Mandag 3. mai 2010
Pappaperm gunstig for mor
Ny statistikk: En ny svensk undersøkelse, som viser at mamma tjener mer når pappa er hjemme, forbløffer norske politikere.

Det er allment kjent at når kvinner er hjemme med barn, henger hun etter i lønnsutviklingen. Men hvordan påvirker det hennes lønn at mannen hennes tar foreldrepermisjon? Dette ville svenske Elly-Ann Johanson finne ut i sin doktorgrad. Gjennom å studere 17.000 familier fram til den førstefødte ble fire år, fant hun at i de familiene far hadde tatt ut seksti, istedenfor tredve dagers permisjon, økte mors framtidige inntekt med nærmere sju prosent. Resultatet ble publisert i april i en studie fra det statlige Instituttet for arbetsmarknadspolitisk utvärdering.


- Oppsiktsvekkende


- Dette er oppsiktsvekkende tall. Jeg ville ventet meg en slik effekt, men det at det er så tydelig er veldig inspirerende. Det viser at mer pappapermisjon kanskje er det aller viktigste enkelttiltaket vi kan gjøre for å komme nærmere målet om likelønn, sier barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken til Klassekampen.


Det at mor kommer raskere tilbake i jobb, gir et positivt signal til arbeidsgiver, som også bidrar til en mer positiv lønnsutvikling. At far tar ut permisjon, bidrar til at han tar mer del i husarbeidet, også etter at permisjonstiden er over. Dette slår igjen positivt ut for mors lønnsutvikling. Disse to faktorene peker studiet på som mulige forklaringer på den oppsiktsvekkende positive lønnsutviklingen mødrene i studiet har fått. I liknende studier tidligere har man tatt utgangspunkt i lønn, mens Johanson har målt årsinntekt, som reflekterer både måneds- eller timelønn og hvor mye arbeid som er lagt ned. Interessant nok kan man ikke lese ut av tallene at lengden på mors permisjon har hatt noe å si for lønnsutviklingen til fedrene. Generelt sakker begge foreldrene akterut lønnsmessig når de tar ut foreldrepermisjon, men denne studien viser at mennene taper mer enn kvinnene.


Strid om foreldrepermisjon


- Disse funnene må knuse prosjektet høyresiden nå kjører med å angrip fedrekvoten, sier Audun Lysbakken og viser til at Fremskrittspartiet har lagt fram forslag i Stortinget om å legge ned fedrekvoten, og at Høyre på sitt landsmøte førstkommende helg skal behandle et liknende forslag.


Det er Høyres kvinneforum med avtroppende leder Linda Cathrine Hofstad Helleland som fronter forslaget, som partileder Erna Solberg er imot. Med seg har kvinneforumet Unge Høyre og enkelte fylkeslag.


- Hvorfor vil dere fjerne fedrekvoten, når den er et så viktig virkemiddel for utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, Helleland Hofstad?


- Jeg får henvendelser fra flere fedre, som gjerne vil ta ut mer enn fedrekvoten, men som opplever at arbeidsgiver mener de ikke skal ta ut mer enn ti uker, som er dagens fedrekvote, sier Hofstad Helleland til Klassekampen.


- Dersom det er problemet, hvorfor går dere ikke heller inn for en lengre fedrekvote?


- Jeg har tillit til at dagens fedre ønsker å være hjemme, og at de selv skal få velge det. Det er en gal framstilling å si at vi har tenkt å fjerne fedrekvoten. Vi vil gi hele permisjonstiden til far og mor, sier Hofstad Helleland og legger til:


- Forutsetningen for forslaget er at fedre får selvstendig opptjeningsrett. Med dagens fedrekvote får de ikke permisjonsutbetaling ut fra sin lønn, men ut fra mors lønn. Det første som må gjøres, er at den rødgrønne regjeringen må innfri sitt løfte om å gi selvstendig opptjeningsrett, slik at far blir likestilt som omsorgsperson med egne økonomiske rettigheter, sier hun.


Opptjeningsrett


I Soria Moria-erklæringen står det at regjeringen vil «sikre flere fedre selvstendige opptjeningsrettigheter til fedrekvote». Ifølge Lysbakken er de godt i gang med dette.


- Far har selvstendig opptjeningsrett, men det er noen som ikke har uttaksrett. Vi vil gi uttaksrett til flere. SV har fått gjennomslag for at 1500 flere fedre skal få uttaksrett i 2010. Det er i familier der mor for eksempel er uføretrygdet, sier Lysbakken og viser til en regelendring som innføres 1. juli. Tidligere måtte mor ha opptjent rett til foreldrepenger i en stilling på minst 50 prosent for at far skulle ha rett til fedrekvote. Men fra og med 1. juli får fedre med egen opptjening rett til fedrekvote selv om mor har en stillingsdel lavere enn 50 prosent.


Todeling eller tredeling


Til høsten skal Stortinget vedta ny foreldrepermisjonsordning. Mens Fremskrittspartiet og Høyre vil fjerne fedrekvoten, har Arbeiderpartiets fraksjon i Arbeids- og sosialkomiteen krevd en todeling av foreldrepermisjonen.


- Vil du ha todeling eller tredeling, Audun Lysbakken?


- Jeg hilser debatten velkommen, men selv mener jeg at en todeling av all tiden blir for rigid. Vi må ha mer fleksibilitet enn som så. Heikki Holmås og meg selv kjørte en kampanje for tredeling i 2004. Nå har noen i Ap foreslått en todaling. Jeg mener det blir for rigid. Vi må ha mer fleksibilitet enn det. Jeg mener det må være mer tid til far, og et mål at flere familier har et aktivt valg rundt hvordan permisjonstida skal deles. Nøyaktig hva slags modell vi skal lande på må våre tre regjeringspartier jobbe fram sammen, sier Lysbakken.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.34
Onsdag 20. mars 2019
Advokat Jon ­Wessel-Aas vil vurdere om han skal klage på politiets og stats­advokatens håndtering av anmeldelsen mot Pia Maria Roll.
Tirsdag 19. mars 2019
Utdannings­direktoratet har snudd: Holocaust er til­bake på skolens pensum. ­ Ervin Kohn i Det mosaiske trossamfunn er likevel ikke imponert.
Mandag 18. mars 2019
To bøker. To teorier. En av dem skal være politiets hovedspor for øyeblikket. Skal det bli «true crime»-sjangeren som oppklarer mordet på Olof Palme?
Lørdag 16. mars 2019
Med «Ways of seeing» ville regissør Pia Maria Roll vise hvordan propaganda og overvåking blir aktivt brukt i maktutøvelsen. Nå mener hun at etterspillet viser at tesen deres stemmer.
Fredag 15. mars 2019
Nå blir det gratis for alle forlag å melde opp bøker til innkjøpsordningen. – En seier for indieforfattere, jubler Kristin Over-Rein i Boldbooks.
Torsdag 14. mars 2019
Forslaget om å bruke bølget glass på det nye Munchmuseet ble skrotet fordi det viste seg å være nesten umulig å bygge. – Glass ble vurdert som altfor risikabelt, sier museumsdirektøren.
Onsdag 13. mars 2019
Filosof Jørgen Pedersen mener han ble refusert av Agenda Magasin grunnet frykt for milliardær-eierens reaksjon.
Tirsdag 12. mars 2019
De nye Munchmuseet er blitt et aluminiumsbygg. – Merkelig at endringen av fasaden ikke ble diskutert åpent, sier arkitekturprofessor.
Mandag 11. mars 2019
70 prosent av Oslos innbyggere er positive til at kommunen bruker penger på kunst. Selv de som ikke anser seg som kunstelskere, setter pris på kunst i nærmiljøet.
Lørdag 9. mars 2019
Fagbokforfatternes forening åpner for å innføre en etisk sjekkliste for sakprosa. – Et regelverk er mer nødvendig, svarer ­advokat.