Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180305/ARTICLE/180309986

Integrering

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Mandag 5. mars 2018

Seksjon: Lederen

• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) og kommunenes interesseorganisasjon KS har av en eller annen merkelig grunn kommet fram til at kommuner med færre enn 5000 innbyggere som hovedregel ikke skal ha mulighet til å bosette flyktninger. Kommunestørrelse tillegges 70 prosent vekt, arbeidsmarkedet 20 prosent og resultater fra introduksjonsprogrammet 10 prosent. Kommuner med under 5000 innbyggere skal kun unntaksvis kunne bosette flyktninger. Nationen, som har fulgt saken tett, har dokumentert hvor fullstendig tåpelig denne byråkratiske beslutningen er. Et resultat er for eksempel at Vinje kommune i Telemark ikke lenger er kvalifisert til å bosette flyktninger. Kommunen fikk i 2008 en pris fra Amnesty for sitt integreringsarbeid. Resultatene i kommunen er imponerende. Sju av ti flyktninger som har bodd i Vinje i mer enn fem år, er i arbeid. Nationen viser til at tallene for større kommuner som Skien og Porsgrunn er dårligere. Ordføreren i Vinje, Jon Rikard Kleven (Sp), sier til Nationen at det er en arbeidsledighet på 0,7 prosent i kommunen, og behovet for arbeidskraft er stort. En annen kommune som rammes av den byråkratiske forordningen, er Aure i Møre og Romsdal. Der er ifølge Nationen åtte av ti lengeboende flyktninger i jobb. Aures ordfører Ingunn Golmen (Sp) påpeker at kommunen vil miste muligheten til befolkningsøkning og få færre arbeidsplasser som følge av de nye kriteriene.

• I den grad kommuners størrelse skal tas hensyn til, bør snarere små distriktskommuner prioriteres framfor store kommuner i de tettest befolkede delene av landet. Her er det allerede en stor andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, og mange steder har allerede flere integreringsutfordringer knyttet til skole og oppvekstmiljø. Mange mindre kommuner kan på sin side vise til gode erfaringer. Flyktningene følges tettere opp, og mulighetene for språkopplæring, integrering og arbeid er til stede. Størrelse på kommunen bør i det hele tatt ikke være et kriterium for bosetting av flyktninger, men i stedet kommunenes dokumenterte resultater med å få flyktninger i arbeid og integrere dem i lokalsamfunnet.