Tirsdag 29. mai 2007
Per Olaf Lundteigen om privatskolelova:
Øydelegg for lokale skolar
Senterpartipolitikaren Per Olaf Lundteigen meiner det er feil å kutta ut dei foreldredrivne grendeskolane i den nye privatskolelova.

Sist veke vart regjeringspartia samde med Kristeleg Folkeparti om eit framlegg til ny privatskolelov. På same tid som det blir sett bom for dei som vil driva private skolar for profitt, hindrar den nye lova også foreldredrivne grendeskolar som byggjer på offentleg læreplan. Kravet for å få offentleg støtte til å driva ein privat grunnskole, vil vera at skolen blir driven på eit særskilt grunnlag. Det kan vera eit religiøst grunnlag, eller ein «anerkjent pedagogisk retning», i tillegg til skolar som er spesielt tilrettelagde for funksjonshemma og skolar i utlandet.

Senterpartipolitikaren Per Olaf Lundteigen er ikkje redd for å seia høgt at han er usamd med den raudgrønne regjeringa og eigne partikollegaer i denne saka.

– Eg er ueinig i at ein tar vekk det høvet ein no har hatt til å oppretta foreldredrivne skolar utan å gå vegen om eit religiøst eller pedagogisk alternativ, seier Lundteigen til Klassekampen.

Vern mot sentralisering

– Det er viktig å ha retten til å oppretta slike skolar som ein sikkerheitsventil der grendeskolane blir offer for sentraliseringsvedtak i kommunestyra. Mange lokalmiljø kan bli utsette for sentralisering, seier Sp-representanten.

Han viser til Rukkedalen skole i Nes i Hallingdal som eit godt eksempel på ein foreldredriven skole. Kommunestyret vedtok å leggja ned skolen, men foreldra og andre i grenda sa nei, og sist haust opna skolen som Rukkedalen friskole.

– Det vil vera heilt unaturleg at foreldra i slike situasjonar skal tvingast til å gå omvegen om eit pedagogisk eller religiøst alternativ for å oppretthalda grendeskolen, seier Lundteigen.

Han understrekar at den nye lova ikkje har følgjer for dei skolane som alt har fått godkjenning og er i drift, eller kjem i drift innan 31. desember 2007.

Den nye privatskolelova skal behandlast i Stortinget 7. juni. Lundteigen veit førebels ikkje om han er den einaste Sp-representanten som er ueinig i lovframlegget.

– Vil du røysta mot framlegget i Stortinget, det kan kanskje bli du og Høgre mot regjeringspartia og KrF?

– No har eg ikkje sett vedtakspunkta enno, eg må sjå korleis det ser ut. Høgre er ikkje noko naturleg selskap for meg. Men kjem det eit konkret framlegg om at det framleis skal vera høve til å starta foreldredrivne grendeskolar som følgjer offentleg læreplan, vil eg røysta for det, seier Lundteigen.

Minimumstal

Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) er også svært kritiske til det nye lovframlegget, og meiner det er svært uheldig at regjeringa stengjer døra for dei foreldredrivne grendeskolane. LUFS kritiserer også at det blir sett eit fast minimumstal for kor mange elevar ein skole skal ha for å få godkjenning. Rett nok har dette minimumstalet blitt redusert frå 20 i det opprinnelege utkastet til 15 i lovframlegget.

– Men kvifor skal det i det heile vera eit slikt minimumstal? Det kan vera rett å godkjenna ein skole for ti elevar på ei øy i Finnmark, medan 50 kan vera eit like rett elevtal på Hadeland. Dette må kvalitetsvurderast opp mot kva som vil vera alternativet dersom dei ikkje får løyve, seier Torodd Fagerheim, rådgivar i LUFS, til Klassekampen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Mandag 19. november 2018
HÅRDA BUD: Frisør­bransjen sliter med å rekruttere tillits­valgte. Elisabeth Landstad ble sagt opp kort tid etter konflikt med sjefen.
Lørdag 17. november 2018
ANBUD: NSB var best på organisasjon og ledelse, mens SJ var best på kundetilfredsstillelse. Go-Ahead var kun best på pris i anbudskonkurransen om å få drifte Sørlandsbanen.
Fredag 16. november 2018
HEMMELIG: Etterretningstjenesten skal betale kilder svart – og kunne bryte norsk lov uten straff. Det er regjeringens forslag til ny etterretningslov.
Torsdag 15. november 2018
SATSER: Equinor bruker rekordmye penger på lobbyisme i Brussel. Målet er å sikre etterspørselen etter gass i lang tid framover.
Onsdag 14. november 2018
VIND I SEGLA: Produksjonen av kraft frå vindturbinar vert meir enn firedobla innan 2020. Nasjonal ramme for vindkraft skal opne for endå meir, men ikkje på Smøla.
Tirsdag 13. november 2018
VISJON: Torgeir Knag Fylkesnes vil styrke SVs nærings- og distriktsprofil. – Mitt største ønske for SV er at vi skal bli mer ambisiøse og mindre flinke, sier han.
Mandag 12. november 2018
IKKE RØR! Stjørdal kommune har for mange barnehager, men på tross av støtte fra et enstemmig bystyre får de ikke lov å kutte antall plasser hos private. Nå drøfter Stortinget lovendring.
Lørdag 10. november 2018
DYRT: Zerokonferansen omtaler seg selv som Norges viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima. Men hvis vanlige folk skal med, må prisen ned, sier Natur og Ungdom.
Fredag 9. november 2018
FALL: Gapet mellom nivået på den statlige bostøtten og boutgifter i storbyene har økt dramatisk, viser ny rapport. Byene får en ekstraregning på flere hundre millioner.