan vi støtte det, sier Lerbekk.