Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180705/PLUSS/180709857

• ØKONOMEN SVARER

Butikk for tog

Av Askill Harkjerr Halse,
forsker ved Transport­økonomisk institutt

Publiseringsdato: Torsdag 5. juli 2018

Seksjon: Eksperten svarer

DET GÅR ALLTID ET TOG: Solberg-regjeringa vil la private konkurrere om å kjøre toglinjene. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Er det noe å tjene på å la private kjøre togene?

Norsk jernbane har gjennomgått store omorganiseringer. Da NSB ble skilt fra Jernbaneverket i 1996, la det grunnlaget for at andre selskaper enn NSB kunne kjøre tog. Solberg-regjeringa har tatt skrittet videre og skilt ut flere deler av NSBs virksomhet, samt anbudsutsatt flere persontogstrekninger.

Konkurranseutsetting har flere sider, som vilkårene for de ansatte og hvilket syn en har på offentlig eierskap generelt. Men argumentet for konkurranse er som regel at en kan oppnå lavere kostnader og/eller bedre kvalitet i tjenestene. Stemmer dette for togdrift?

Konkurranse kan innføres enten ved å la flere selskaper kjøre tog på den samme strekningen, eller ved å lyse ut et anbud som selskapene leverer tilbud på. I Norge er foreløpig kun det siste aktuelt. Prisen i det vinnende anbudet vil inkludere et risikopåslag som gir selskapet minst like bra avkastning som å plassere pengene andre steder. I tillegg viser økonomisk teori om auksjoner at den tilbyderen som driver mest effektivt kan sikre seg en ekstra profitt ved å levere et tilbud som bare er litt billigere enn det nest billigste.

For at konkurranseutsetting skal lønne seg, må de private selskapene altså drive såpass mye mer effektivt enn staten at det veier opp for profitten. Kolleger av meg ved TØI har sett på erfaringene med anbud i lokal kollektivtrafikk og finner tegn på slike effektiviseringsgevinster der. Kostnadene har økt mer over tid i fylker som ikke benytter anbud. Anbudskonkurransen ser også ut til å fungere bedre der det har vært anbud tidligere (Aarhaug m.fl. 2018).

Potensialet er ikke nødvendigvis det samme innenfor jernbane, der det er færre aktuelle tilbydere og mindre fleksibilitet i driftsopplegget. Den eneste konkurranseutsatte persontogstrekningen i Norge er Gjøvikbanen, der NSBs dattersselskap NSB Gjøvikbanen AS vant anbudet. Her har kostnadene gått kraftig ned, noe som tyder på at driften var lite effektiv før konkurranseutsettinga.

Samtidig kan det være gevinster ved at samme aktør har ansvaret for både infrastruktur og togdrift, slik gamle NSB hadde i Norge før 1996. Noen studier fra andre land finner derfor at oppsplitting i flere enheter gir høyere kostnader, men resultatene er sprikende.

Effekten er altså usikker, men konkurranseutsetting kan gi lavere kostnader. De som foretrekker offentlig drift bør derfor også være opptatt at denne er så effektiv som mulig.