Fredag 6. juli 2012
Beheld eigne gullpensjonar
PRESS: Arbeidsgjevarane varslar lockout for å få slutt på streiken der oljearbeidarane krev å få behalde pensjonsordninga. Sjølv har leiinga sikra framtida med eksklusive avtalar.

- Det kan ikkje berre vere dei på toppen som har gullkanta ordningar, medan dei som har slite og jobba jamt og trutt ikkje skal kunne få gode pensjonsavtalar. Det er skremmande at ein framleis har eit slikt menneskesyn, seier Hilde-Marit Rysst, leiar i fagforbundet Safe.


Ho er oppgjeven over at arbeidsgjevarane ikkje vil møte oljearbeidarane sitt krav om å få behalde tidlegpensjonen, samstundes som dei sjølv har eksklusive individuelle avtalar.


Statoil-sjef Helge Lund, fekk utbetalt totalt 12,2 millionar kroner i løn og bonusar fjor. Når han fyller 62 år kan han truleg gå av med ei pensjon på 4,5 millionar kroner i året, ifølgje Dagens Næringsliv.


Dette vil Lund få sjølv etter ei oppteningstid på berre 15 år, noko som er halvparten av tida som gjeld for vanlege folk.


Gamle avtalar frå Hydro


Ifølgje selskapet sin årsrapport kosta Lund si pensjonsordning om lag fire millionar kroner i 2010.


Også dei andre i Statoil si konsernleiinga har liknande avtalar.


- Om lag 900 av dei tilsette har avtaler om ytingar ved tidlegpensjon som ein del av sine individuelle lønsavtalar. Dei fleste av desse er leiarar på ulike nivå me bakgrunn frå Hydro. Sidan pensjonsordningane er ein del av individuelle avtalar, kan vi ikkje endre på dei, seier Bård Gald Pedersen, pressetalsmann i Statoil.


Han påpeiker likevel at Statoil ikkje inngår nye slike avtalar.


- Dei endringane vi har gjort for å tilpasse oss pensjonsreforma gjeld for alle nivå, seier Pedersen.


Hilde-Marit Rysst forstår at det må takast omsyn til pensjonsreforma, men reagerer på at leiinga får behalde sine gamle avtalar, når oljearbeidarane ikkje får det.


- For meg er det ein god tanke at ein ønskjer å ta vare på ein god pensjonsalder og verdige pensjonsordningar. Men det må gjelde alle, seier ho og får støtte av leiar i Industri Energi Leif Sande.


- Dei argumenterer med at dei skal tilpasse seg pensjonsreforma og gjere det meir attraktivt å stå i arbeid. Likevel vel dei å behalde superpensjonen til Helge Lund og ein masse andre sjefar, samstundes som ei kvittar seg med våre avtalar så lett som berre det. Her er det er særs lagt mellom liv og lære, seier Sande.


- Feigt spel


Drygt 700 tilsette i Statoil, BP og Ess har vore tatt ut i streik sidan 24. juni. I går varsla Oljeindustriens landsforeining (OLF) lockout, altså full stans av all produksjon av olje og gass på norsk sokkel frå midnatt natt til tysdag. Per i dag er 15 prosent av oljeproduksjonen og 7 prosent av gassproduksjonen stansa.


- Dette er ei feig handling som viser kor useriøse OLF er som motpart. Når dei ikkje får vilja si, trugar dei med å stengje heile produksjonen. Dei kostnadene dei meiner vi har påført gjennom å streike er ingenting samanlikna me kva ein lockout vil påføre Noreg i kostnader og tap av omdømme, påpeiker Rysst.


OLF sjølv meiner dei har gjort alt dei kan for at partane skal komme til ei eining.


Siste utveg for OLF


- Vi varslar lockout fordi vi har komme i ein situasjon det ikkje er mogleg å komme seg ut av, fordi vi ikkje har mandat til å innfri hovudkravet. Vi håpa at vi ikkje skulle hamne i denne situasjonen, men slik vi ser det brukar vi no vår siste utveg. Lockout er det er det einaste verkemidlet vi har, på same måte som streik er dei tilsette sitt verkemiddel, seier Eli Ane Nedreskår, informasjonsansvarleg i OLF.


Ho legg til at dei håpar på at eining mellom partane er mogleg, men at dei gjerne vil at myndigheitene grip inn dersom det ikkje lukkast.


Fagforbunda Energi Industri, Safe og Lederne har tidlegare har fleire møter dei har vurdert å trappe opp streiken. Konklusjonane har vore at det ikkje har vore naudsynt. Hilde-Marit Rysst fryktar no at konflikten skal ende med tvunge lønsnemnd.


- Det er klart at dette er eit ledd i å tvinge fram det. OLF spekulerer i å truge med å stoppe alt, slik at myndigheitene vil svare at det kan vi ikkje gjere. Dette er feigt spill, og tar frå oss vår demokratiske rett til å streike. Arbeidsgjevarane sett heile Noregs omdømme på spel fordi vi vil ta vare på våre seniorar. Det ville ikkje koste dei ei krone å innfri kravet vårt om tariffesta pensjonsavtalar, seier Rysst som samstundes kjem med ei klar oppmoding til arbeidsministeren:


- No er det opp til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, og eg håper ho har ballar nok til å halde seg i ro og la OLF halde på. Då skal ho sjå ho får mykje støtte til ny raudgrøn regjering neste år.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.48
Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 21. januar 2019
NY VEG: Regjeringa ventar på Statens vegvesen si eiga vurdering av kva oppgåver private kan få. – Me har ei oppleving om at Vegvesenet blir riven i bitar, seier tillitsvald Alf Edvard Masternes.
Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 11. januar 2019
FALL: For ti år siden var Finnmark landets mest fruktbare fylke. Nå føder kvinnene der nesten like få barn som i Oslo.