Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180221/ARTICLE/180229995

Reservasjon

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Onsdag 21. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det er som skal gi disse avklaringene. Slik det framstår i Aps opplegg, må det være regjeringen eller representanter fra partiene på Stortinget. Men som jussprofessor Eivind Smith har påpekt, er slike forsikringer ikke verdt papiret de blir skrevet på. «Korleis EU-samarbeidet på energiområdet utviklar seg til neste år eller i 2025, det kan ikkje Solberg-regjeringa gjere noko med. Det er så enkelt som det», sa han til Klassekampen i forrige uke.

• Ingenting av det Stortinget vedtar eller regjeringen forplikter seg til, er rettslig forpliktende i møte med den dynamiske EU-retten. «Vår erfaring er at EU-regelverket er veldig dynamisk. Det endrar seg. Det vi seier ja til i dag, veit vi ikkje alltid korleis ser ut om fem år. Vi har mange døme på at det har gått sånn. Og vi har berre éin sjanse til å stå på utsida. Det er gjennom å nytte reservasjonsretten ved innføring. Er ein fyrst gått inn i det, er ein prisgjeve dei endringane som måtte kome i det same regelverket undervegs», sier Jan Olav Andersen i El og IT-forbundet til Nationen. Roar Eilertsen i De Facto sier til samme avis at dette minner om tidligere krav Ap har stilt i EØS-saker. Et fellestrekk ved disse «kravene» er at de forsvinner i tåka etter hvert som EU endrer politikk.

• Dag Seierstad viste i Klassekampen lørdag at det bare er én måte å legge inn «forutsetninger» overfor EU-regelverk på, og det er ved å benytte seg av reservasjonsretten på områder der man vil opprettholde nasjonal kontroll. Hvis ikke er en prisgitt de endringene som måtte komme. Enhver nasjonal lov må vike hvis den er i strid med en rettsakt i EU. Seierstad foreslår helt konkret at avklaringene Ap er ute etter, kan sikres ved at flertallet på Stortinget reserverer seg mot de rettsaktene som åpner for en rettstilstand som rammer det vi vil trygge. En slik reservasjon må i det minste gjelde elmarkedsdirektivet, Acer-forordningen og forordningen om grensekryssende el-handel.