Mandag 28. januar 2013
Slik vil dei bremsa innleige
SVIKT: Bedriftene i byggebransjen har eit bruk og kast-forhold til utanlandsk arbeidskraft. Det seier Jonas Bals, ekspert på sosial dumping i Fellesforbundet.

- Bedriftene har ikkje investert i arbeidskrafta som har vore her i sju-åtte år no, men har eit bruk og kast-forhold til dei. Det blei tidleg klart at desse kom for å bli, seier Jonas Bals, rådgjevar i Fellesforbundet.


Laurdag kunne Klassekampen fortelja at AF Bygg Oslo, ein av gigantane i byggebransjen, har drive med ulovleg innleige dei siste månadene på eit Obos-prosjekt i hovudstaden.


- Det er heilt vanleg at bedrifter kjører over dei tillitsvalde, seier Petter Vellesen, leiar i Oslo bygningsarbeiderforening.


Dei meiner at ein ikkje lenger kan ha ein så fri adgang til innleige frå bemanningsforetak. Dei foreslår å stramma inn slik at innleigedelen ikkje kan overstiga meir enn ti prosent av dei fast tilsette i innleigebedrifta.


- Me har jobba mykje med lovverket, og gjer her eit forsøk på å talfesta ei grense, seier Vellesen.


Bygningsarbeidarforeningen vil også at som vilkår at dei som blir leigd inn er fast tilsett i bemanningsbyrået.


I tillegg må Arbeidstilsynet få i oppgåve å utføra tilsyn med at vilkåra for innleige etter avtale med tillitsvalde blir etterlevd.


- Det som kjem til å endra utviklinga er når selskapa ser kor ulønnsomt dette er, trur Vellesen.


Fryktar smitteeffekt


Sjølv om allmenngjeringa og solidaransvaret har betra forholda for utanlandske arbeidstakarar, er Jonas Bals bekymra for utviklinga


Han peiker særleg på to problem.


- For det fyrste tilset ikkje produksjonsbedriftene folk lenger, og i alle fall ikkje austeuropearar. Det andre er ein smitteeffekt av det fyrste. Me har sett mange eksempel på ordinære bedrifter som erstattar arbeidsavtalar med tilkallingsavtalar.


Fellesforbundet ønsker strengare krav til bruk av innleigd arbeidskraft.


Det er i dag lov til å bruka innleigd arbeidskraft, etter avtale med tillitsvalde.


- Dette er ei nøtt som fagrørsla slit med, seier Bals.


- For det fyrste må utleige erstattast med fast tilsetjing i produksjonsbedrifter. For det andre må hovudregelen vera fast tilsetjing, også i bemanningsselskapa, seier han.


Fellesforbundet har spelt inn eit forslag til LO-kongressen om at dei ønsker at det skal vera eit krav at arbeidstakarar som blir leigd inn etter avtale med tillitsvalde, skal vera fast tilsett i bemanningsføretaket.


Som Klassekampen har skrive tidlegare har under ein femdel av polske bygningsarbeidarar i Oslo fast jobb i eit norsk firma.


Bals meiner at bedriftene sviktar, men også myndigheitene må ta eit større ansvar.


- Bedriftene står i ein konkurranse, og når nokre fritar seg ei rekke plikter arbeidsgjevar tradisjonelt har hatt, er det ikkje vanskeleg å forstå at også konkurrenten gjer det samme. Difor er det viktig med gode lovbestemmelsar og sterke fagforeininger, slik at bedriftene ikkje kan spela sine tilsatte og tillitsvalde ut mot kvarandre, seier Bals.


- Arbeidar etter språk


Ifølge Bals er dårleg norskkunnskap eit problem på byggeplassar.


- Bedriftene tar ikkje ansvar for å læra dei opp. På byggeplassar jobbar ein ofte i lag, som er oppdelt etter språk. Då er dei prisgitt eigne initiativ på kveldstid for å læra norsk, seier Bals.


- Kor mange språk snakkar ein på byggeplassar i Oslo?


- Det er veldig mange. Det er ikkje uvanleg med sju-åtte ulike språk, seier Bals.


Ute på byggeplassane har han møtt arbeidarar frå Kaukasus i aust til Irland og Island i vest.


- Det var ein litauar som spurte om det var viktig å læra seg norsk for å for å jobba i Noreg. Han fekk til svar at det var viktigare å kunna polsk, fortel Bals.


For det er polakkane som er i fleirtal. Meir enn 150.000 polakkar har kome til Noreg for å jobba, sidan EU blei utvida austover i 2004.


Nokre av dei som kom då porten blei opna for austeuropearane, er framleis i Noreg. Enkelte har etablert seg her, mens andre pendlar. Det er vanskeleg å slå fast kor mange av dei som kom i 2004 som framleis arbeidar i Noreg.


- Nokre jobbar her enno i dei same bemanningsbyråa. Men det har vore ganske stor gjennomtrekk, seier Bals.


Større risiko for å bli skadd


Også Arbeidstilsynet er uroa. Kommunikasjonsproblem kan ha dødeleg utfall.


- Mange forstår ikkje det språket som blir brukt. Då hjelper det ikkje at ein har ein god sikkerheitskultur, seier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.


Ifølge ein rapport Arbeidstilsynet la fram i fjor haust, har utanlandske arbeidstakarar nærare 50 prosent større risiko for å bli alvorleg skadd på jobb enn andre yrkesaktive.


Risikoen for dødsfall er om lag 30 prosent større for utanlandske arbeidstakarar, ifølge rapporten.


Er Arbeidstilsynet uroa for den høge bruken av innleigd arbeidskraft?


- Vi er uroa i den forstand at vi ser at innleigde er meir utsatt for risiko enn andre. Dei blir ikkje ein del av fellesskapet og sikkerheitskulturen på arbeidsstaden, seier Svendsen.


- Sosial dumping er den største utfordringa vi har for å ha eit godt og trygt arbeidsliv i Noreg, seier direktøren i Arbeidslivet.


Arbeidstilsynet har innkalt partane i arbeidslivet og vil ta tak i språkproblemet. Ansvaret er det arbeidsgjevar som har.


Lars Jakob Hiim, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, seier bedriftene har eit ansvar for å sørga for at arbeidstakarane har den kompetansen dei treng i stillinga dei er tilsett i.


- Det er bedrifta sitt behov som må vera styrande, og som er det dei har ansvar for etter hovudavtalen, seier Hiim.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.