Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20180123/ARTICLE/180129987

Vikarbruk

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Tirsdag 23. januar 2018

Seksjon: Lederen

• Aftenposten meldte i går at sykehusene leier inn vikarer for 900 millioner kroner i året. Siden 2012 har de brukt 4,3 milliarder kroner på å innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Akershus universitetssykehus (Ahus) er blant dem som bruker aller mest på å leie inn sykepleiervikarer. Bare landets største, Oslo universitetssykehus, har brukt mer. Hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus sier til Aftenposten at stor bruk av vikarer går på bekostning av kvaliteten. De har ikke samme kompetanse som fast ansatte, og mye av arbeids­kapasiteten til de faste går med til å lære opp nye vikarer. Forbunds­leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener de høye tallene viser at adgangen til innleie av helsepersonell nå misbrukes.

• Sykepleierforbundet peker på at mange sykehus opererer med altfor lav grunnbemanning, noe som gir seg utslag i høyere sykefravær. Når det er for få på jobb, blir folk raskere utslitt, og sykefraværet går i været. Det er en generell tendens i hele helsesektoren at det er mange deltidsstillinger, høyt sykefravær, utstrakt bruk av vikarer og for lav grunnbemanning. I noen kommuner er sykefraværet i helsesektoren kronisk høyt. Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde for eksempel sykefravær på over 15 prosent en periode. Det skjøt typisk nok i været etter en kraftig nedbemanningsprosess. Solveig Ose i Sintef har, basert på en undersøkelse blant sykehusansatte, gitt et bilde av en sektor preget av høyt sykefravær, høy uføregrad, mye utskiftinger og lav avgangsalder. «For lav bemanning, brudd på arbeidstidsbestemmelser, ikke tid til pauser, dårlig arbeidsorganisering og for kort tid til å hvile mellom skift» framstår som hyppige problemer.

• Det er en direkte sammenheng mellom underbemanning, stort arbeidspress og høyt sykefravær. Sykehusene og andre deler av helsesektorens utstrakte bruk av vikarer er til glede for få andre enn bemanningsbransjen. Aftenposten melder at Ahus nå arbeider med å bygge opp et eget bemanningssenter, der målet er økt bruk av egne og faste ansatte og mindre bruk av vikarer og ekstern innleie. Det er i tilfelle et skritt i riktig retning.