Tirsdag 10. januar 2012
Kan ikkje love jobbar i nord
HAVIS: Statoil har funne store mengder olje i Barents-havet. Men etter press frå Brussel kan ikkje regjeringa garantere nordlendingane baser og arbeidsplassar.

Statens oljeselskap Statoil sende i går ut børsmelding om at dei har funne mellom 200 og 300 fat olje og gass i Havis-prosjektet i Barentshavet. Det er jamstort med Skrugard som ligg like attmed, og til saman skal Statoil og partnarane kunne utvinne 400 til 600 millionar fat oljeekvivalentar frå funna. Dimed er dette eit av dei største funna på norsk sokkel dei siste ti åra.


Prosjektet er så stort at Stortinget skal behandle saka.


- Jau, plan for utbygging og drift av Havis og Skrugard vil verte behandla av Stortinget, seier Jannik Lindbæk jr., kommunikasjonsdirektør i Statoil.


Etter den gamle petroleumslova kunne regjeringa med petroleumslova i hand tvinge Statoil til å etablere landbaser lokalt, og dimed dirigere jobbane til Nord-Noreg. Stortinget gav frå seg denne retten i fjor, etter hardt press frå EØS sitt overvakingsorgan Esa i Brussel.


Press frå Esa


Som Aftenposten avslørte i fjor, stod det før i petroleumslova at «Rettighetshaver (dei som har konsesjon på feltet, jour. merk.) kan pålegges å bruke baser utpekt av departementet».


Etter Stortinget endra lova i juni 2011 står det i staden: «Departementet kan også, dersom hensynet til god ressursforvaltning eller helse, miljø og sikkerhet tilsier det, pålegge rettighetshaver å bruke bestemte baser».


Bøn til Statoil


Omsynet til distriktspolitikk og arbeidsplassar er altså ikkje grunn nok.


- Det enda opp med at vi gav opp krava om å dirigere kor selskapa skal ha base, fortel Oskar Grimstad (FrP) i Stortingets energi- og miljøkomite


- Jau, vi har avgrensingar på oss gjennom EØS-avtala og konkurranseregelverket der, stadfestar komiteleiar Erling Sande (Sp).


Norske styresmakter gav frå seg denne retten etter at Esa i fleire år hadde meint at ho streid mot EØS-avtala og reglane der om fri konkurranse.


Dimed vert det opp til Statoil om dei vil nytte basar i Nord-Noreg.


Sjølv om stortingsrepresentantane ikkje lenger kan krevje nordnorsk base, signaliserer dei at dei likevel vil krevje at Statoil påviser «regionale ringverknader» før Stortinget godkjenner byggjeplanen.


- Dei siste åra har Stortinget kravd dette i utvinningsplanane vi har godkjent. Krava om rapportering av ringverknadene vart òg strekte i petroleumsmeldinga, fortel komiteleiar Sande, som ikkje vil uttale seg om Havis-prosjektet før Statoil leverer byggjeplan til Stortinget.


SV, derimot, har krava klare til prosjektet:


- Vi vil krevje elektrifisering samt eit utbyggingstempo som ivaretek klimaet og hindrar overoppheting av sokkelen. Store, nye funn gjer ei gradvis omstilling og nedtrapping lettare, seier Snorre Valen, miljøpolitisk talsperson i SV.


Ergo vil han krevje at Statoil og partnarane deira hentar straum frå fastlandet og ikkje forhastar seg med å byggje ut feltet.


Ilandføring lite truleg


Ein landbase skal serve installasjonane til havs med vedlikehald og utstyr.


Ein kan òg nytte basar på land til å ta i mot olja, såkalla ilandføring, gjennom oljerørledningar. Fleire ekspertar Klassekampen har tala med meiner det er svært lite truleg at Statoil fører olja i land i Nord-Noreg, men i staden vil frakte olja i skip sørover.


- Sannsynligheita talar for at olja vil verte frakta på skip, seier den respekterte petroleumsrådgjevaren Hans Henrik Ramm i Ramm Energy Partner.


- Dette må du tale med Statoil om, men i utgangspunktet finst det ikkje noko raffineri i Nord-Noreg som kunne prosessert olja. Det er òg stor kapasitet i raffineria som er, så det er heller ikkje noko grunn til å byggje eit nytt, seier Alfred Nordgård, næringspolitisk direktør i Oljeindustriens landsforeining (OLF).


Statoil ville i går ikkje svare på noko teknisk spørsmål om utbygginga, i det dei ikkje har klar ein utvinningsplan. Berre ein ting vil Statoil gå ut med: Dei ser for seg at produksjonen kan starte i 2020.


- Gunstig med lokal base


Det finst likevel gode grunner til at Statoil av seg sjølv vil etablere ein driftsorganisasjon i Nord-Noreg, kanskje i samband med Snøhvit-prosjektet.


- Det er ingen tvil om at oljeindustrien flyttar seg nordover i takt med funna. Selskapa ser òg at det ikkje er hensiktmessig å reise sørover heile tida for å drive springande vedlikehald, meiner Knut Sunde, bransjepolitisk direktør i Norsk Industri, som representerer leverandørindustrien.


Utfordringa er ifølgje Sunde å få tak i kvalifisert personell så langt frå oljehovudstaden Stavanger og verftsklyngene på Vestlandet.


Ein av dei som tenkjer framover, er leverandørselskapet Aker Solutions. Dei opna nett eit ingeniørkontor i Tromsø, kor dei ifølgje assisterande kommunikasjonsdirektør Ivar Simensen vil trenge «200-300 nye tilsette» dei neste åra.


- Slike funn bidreg til at vi set i gang ein stor nasjonal rekrutteringskampanje 15. januar, i aviser og eitermedier, av di vi har eit stort rekrutteringsbehov.


medan nesten alle bransjar i Noreg førebur seg på nedgangstid, går olje- og leverandørindustrien for fullt. Fleire, inklusive OLF, har lurt på om verftsindustrien verkeleg har kapasitet til å ta seg av nye, store funn. Aker Solutions er likevel ikkje i tvil:


- Vi kan handsame disse nye funna kapasitetsmessig, sidan det er eit langt tidsperspektiv på dette og fordi vi har erfaring med å byggje ut slike store funn, seier Ivar Simensen i selskapet.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.45
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.