Torsdag 27. mars 2008
- Var motvekt til rasismen
- Ver konkret, er Thomas Hylland Eriksens råd for å møta kritikarane av kulturrelativismen.

Kulturrelativisme er ein fruktbar forskingsmetode og ikkje ei moralsk norm, hevda sosialantropologen Berit Thorbjørnsrud i siste nummer av Samtiden og i Klassekampen på tysdag. Thorbjørnsrud definerer kulturrelativisme som ein forskingsmetode som går ut frå at alle kulturar opererer etter ein eigen logikk, og som søker å finna nett denne kulturelle logikken i ein gjeve kultur.


Thomas Hylland Eriksen, professor og forskingsleiar ved CULCOM, Kulturell kompleksitet i det nye Norge, er glad for Thorbjørnsruds artikkel. Han meiner den kjem i rett tid.


- For oss som ikkje er antropologar: Er kulturrelativismen den leiande antropologiske metoden, eller er den ein blant fleire konkurrerande metodar?


- Det er eit stort spørsmål. Kulturrelativisme kan jo bety ulike ting og mange antropologar vil nok finna kulturomgrepet like problematisk som relativismeomgrepet. Kulturomgrepet kan verka veldig deterministisk når ein skal skildra korleis folk er. Sjølv har eg teke til orde for ein individbasert relativisme. Folk er ulike, også innan ulike kulturar.


- I tillegg finst det ulike synspunkt innan faget. Mange er universialistar. Dei ser etter det som er likt på tvers av kulturar, og meiner det er kva vi bør fokusera på. Eg vil påstå at all god antropologi tar inn båe aspekt, for så å freista forklara kva det er som skil oss og kvifor, seier Hylland Eriksen.


Repetisjonsøving


Kulturrelativismen hadde sitt gjennombrot som forskingsmetode for omlag 100 år sidan med den tysk-amerikanske antropologen Franz Boas (1858-1942).


- Då Boas lanserte metoden, var det som ei motvekt mot den pseudovitskaplege rasismen i samtida. For 100 år sidan var det eit viktig og naudsynt korrektiv å påpeika at dei biologiske skilnadane mellom folk ikkje er tilstrekkelege for å forklara kvifor vi er ulike. Det er jo interessant at vi no får ei repetisjonsøving i Noreg med utspela til mellom andre Anfindsenbrørne om kor avgjerande viktig rase er.


- Men for å svara på det innleiande spørsmålet: Ja, kulturrelativisme er ein sentral antropologisk metode i den forstand at ein må forstå verda ut frå dei innfødde sitt perspektiv. Her er artikkelen til Berit Thorbjørnsrud klår og enkel. Den kunne gått rett inn i grunnfagspensum. Noko av dette er sjølvsagt. Det er langt frå så radikalt som mange kanskje trur. Berre for få år sidan var det langt større aksept for slike synspunkt i Noreg enn det er i dag. Slik sett er det viktig å minna om det Berit Thorbjørnsrud minner om.


Hylland Eriksen peiker også på liknande tankar innan filosofien og sosiologien:


- Den tyske filosofen Hans-Georg Gadamer utvikla ein hermeneutisk metode som tok til orde for ei «einskapsmaksimering» med teksten. Det vil seia at jamvel om ein til dømes les «Mein Kampf», så bør ein så langt som råd lesa teksten på sine eigne premiss for å forstå han. Elles overfører ein berre sine eigne «fordommar» til teksten. Sosiologen Max Weber var inne på det same i sine skrifter om verdifri forsking - som han meinte var umogleg. Det ein burde gjera, meinte han, var å freista skaffa seg eit bilete av eigne fordommar, slik at ein i alle fall hadde ein viss kontroll over den faktoren.


Forsking og politikk


- Same kva for framande ein forskar på, så blir det uinteressant og verdilaus forsking om ein set karakterar på forskingsobjekta. Det gjeld anten det er folk i høglandet på Ny-Guinea, muslimar på Tøyen - eller for den del bergensarar, som nyleg avlidne Marianne Gullestad nytta det antropologiske blikket på.


Thomas Hylland Eriksen seier han og Berit Thorbjørnsrud tenkjer svært likt om desse spørsmåla. Han har også stor forståing for alle dei forskarane som kjenner seg mistydd og misbrukt i offentleg debatt. Jamvel om han meiner det er viktig og rett av forskarar å delta i ordskifte.


- Ta eit tema som kvinneleg omskjering. Eg kjenner ingen som er for dette. Likevel er det slik at ein av dei fremste ekspertane på området, Aud Talle, blir tolka som ein omskjeringstilhengar gong på gong, fordi ho freistar å forstå kva dette betyr for dei kvinnene det gjeld. Det er semje om at omskjering er forkasteleg. Men forskaren tar omvegen om livsverda til dei det gjeld før ho gjer seg opp eit standpunkt om ei sak.


Men det finst også ein tradisjon for å nytta antropologien politisk. Thomas Hylland Eriksen skreiv for eit par år sida boka «Engaging Anthropology: The Case for a Public Presence», der han tok opp det politiske potensialet i antropologien. Han såg der på korleis faget har vorte nytta til å driva kritikk av eigne samfunn.


- Der gjorde eg ein freistnad på å rehabilitera Margaret Mead. Det ho sa var, kort sagt, at USA ville vinna mykje på ei meir liberal barneoppseding.


Men no er det eit faktum at kulturrelativisme fått ei tyding som eit moralsk normativt omgrep i politisk debatt. Og blir brukt som skjellsord der: all menneskeleg aktivitet har likt verde og fortener same respekt.


- Korleis skal ein forholda seg til det?


- Med å vera konkret. Når Ole Jørgen Anfindsen hevdar at rase er ei av dei viktigaste spørsmåla i vår tid, har eg fleire gongar freista spurt han kva dei konkrete implikasjonane av det er, utan å få svar.


- I staden for å fekta med slagord, må ein vera konkret og sjå på kva som faktisk verkar. Ta omskjeringsdebatten igjen. Alle er samde om at det er ein styggedom. Men korleis få ein slutt på det? Ved å vera nedlatande moraliserande, eller ved å samarbeida med dei det gjeld? Aud Talle skreiv ei heil bok, «Om kvinneleg omskjering», som eit tilsvar på ei åtak på henne i ein VG-leiar som Hanne Skartveit skreiv. I boka jamførte Talle omskjering med fotbinding i Kina. Det var jo også ei mishandling og eit uttrykk for menn sin freistnad på å kontrollere kvinner. Måten ein fekk slutt på fotbindinga på, var å overtyda respekterte kinesiske menn om at det var gale å binda føtene på dotrene deira.


- Det er ein omveg som tar tid, men det verkar. Det handlar jo også om å ta den andre og den andre si livsverd på alvor.


Dessutan er det ein menneskeleg vinst med den kulturrelativistiske metoden, meiner Thoms Hylland Eriksen. Den gjev eit utvida blikk på verda.


- Det er som å lesa ein roman. Det opnar seg nye verder.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.04
Onsdag 21. august 2019
Kulturrådet krever at de som søker om tidsskriftstøtte, skal honorere sine bidragsytere etter vedtatte minstesatser. – Urealistisk, mener Tidsskrift­foreningen.
Tirsdag 20. august 2019
Astrup Fearnleys sponsor anklages for folkerettsbrudd, mens Nasjonal­museet tar imot støtte fra skatte­paradis. Kunstnere mener debatten om «giftige donasjoner» må reises også her hjemme.
Mandag 19. august 2019
Medvirking og mediebruk er viktig i den kommende kulturmeldingen for barn og unge.
Lørdag 17. august 2019
Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner».
Fredag 16. august 2019
Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.
Torsdag 15. august 2019
Lørdag åpner egyptiske Mohamed El Masrys utstilling i Oslo. Men kunstneren selv nektes visum fordi UDI frykter at han vil søke asyl. – Et angrep på min kunstneriske frihet, sier han.
Onsdag 14. august 2019
Terror fra ytre høyre har påvirket hvordan svenskene snakker om innvandring. – Sveriges historie med høyreekstrem vold har preget landet mer enn vi tror, sier Bjarne Riiser Gundersen.
Tirsdag 13. august 2019
Terrorforskere ber mediene tone ned omtalen av den terrorsiktede 21-åringen etter moskéskytingen i helga.
Mandag 12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Lørdag 10. august 2019
Kulturminister Trine Skei Grande ­ stiller til Fortnite-duell. Ellers er det lite som står på spill for kulturfolk under Arendalsuka.