Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180215/ARTICLE/180219969

Private gaver

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Torsdag 15. februar 2018

Seksjon: Lederen

• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det offentlige skal kunne samarbeide med private givere. I Kristiansand er det finansmannen Nicolai Tangen som har tilbudt å deponere sin kunstsamling til Sørlandets Kunstmuseum. Forutsetningen er at deler av samlingen til enhver tid blir stilt ut i det nye museet. Forut for behandlingen i Fylkestinget hadde Aps gruppeleder Randi Øverland stilt forslag om at Tangen måtte forplikte seg til å betale en betydelig andel av byggekostnadene, opptil halvparten av 530 millioner kroner. Dette forslaget fikk til slutt ikke flertall. Aps gruppe delte seg, og fire representanter valgte å stemme for flertallsforslaget fra Tore Akselsen (KrF).

• Det er umulig for oss å ta stilling til de konkrete betingelsene det offentlige bør stille ved slike gaver. Det er et sentralt prinsipp at det offentlige har styring over egne institusjoner der det legges ned betydelige midler til bygging og drift. Samtidig er det viktig at ekstraordinære private kunstsamlinger blir gjort tilgjengelig for allmennheten. Nasjonalgalleriet i Oslo ble for eksempel etablert ved hjelp av private samlere som Olaf Schou, Christian Langaard, Tryggve Sagen og Jørgen Breder Stang. Det er kunstfaglig enighet om at Tangens samling har stor kunstnerisk verdi. Den er en av de mest betydelige samlingene av norsk og nordisk etterkrigsmodernisme, med mange bilder av Rolf Nesch og et stort innslag av kvinnelige kunstnere som Anna Eva Bergman, Aase Texmon-Rygh, Teddy Rowde, Else Hagen og Irma Salo Jæger. De siste årene har Tangen kjøpt kunst for betydelig større beløp enn Nasjonalmuseet. Fremdeles gjenstår det mye før Kunstsiloen i Kristiansand blir realisert. Stiftelsen Cultiva har gitt tilsagn om støtte på 100 millioner kroner, men staten må også forplikte seg til å gi penger til driften og privat finansiering av bygget må sikres. Vi håper prosjektet kan bli realisert, men på betingelser folkevalgte organer og offentligheten kan akseptere.